معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:مرضیه ضیغمی
    استاد راهنما: دکتر حامد پوستچی استاد مشاور: دکتر عزیزا... دهقان- دکتر سعید غلامزاده- دکتر محمد زارع نژاد

چکیده

زمینه و هدف:

قصور پزشکی از مسائل مهم پیش روی شاغلین و فعالان رشته پزشکی‏ می‏باشد که صرفاً پس از طرح شکایت توسط بیماران یا بستگان آن¬ها شاغلین حرف پزشکی با آن مواجه می¬گردند. در جامعه پزشکی ایران مطالعه مدون و جامع نگری در مقیاس ملی در این خصوص صورت نگرفته است و هدف‏ عمده این مطالعه بررسی توزیع 11 ساله قصور پزشکی مرتبط با رشته گوش،حلق و بینی در پرونده‏های مطرح شده در اداره کل پزشکی قانونی فارس می‏باشد.

مواد و روش:

در یک مطالعه مقطعی گذشته نگر کلیه پرونده های شکایت از متخصصین گوش، حلق و بینی و کادر درمانی تشکیل شده در اداره کل پزشکی قانونی استان فارس در طی سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۲ به تفکیک متغیرها و بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج:

در این مطالعه درکل 125 پرونده شکایت از کادر پزشکی و با متوسط سن شاکیان 92/11± 71/29 سال و با 187 نفر متشاکی مورد بررسی قرار گرفت که که از نظر جنسیت 58 مورد از شاکیان (4/46%) زن و67 مورد (6/53%) مرد بودند. بیشترین نوع مرکز درمانی ابتدا مربوط به بیمارستان دولتی و بعد از آن بیمارستان خصوصی بود. از نظر نوع مراجعه اولیه شاکیان به محل درمان 20 درصد اورژانسی، 12درصد سرپایی و 68 درصد الکتیو بوده است. بیشترین موارد شکایت از متخصصان گوش حلق بینی (8/67%) و بعد از آن از متخصصان بیهوشی(7/8%) صورت گرفته بود. از بین 187 متشاکی 75/57% تبرئه و 64/41% محکوم شدند.

نتیجه گیری:

در این مطالعه که به بررسی پرونده های شکایت از متخصصین گوش و حلق و بینی و کادر درمانی در طول مدت یازده سال پرداخته شد، مشخص گردید که در طول مدت یازده سال، فراوانی شکایات بعمل آمده از کادر درمانی جراحی های گوش و حلق و بینی و همچنین محکومیت کادر درمانی رو به افزایش بوده است.

کلمات کلیدی:

قصور پزشکی، گوش و حلق و بینی، پزشکی قانونی، فارس

 


Eleven years survey study of complaints of Ear, Nose and Throat surgery who referred to shiraz legal medicine center from 1382 to1392(2003-2013)

Advisor:  Dr.azizolah dehghan- Dr.Mohammad zarenejad- Dr.saeed gholamzade Supervisor: Dr Hamed Pustchi Student: Marzie zeighami

Abstract

Background & Objective:

Medical malpractice is one of the most important objects in different aspects of medical fields that the judiciary only after complaints by patients or their relatives are confronted by health care workers. In this regard, there has not been performed any complied and holistic study in the medical community on a national scale in Iran. The aim of this study was to evaluate of 11 years the spatial distribution of ear, nose and throat specialists and medical staff malpractice complaints referred to the Fars province Forensic Medicine

 Materials & Methods:

In restrospective cross sectional study we evaluate ear, nose and throat specialists and medical staff malpractice complaints and related varriables referred to the Fars province Forensic Medicine administration since 2003 until 2013.

 Results:

During this study, 125 cases of medical staff was that in terms of gender, 58 (46.4%) female and 67 (53.6%) males with an average age of 11.92 ± 29.71 years were evaluated. The most frequent compliant medical center were government hospital in 63 cases (50.4%), followed by private hospitals with 57 cases (45.6%) and private offices with 5 cases (4%). The initial reffering for treatment of the plaintiffs in the treatment of 25 cases (20%) emergency, outpatient 15 cases (12%) and 85 cases of elective (68%), respectively. Most of the complaints has been made against ENT specialists (67.8%), followed by anesthesia professionals (8.7%). Among 187 cases of compliance, 108 cases (57.75%) acquittal and 76 cases (41.64%) were sentenced.

Conclusion:

The findings of this study showed that compliances and sentenced about ear, nose and throat surgery malpractices has been rising.

Key words:

Malpractice, ear, nose and throat, Forensic Medicine, Fars

پیوست ها:

1395-345.pdf حجم فایل:366.50 کیلوبایت