معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: سیامک ملک پور استاد راهنما:  دکتر مهرداد محمد حسینی     استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 هیستروسالپینگوگرافی روش اولیه در بررسی لوله های فالوپ و رحم در زنان نازا می باشد. در مطالعات پیشین آمار متفاوتی از توزیع یافته های این روش بیان شده است. هدف ما از مطالعه بررسی یافته های هیستروسالپینگو گرافی و دموگرافی در بیماران نازا ی در فسا  می باشد.

مواد و روش

 این یک مطالعه از نوع بررسی مقطعی می باشد که در آن 100 زن که به علت نازایی جهت انجام هیستروسالپینگوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان به بخش رادیولوژی بیمارستان ولی عصر فسا ارجاع  داده شده بودند، از نظر پیشینه و یافته های رادیولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه در بین ماه خرداد 1391 تا بهمن 1391 انجام شد.

نتایج:

  سنین شایع این بیماران بین 26 تا 30 سال و میانگین سنی بیماران 29.1 سال بود. در این مطالعه نازایی اولیه شایع تر از نازایی ثانویه بود. یافته های غیر طبیعی در هیستروسالپینگوگرافی بیماران 28% بوده و شایع ترین آن ها به ترتیب رحم قوسیو بعد از آن انسداد لوله فالوپ بود. سن و مدت زمان نازایی در زنان با نازایی ثانویه بالاتر بود.در این مطالعه، از میان عوامل خطر آسیب های لوله های رحمی تنها سابقه ی قبلی بستری شدن به خاطر بیماری های التهابی لگن ارتباط معناداری را نشان داد.

نتیجه گیری:

 در این مطالعه بیشترین پاتولوژی مشاهده شده  انسداد لوله رحمی  و نقایص مادرزادی رحمی می باشد. شیوع کم آسیب لوله رحمی در ارتباط با شیوع کمتر بیماری التهاب لگن در جامعه ی ما می باشد.


Evaluation of hysterosalpingographic findings of infertile women in Fasa

Advisor:  Supervisor: Dr.  Mehrdad Mohammad Hoseyni Student:  Siamak Malekpour

Abstract

Background & Objective:

 Hysterosalpingography (HSG) is first-line modality for evaluation of uterus and fallopian tubes in infertile women. Distribution of hysterosalpingographic findings are different in studies that was done before. Our aim was to determine hysterosalpingographicand demographic findings in infertile patients in Fasa.

Materials & Methods:

A cross-sectional study in which 100 infertile women who referred to radiology department of Valiasr Hospital in Fasa by gynecologists for HSG were evaluated using History and radiological findings. This study was done between May 2012 and January 2013 interred this study.

Results:

 The most common age group was 26 – 30. Average age of patients was 29.1. Primary infertility was more common than secondary infertility. Abnormal findings in hysterosalpingography were found in 28% of cases. The most common finding was arcuate uterus and then fallopian tube blockage. Age and duration of infertility was higher in women with secondary infertility. Among risk factors of tubal damage, only past history of hospital admission due to pelvic inflammatory disease (PID)showed a significant relation in this study.

Conclusion:

we observed that most common pathologies are tubal blockage and   Müllerian anomalies. The lower prevalence of tubal damage companied by lower prevalence of severe PID in our study population

 

 

 

 

پیوست ها:

239-92.pdf حجم فایل:355.29 کیلوبایت