معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  آلا طالبی استاد راهنما:  دکتر محمد اکراهی استاد مشاور:  دکتر سید امین کوهپایه
چکیده
زمینه و هدف:

  قضاوت بالینی دررشته ی پزشکی ازجمله اصول لازم است.چگونگی اتخاذ تصمیم مناسب رکن اصلی قضاوت بالینی است،چرا که موفقیت و تاثیرگذاری در عملکرد بالینی به دنبال یک تصمیم گیری مناسب انجام می شود. مهم ترین تأثیر تصمیم گیری صحیح و به موقع پزشکان،تسریع فرایند درمان بیماران، رسیدگی بیشتر به بیماران و کاهش هزینه های درمان می باشد. هدف از این مطالعه پی بردن به نواقص موجود در قضاوت بالینی دانشجویان مقطع اینترنی توسط پرسشنامه می باشد.

مواد و روش

 در این مطالعه تمام دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا که در سال 92 در حال گذراندن مقطع اینترنی خود بوده به صورت سرشماری وارد مطالعه شده و وضعیت قضاوت بالینی آن ها از طریق یک فرم پرسشنامه مورد ارزیابی قرارگرفت. تمامی دانشجویان به پرسش های پرسشنامه پاسخ داده و بعد از جمع اوری این پرسشنامه ها انالیز اماری صورت پذیرفت.

نتایج:

 در این پژوهش، 49 نفر از دانشجویان مقطع اینترنی با میانگین سنی 24.6 شرکت داشتند،که 55.6% زن و 45.5% مرد بودند. به طور کلی دانشجویان مقطع اینترنی ورودی 85 هم از نظر تشخیصی وهم از نظر درمانی وضعیت بهتری داشتند اما تفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد(0.05p> ).

نتیجه گیری:

 به طور کلی می توان نتیجه گرفت اموزش دانشجویان پزشکی در قضاوت بالینی یکی از ارکان اصلی در معالجه ی بیماران می باشد و پس ازآموزش در دوره ی اینترنی، افزایش در روند منطقی تر شدن نسخه ها در اقلام داروهای تجویزی به خصوص آنتی بیوتیک ها مشاهده گردید. همچنین می توان نتیجه گرفت که با افزایش اعطای مسئولیت در دوره ی اکسترنی، مثلا اضافه کردن کشیک های مستقل می توان در بهبود کیفیت قضاوت بالینی دانشجویان نقش داشت. 


Evaluation of clinical judgment of senior medical student in fasa university of medical science in 2013

Advisor: Dr seyed Amin Kuhpaye Supervisor: Dr Mohammad Ekrahi Student: Ala Talebi

Abstract

Background & Objective:

 Clinical judgment is essential principle at medicine. How to make the best decision is the basic step of clinical judgment. The success and effectiveness in clinical practice is a direct  result of suitable decision.The most accurate and timely decisions impacting physicians, accelerating the healing process of patients, further investigation is treating patients and reducing costs. The purpose of this study is to clarify the existing deficiencies in the clinical judgment of students by questionnaire.

Materials & Methods:

 In this study, students of medical sciences passing course of interne in Year 92 was done by Status and clinical judgment were assessed through a questionnaire. After students answered the questions of questionnaire their answers was used for data analysis

Results:

 At this research 49 students of medicine  with average age  24.6 were taked a part. 55.6 % of  volunteers were women and 45.5% were  men.at  a  general  student of entry 1385 at point of view diagnostic and  teartment  were better form other students.

Conclusion:

 students at graduation had a better recognition of diagnosis or treatment. In general terms it can be concluded that medical education in clinical judgment is a main element in the treatment of patients and after education, it was observed that increasing at realizing of prescriptions, especially for prescribe of antibiotics.

 

 

 

 

پیوست ها:

235-92.pdf حجم فایل:324.82 کیلوبایت