معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:امیرحسین سلیم
    استاد راهنما: دکتر افسانه قاسمی استاد مشاور: دکترعزیز ا... دهقان

چکیده

زمینه و هدف:

دیابت از گروه بیماری های متابولیک است که به عنوان یک اپیدمی خاموش نام برده می شود. در کشور ما آموزش و توجیه معلمان در دوره های آموزشی و توضیح رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت به دانش آموزان می تواند در دراز مدت باعث گسترش این رفتارها به جامعه و بهبود وضعیت بهداشت عمومی گردد. از این رو ما برآنیم تا با بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در معلمان که مهمترین نقش را در ترویج دانش دارند گامی در جهت افزایش سطح بهداشت و سلامت عمومی در زمینه بیماری دیابت برداریم.

مواد و روش:

این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود که در آن 200 معلم مدارس مقاطع مختلف شهرستان فسا انتخاب و پرسش نامه های الگوی ارتقاء سلامت پندر را تکمیل کردند. پرسش نامه سبک زندگی بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر برای تعیین این که افراد تا چه حد رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی انجام می دهند، ارایه گردید.

نتایج:

به طور کلی 200 معلم متشکل از 108 (54 درصد) مرد و 92 زن (46 درصد) وارد مطالعه شدند. میانگین سنی آن ها 25/7±95/39 بود. بیشترین نمره پرسش نامه بین این رفتارها متعلق به رشد معنوی و کمترین آن ها مربوط به ارتباطات بین فردی بود ( به ترتیب 81/24 و 13/13 ). افزایش سن هیچ گونه ارتباط معناداری با این رفتارها نداشت و بیشترین رابطه مثبت مربوط به رشد معنوی (082/0 r = و 25/0 p = ) بود.

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج این مطالعه و اهمیت بیماری دیابت، لزوم مداخلات به خصوص با تاکید بر فعالیت بدنی و روابط بین فردی در بین معلمان ضروری می باشد. طیفی از اقدامات مانند برنامه ریزی های مناسب و کاربردی کردن آنها در زمینه رفع موانع، گسترش امکانات و تسهیلات، ترغیب و تشویق افراد از طریق آموزش بهداشت می تواند مداخلات مناسبی در این زمینه باشد.

کلمات کلیدی:

معلمان، الگوی ارتقاء سلامت، رفتار، مدل پندر ،دیابت

 


The Behaviors of Teachers in Primary school, Secondary 1 and Secondary 2 in Prevention of Diabetes Mellitus Based on Pender in the City of Fasa in 2016

Advisor:  Dr. Azizallah Dehghan Supervisor: Dr. Afsaneh Ghasemi Student: Amirhosein Salim

Abstract

Background & Objective:

Diabetes is a metabolic disease that is known as a silent epidemiy. Education and training of teachers in our country and explain the health promoting behaviors to students could develope these behaviors in the community and improve public health in the long term. Therefore, we conducted this study to evaluate the level of public health in diabetes mellitus patients and assess the health promoting behaviors in this group of the population that have most important role in imparting knowledge of society.

 Materials & Methods:

This was a cross-sectional retrospective study which was done on 200 teachers of Fasa county schools and Pender model health promoting behaviors was given to them. This Lifestyle questionnaire based on Pendr health promotion model used to determine people extention of doing health behaviors.

 Results:

Overall, 200 teachers consist of 108 (54%) males and 92 females (46%) were enrolled. The mean age of them was 39.95±7.25 years old. The highest score questionnaire between these behaviors belong to spiritual growth and the lowest was related to interpersonal communication (24.81 and 13.13 respectively). Increasing age had no significant relationship with these behaviors and the most positive relationship observed in spiritual growth dimension (r = 0.082 and p = 0.25).

Conclusion:

According to the results of this study and importance of diabetes, the need for interventions, especially with the emphasis on physical activity and interpersonal relations among teachers is essential. A range of measures such as proper planning and applied them to eliminate obstacles, expansion of facilities and encourage people through health education will be appropriate intervention in this field.

Key words:

Teachers, health promotion model, behavior, Pender model

پیوست ها:

1395-348.pdf حجم فایل:417.29 کیلوبایت