معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:ندا رزمجویی
    استاد راهنما: دکتر کاوه کاشانی - دکتر سید ذبیح الله عابدی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:

مولتیپل اسكلروزیس یا (MS) یك بیماری مزمن و پیشرونده دستگاه عصبی مركزی است كه به میلین اعصاب مغز و نخاع آسیب می رساند و باعث بروز عوارض متعددی در بیماران مبتلا می گردد. ناتوانی¬های فیزیكی و تغییرات روانی میتواند بر روی عزت نفس وكیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS تأثیر بگذارد. این مطالعه با هدف ارزیابی كیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS شهرستان فسا طراحی و اجرا گردید.

مواد و روش:

این پژوهش به صورت مقطعی در بین جمعیت مبتلا به MS مراجعه¬کننده به بیمارستان شریعتی در سال 1394 انجام شد. حجم نمونه شامل 60 نفر از متلایان به MS بود که نمونه¬گیری از آن ها به صورت در دسترس متناسب با حجم نمونه انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اختصاصی كیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسكلروزیس یا (54-MSQOL) كه حاوی 54 سؤال بود انجام شد. اطلاعات به دست آمده در این مطالعه با استفاده از نرم¬افزار SPSS نسخه 19 مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

نتایج:

میانگین سنی افراد شرکت¬کننده در این مطالعه 4/10 ± 5/36 به دست آمد. میانگین امتیازات كیفیت زندگی در دو بعد كلی سلامت جسمانی 1/16±24/45 و سلامت روانی 35/14±72/43 به دست آمد. طبق یافته¬های این مطالعه بین سن، مدت زمان ابتلا و نوع بیماری با دو بعد كیفیت زندگی رابطه معكوس وجود داشت. بین سطح تحصیلات با دو بعد كیفیت زندگی رابطه مستقیم مشاهده شد (0001/0>P). همچنین آزمون همبستگی پیرسون ارتباط مستقیم بین ابعاد كیفیت زندگی با یكدیگر نشان داد (0001/0> P).

نتیجه گیری:

به طور كلی میانگین نمره كیفیت زندگی بیماران كمتر از حد متوسط بود. با توجه به ارتباط عوامل شخصی با كیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS، آن چه جهت ارتقای كیفیت زندگی آنان مهم به نظر می¬رسد، رویكرد بین بخشی به مسایل و مشكلات سلامتی و انجام مداخلات لازم در عوامل تأثیرگذار بر كیفیت زندگی این بیماران می¬باشد.

کلمات کلیدی:

كیفیت زندگی، مولتیپل اسكلروزیس، پرسشنامه 54-MSQOL

 


Assesment of quality of life in patients with multiple sclerosis who is refer to shariati hospital in Fasa in 2015

Advisor:  Dr Zabiallah Abedi Supervisor: Dr Kaveh Kashani Student: Neda razmjoie

Abstract

Background & Objective:

Multiple sclerosis (MS) is one of the progressive and chronic disorders that cause damage in myelin of the central nervous system (CNS) and spinal cord. It therefore results in some complications in patients. Physical impairments and psychological changes can affect MS patients' self-esteem and quality of life. This study was designed to measure the quality of life in MS patients living in Fasa, Iran.

 Materials & Methods:

This was a cross-sectional survey in 2015 on members of Fasa Multiple Sclerosis Association Using stratified simple sampling method, 60 patients were selected from all MS patients who referred to Shariati hospital. Demographic data was recorded. Data was collected by the Multiple Sclerosis Quality of Life-54 Instrument (MSQOL-54) standard questionnaire through self-reporting and analyzed with SPSS 19.

 Results:

The mean age of participants was 36.5 ± 10.4 years . The mean scores (out of 100) of two dimensions of overall quality of life in physical health and mental health were 45.24 ± 16.1 and 43.72 ± 14.35 respectively. Inverse correlations were seen between age, disease duration and kind of disorder with overall quality of life scores in 2 areas (P < 0.001). There were also significant correlations between income and the level of education with overall quality of life scores in 2 areas (P < 0.001). Pearson's correlation indicated a positive relationship between physical health and mental health.

Conclusion:

A relationship between demographic variables and patients' quality of life was observed. Therefore, in order to promote quality of life in patients, a multidisciplinary approach and appropriate interventions should be implemented.

Key words:

Quality of life, Multiple Sclerosis, Questionnaires, MSQOL-54.

پیوست ها:

1395-329.pdf حجم فایل:319.57 کیلوبایت