معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:محمد ده بزرگی
    استاد راهنما: دکتر محمد حسن حورنگ- دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی استاد مشاور: دکتر علی حسینی پور- دکتر صدیقه احمدی - فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

استفاده از مسکن قبل از اقدام به عمل جراحی خهت کاهش درد بعد از عمل به عنوان یک روش درمانی می باشد. در مطالعه کنونی ما می خواهیم به بررسی اثر داروی کتورولاک در بیمارانی که تحت جراحی هموروئیدکتومی قرار گرفته اند بپردازیم.

مواد و روش:

در مطالعه مداخله ای طراحی شده ما بیمارانی را که جهت عمل جراحی هموروئیدکتومی به بیمارستان ولیعصر ارجاع داده شده اند مورد بررسی قرار داده ایم. بیماران به دوگروه تقسیم شده اند. گروه مورد نظر سی میلی گرم کتورولاک به صورت وریدی قبل از شروع بیهوشی دریافت می کنند و ما شدت درد را یک و چهار ساعت بعد از جراحی توسط روش اندازه گیری بصری ارزیابی کردیم.

نتایج:

61 بیمار جمع آوری شدند که 32 نفر در گروه مداخله و 29 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران 15/10+_7/34 و 34 نفر از بیماران مرد بودند. تفاوتی در گروها از نظر سن و جنس وجود نداشت(p=0.05) . شدت درد به صورت معنا داری 1 و 4 ساعت بعد از جراحی در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود(0,001p<) و همچنین مشاهده شد که نیاز به مسکن بعد از جراحی نیز به طور معناداری در گروه مداخله کمتر بوده است به این صورت که گروه مداخله نیاز به4/27+-6/40 میلی گرم مپردین داشتند در حالیکه گروه شاهد 8/37+-6/70 میلی گرم مپریدین دریافت کرده اند.

نتیجه گیری:

بر اساس یافته های ما ضد دردهای غیر استروییدی به خصوص کتورولاک می تواند به عنوان یک مسکن پیشگیرانه قبل از عمل جراحی برای کاهش درد بعد از عمل و نیاز به اوپیوئیدها و همچنین کاهش عوارض جانبی اوپیوئیدها استفاده شود. از سوی دیگر ضد دردهای غیر استروییدی احتمال خونریزی بعد از عمل را افزایش می دهند و این موضوع نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

کلمات کلیدی:

پیشگیرانه- مسکن- کتورولاک- ضد درد غیر استروییدی- هموروئید.

 


Role of preemptive intravenous ketorolac in prevention of post operative pain in patients undergoing hemorrhoidectomy Operation

Advisor:  Dr Ali Hosseinipour، Dr Sedighe Ahmadi، Farzane mobasheri Supervisor: Dr Mohammad Hasan Hoorang، Dr Sam Zeraatiannezhad Davani Student: Mohammad Dehbozorgi

Abstract

Background & Objective:

preemptive analgesia is a treatment before initiation of surgery for preventing the central sensitization and reducing the post operation pain in the early period. In the present study we want to evaluate the preemptive effect of ketorolac in post hemorrhoidectomy patients.

 Materials & Methods:

In the present clinical trial study we gathered patients who referred to Valiasr hospital for hemorrhoidectomy operation. We divided patients into two groups. Our trial group received 30 mg ketorolac intravenously just before an induction. Then we assessed the severity of their pain in 1st and 4th hour post operation with visual analogue scale.

 Results:

we gathered 61 patients, 32 in trial group and 29 in control group. The mean age of our patients was 34.7 ±10. 51.5% (34 cases) of our patients- patients were male. There were no differences between our groups in aspect of age and sex (p=0.05). We found that pain severity in 1st and 4th hour post operation were both significantly lower in our trial group (p<0.001). Also we found that post operation demand to analgesics was significantly lower in trial groups as they needed 40.6±27.4mg meperidine and patients in our control group consumed 70.6±37.8 mg.

Conclusion:

Based on our findings NSAIDs specifically ketorolac can be used as preemptive drugs to reduce the postoperation pain and decrease the demand to opioids, result in reducing the side effects of opioids. On the other hand NSAID may increase the risk of bleeding after surgery so further evaluation must be done in this aspect.

Key words:

Preemptive, Analgesia, Ketorolac, NSAID, Hemorrhoid

پیوست ها:

1395-343.pdf حجم فایل:294.71 کیلوبایت