معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:فاطمه نظری
    استاد راهنما: دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

پنومونی یک بیماری التهابی مربوط به پارانشیم ریه است که سالانه جان تعداد زیادی از بیماران را می گیرد. جهت درمان فرم اکتسابی از جامعه این بیماری درمان های تجربی زیادی از جمله فلوروکینولون های تنفسی و ترکیب بتالاکتام-ماکرولید معرفی شده است که تا کنون برتری هیچ یک ثابت نشده است.با توجه به این نکته که تاکنون در ایران، مطالعه ای یکسان و مشابه بر روی مقایسه این دو درمان انجام نشده است ما بر آن شدیم تا با طراحی این مطالعه قدمی در روشن شدن هر چه بیشتر این مسئله نماییم.

مواد و روش:

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی غیر تصادفی است که بر روی 130 بیمار مبتلا به نومونیای اکتسابی از جامعه انجام گرفت. 60 نفر در گروه اول پس از بستری سفتریاکسون تزریقی را به میزان 1 گرم هر 12 ساعت به همراه کپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم روزانه و گروه دوم قرص تاوانکس (لووفلوکساسین) 750 میلی گرم را روزانه دریافت کردند. سرفه، تنگی نفس، کاهش دمای بدن، تب، لکوسیتوز و یافته های رادیوگرافیکی در نهایت بین دو گروه و توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 مقایسه شد.

نتایج:

به طور کلی در گروه یک (دریافت کننده لووفلوکساسین) 26 مرد (3/43 %) و 36 زن (7/56%) با میانگین سنی 97/13±48/53 و در گروه دو (دریافت کننده درمان ترکیبی آزیترومایسین و سفتریاکسون) 36 مرد (4/51%) و 34 زن (6/48%) با میانگین سنی 92/15± 44/56 قرار گرفتند.طول دوره بستری بیمارانی که لووفلوکساسین دریافت کرده بودند به میزان معناداری بیشتر از گروه دریافت کننده درمان ترکیبی آزیترومایسین- سفتریاکسون بود. این در حالی است که بهبودی کامل سرفه در دو گروه که به ترتیب 69 و 4/71% بود، اختلاف معناداری با یکدیگر نداشت.از لحاظ بهبودی تب، کوتاهی نفس و لکوسیتوز نیز تفاوتی بین دو گروه دیده نشد.

نتیجه گیری:

با توجه به شباهت های زیاد نتایج درمانی حاصله،هر دو رژیم درمانی لووفلوکساسین و ترکیب ماکرولید- بتالاکتام ( آزیترومایسین- سفتریاکسون) جهت مدیریت بیماران CAP موثر بوده و تفاوت معنی داری بین نتایج بالینی، آزمایشگاهی و رادیوگرافیکی حاصل از این دو رژیم درمانی وجود ندارد.

کلمات کلیدی:

پنومونی اکتسابی از جامعه، فلووروکینولون، ماکرولید، بتالاکتام

 


Comparison the efficacy of Levofloxacin and Azithromycin + Ceftriaxone in Treatment of Community Acquired Pneumonia

Advisor:  Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr Mohammad Ekrahi Student: Fatemeh Nazari

Abstract

Background & Objective:

Pneumonia is an inflammatory disease of lung parenchyma, which annually takes the lives of many patients. For treatment of community-acquired form of disease, some empirical treatment such as respiratory fluoroquinolones and beta-lactam-macrolide compound are introduced, that have not been proven superior to eachother. According to this fact that there is not any evidence of superiority of each treatment in Iran and lack of studies, we conducted this study to compare these tow routes of treatment and their efficacy.

 Materials & Methods:

This was a non-randomized clinical trial that was done on 130 CAP patients. 60 patients received vial ceftriaxone 1 gr every 12 hours + capsule Azithromycin 250 mg daily as first group and 70 patients received tab Tavanex (levofloxacine) 750 mg daily as second group.Cough, shortness of breath, reduced body temperature, fever, leukocytosis, and radiographic findings were ultimatelycompared between the two groups by SPSS version 19.

 Results:

Overall we enrolled 26 men (43.3%) and 34 women (56.7%) with mean age ± standard deviation of 53.48±13.97 in first group and 36 men (51.4%) and 34 women (48.6%) with mean age± standard deviation of 56.44±15.92 in second group.Hospital staying of patients who received levofloxacin were significantly higher rather than the group receiving combination therapy of Ceftriaxone and Azithromycin; While, rate of complete improvement of cough in two groups were 69% and 71.4%, respectively, but there was not any significant difference.Relief of fever, shortness of breath and leukocytosis were similare in two goups.

Conclusion:

According to homogeneous findings of these two medical regimens for CAP management, there is no statisticaly difference between clinacal, laboratory and radiological findings of patients that receive each treatment.

Key words:

community-acquiredpnemonia, fluoroquinolones, macrolides, beta-lactams

پیوست ها:

1395-335.pdf حجم فایل:388.95 کیلوبایت