معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:بی نظیر نیکنام
    استاد راهنما: دکتر محمد هاشم هاشم پور استاد مشاور: دکتر سلمان وجدانی

چکیده

زمینه و هدف:

طب مکمل و جایگزین شامل طیف وسیعی از درمان ها، مداخلات، داروها و فراورده های درمانی است که در حال حاضر به عنوان بخشی از پزشکی متداول محسوب نمی شوند. مطالعات ملی و آمارهای سازمان های معتبر بهداشتی حاکی از اقبال روز افزون مردم و دولت ها به طب سنتی می باشد و از آن جا که طب سنتی ایران قدمتی بسیار طولانی دارد و می تواند در جهت درمان بیماران به کمک طب رایج کمک کننده باشد؛ لذا مطالعه ی حاضر به بررسی بینش و دانش دانشجویان علوم پزشکی فسا به طب مکمل و جایگزین پرداخته است.

مواد و روش:

این مطالعه یک تحقیق توصیفی- مقطعی است و پرسشنامه ی آن بر اساس مطالعات مشابه در دنیا و پس از مشورت با هفت نفر از اعضای هیئت علمی و یک اپیدمیولوژیست تدوین گردید. 219 دانشجوی رشته ی پزشکی در این مطالعه شرکت کردند و برای بیان داده های توصیفی از ارائه ی میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین برای مقایسه ی امتیاز مربوط به هر حیطه بین دانشجویان سینیور و جونیور از آزمون t-test مستقل استفاده شد. در نهایت برای انجام ارزیابی آماری از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید. همچنین سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شده است.

نتایج:

در این مطالعه میانگین نگرش گروه های سال اول، دوم و سوم 87/10 ± 34/67 به دست آمد که نشان دهنده ی مثبت بودن بینش آن ها به طب مکمل و جایگزین است. میانگین نگرش دانشجویان سال های ششم و هفتم 6/10 ± 22/66 است که این میزان نیز بینش مثبت دانشجویان سال های آخر را نشان می دهد. میانگین دانش گروه های سال های اول، دوم و سوم 23/5 ± 74/7 به دست آمد که نشان دهنده ی میزان دانش و آگاهی بسیار اندک آن ها به طب مکمل و جایگزین است و همچنین میانگین دانش دانشجویان سال های ششم و هفتم نیز 12/4 ± 05/9 به دست آمد که ضمن افزایش نسبت به دانشجویان سال های اول، نشان دهنده ی پایین بودن سطح دانش آن هاست. بالا بودن سطح بینش دانشجویان به رغم پایین بودن سطح دانش آنها می تواند به علت بافت فرهنگی و زمینه ی مناسب استفاده از طب سنتی و تأثیرات مثبت آن در روند درمان بیماران باشد. در مجموع تفاوت سطح نگرش یا بینش دانشجویان سال های اول با دانشجویان سال های آخر معنادار نبود(P= 0.49) و تفاوت سطح دانش یا آگاهی دانشجویان سال های اول با دانشجویان سال های آخر معنادار بود(P=0.02).

نتیجه گیری:

با توجه به مثبت بودن بینش دانشجویان هر دو گروه و کم بودن سطح آگاهی آن ها (به خصوص در دانشجویان سال های اول)، چنین به نظر می رسد که می توان با ارائه ی این دروس به دانشجویان این فرصت را داد که در تصمیم گیری های درمانی و مشاوره های خود دقیق تر و كارآمد تر عمل كرده و كمك شایانی به روند درمانی بیماران نمایند.

کلمات کلیدی:

طب مکمل و جایگزین، طب سنتی، طب تلفیقی، سطح بینش و آگاهی دانشجویان پزشکی

 


Evaluation of knowledge and attitude of medical students toward complementary and alternative medicine in Fasa University of Medical Sciences

Advisor:  Dr. Salman Vojdani Supervisor: Dr. Mohammad Hashem Hashempur Student: Binazir Niknam

Abstract

Background & Objective:

Complementary and alternative medicine includes a range of treatments, interventions, drugs and health products that are currently not considered to be part of conventional medicine. National studies and statistics showed interest in increasing people's health reputable organizations and governments to traditional medicine. Since that iranian traditional medicine has a very long history and can be helpful in the treatment of patients with conventional medicine therefore, the present study explores the attitude and knowledge of students of Fasa University of Medical Sciences toward CAM.

 Materials & Methods:

This is a cross-sectional study. Questionnaire prepared based on similar studies in the world and after consultation with the seven members of the faculty and an epidemiologist was developed. 219 medical students participated in this study and descriptive data are presented for the expression of the mean and standard deviation was used. In a comparison of the rating in every field between students Senior and Junior, independent t-test was used to test. Finally, for statistical evaluation software was used SPSS version 18. The significant level of 05/0 is intended.

 Results:

The mean attitude of the first, second and third year students were 87/10 ± 34/67 that represents the vision of the CAM is positive. Average student's attitude sixth and seventh years were 6/10 ± 22/66 that the degree of students' positive outlook late show. Average student groups in the first, second and third were 23/5 ± 74/7 which represents a very small amount of knowledge of the CAM is. The mean of the sixth and seventh year students also were 12/4 ± 05/9 that indicative of the low level of their knowledge. In general, the differences in attitude or insight first-year students with students last year was not significant (P = 0.49) and the difference in the level of knowledge or awareness of first-year students of the final year students was statistically significant (P = 0.02).

Conclusion:

Due to the positive outlook and the low level of awareness of students of both groups (especially in the first year students) it seems that we can offer these courses give students the opportunity that in their treatment decisions and counseling more accurate and more efficient operation and helps the recovery process of patients.

Key words:

Complementary and alternative medicine, Evaluation of knowledge and attitude of medical students, integrated medicine

پیوست ها:

1395-347.pdf حجم فایل:300.93 کیلوبایت