معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:مهشید حکمتی
    استاد راهنما: دکتر سمیه معتضدیان استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

تجویز داروی روان پزشکی مناسب، با توجه به استفاده گسترده از این داروها از اهمیت زیادی برخوردار است . لذا الگوی تجویز داروهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت. هدف ازاین مطالعه بررسی انواع داروهای سایکوتروپ تجویزشده توسط پزشکان در شهرستان فسا می باشد.

مواد و روش:

در این مطالعه 7 داروخانه به صورت تصادفی انتخاب شدند و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت پذیرفت. 1800 نسخه از نسخ داروخانه های منتخب بررسی شدند. تحلیل داده ها با کمک SPSS-19 و به روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

نتایج:

بیشترین تعداد نسخه بدون در نظر گرفتن متخصصین اعصاب و روان، متعلق به متخصصین مغز و اعصاب بود و بیشترین داروهای تجویز شده ضد افسردگی ها بودند. میانگین سنی بیماران دریافت کننده داروهای مذکور 17.1 35.5 سال بود و از این تعداد نسخه سهم زنان 58.7% و سهم بیماران مرد 41.3% بود.

نتیجه گیری:

تجویز صحیح داروهای مؤثر بر سیستم اعصاب و روان و تجویزشان در حد امكان ٬ بوسیله متخصصین مربوط می تواند در افزایش كارایی درمانی آنها موثر باشد. این مطالعه نشان دادکه باید به مسئله آموزش پزشکان در خصوص تجویز داروهای سایکوتروپ، اهمیت بیشتری داده شود.

کلمات کلیدی:

داروهای سایکوتروپ، الگوی تجویز

 


The study Of the prevalence of Psychotropic Drugs Prescription In Fasa(1394)

Advisor:  Farzane Mobasheri Supervisor: Dr.Somaye Motazedian Student: Mahshid Hekmati

Abstract

Background & Objective:

The prescription of psychotropic drugs due to widespread using of these drugs is very important. So, the pattern of prescription of these drugs was studied. The aim of this study is checking the types of prescribed psychotropic drugs by physicians in Fasa.

 Materials & Methods:

In this study, 7 drugstores were chosen randomly and sampling randomly occurred. 1800 prescriptions from these drugstores were investigated. Data analysis with SPSS-19 and descriptive statistics were done.

 Results:

The most prescription without considering psychiatrists, belong to the neurologist and the most prescribed drugs was antidepressant. The average age of the patient that receives psychotropic drugs was35.5 (_-^+)17.1 and the women more than the men receive these drugs (58.7% for women & 41.3% for men).

Conclusion:

Prescription of psychotropic drugs by physicians can be effective in increasing therapeutic performance. This study showed that we must educate the physicians in prescription of psychotropic drugs.

Key words:

Psychotropic drugs, Prescription, Fasa

پیوست ها:

1395-337.pdf حجم فایل:439.15 کیلوبایت