معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:مهرداد قنبری
    استاد راهنما: دکتر غلامعباس ولی زاده استاد مشاور: جواد جمشیدی

چکیده

زمینه و هدف:

بیماری عروق کرونر (CAD) یکی از مهمترین علل مرگ و میر در سراسر جهان می باشد. امنتین به عنوان یک آدیپوکین با عملکرد ضد التهابی و همچنین نقش در بیماری های عروقی و آترواسکلروز دارد.هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم Val109Asp ژن امنتین در CAD می باشد.

مواد و روش:

مطالعه از نوع موردی شاهدی بود که 400 نفر وارد مطالعه شدند. 200 نفر مبتلا به CAD به عنوان گروه مورد و 200 نفر افراد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند . افراد مبتلا بهCAD به وسیله آنژیوگرافی و تشخیص تنگی عروق اصلی کرونر بیش از 50% انتخاب شدند. نمونه خون محیطی افراد گرفته شده و ژنوتیپ با تکنیک PCR-RFLP تعیین شد.

نتایج:

112 نفر زن و 88 نفر مرد در گروه مورد و 120 نفر زن و 80 نفر مرد در گروه شاهد وجود داشت. در گروه بیماران 92 نفر (46%) دارای گرفتگی یک رگ ،73 نفر (36%) گرفتگی دو رگ و 35 نفر (18%) دارای گرفتگی سه رگ بودند. رابطه ای بین پلی مورفیسم Val109Asp و ریسک CAD دیده نشد (05/0

نتیجه گیری:

مطالعه ما نشان داد که آلل T(Asp) فراوانی بیشتری در مردان با CAD دارد بنابراین می تواند به عنوان ریسک CAD در مردان به شمار آید . این تفاوت بین زنان و مردان ممکن است به علت تفاوت در الگوی توزیع بافت چربی در زنان و مردان باشد. مطالعات بیشتری با حجم نمونه بالاتر نیاز است تا نقش این پلی مورفیسم در CAD مشخص گردد.

کلمات کلیدی:

بیماری عروق کرونر ، امنتین ، پلی مورفیسم ، مطالعات همراهی.

 


Association of Omentin Val109Asp Polymorphism with Coronary Artery Disease (CAD) Risk

Advisor:  Javad Jamshidi Supervisor: Dr Gholam Abbas Valizadeh Student: Mehrdad Ghanbari

Abstract

Background & Objective:

Coronary artery disease (CAD) is one of the most important morbidity and mortality diseases worldwide. Omentin is a recently found adipocytokine. It has anti-inflammatory properties and also reported to be involved in atherosclerosis and CAD. Here we aimed to investigate the association of omentin Val109Asp polymorphism with CAD.

 Materials & Methods:

Through a case-control study a total of 400 individuals were recruited in our study comparising 200 cases with CAD and 200 healthy controls. The cases were diagnosed with CAD throough angiography, they had at least one main coronary artery with more than 50% stenosis. Blood samples were taken from all participants and genotyping was carried out using PCR-RFLP teqnique.

 Results:

There were 112 women and 88 men in case groups and 120 women and 80 men in control group. 92 (46%) of cases had one stenosed vessels, 73 (36%) had two and 35 (18%) had three coronary vessels with stenosis. There was no association between Val109Asp polymorphism and risk of CAD in our population (p>0.05). When subgroup analysis was performed according to sex, there was a significant difference in distributaion of alleles between case and control groups for men (p=0.031), but not for women (p=0.88).

Conclusion:

Our result indicated that T (Asp) allele is more frequent among men with CAD than normal men, so it could be possibley a risk for CAD only in men. The difference in association between men and women could be due to different patterns of fat tissue in men and women. More studies with larger sample sizes are required to elucidate the role of this polymorphism in CAD.

Key words:

Coronary artery disease, Omentin, polymorphism, association study.

پیوست ها:

1395-327.pdf حجم فایل:221.73 کیلوبایت