معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: سید رضا موسوی          استاد راهنما:  دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

آموزش به بیمار فرآیندی است که از طریق آن فرصت های یادگیری برای بیماران و خانواده هایشان فراهم می شود تا آگاهی خود را درباره وضعیت سلامت افزایش دهند، مهارت های خود را در جهت انجام وظایف مرتبط با سلامت ارتقاء دهند و به سازگاری خود با وضعیت جدید کمک کنند.

مواد و روش

 در این مطالعه 2 پرسشنامه مخصوص پرسنل آموزش دهنده (پرستاران و دانشجویان پزشکی اینترن و اکسترن) و بیماران استفاده شده است. هشت بخش بیمارستان ولی عصر(عج) فسا (سی سی یو، پست سی سی یو، نوروعفونی، داخلی، جراحی مردان، جراحی زنان، زنان و زایمان و اطفال و نوزادان) در این مطالعه بررسی شده اند. 133 نفر پرسنل و 166 نفر بیمار (همراه بیمار) در طرح شرکت کردند.

نتایج:

 میانگین آموزش به بیماران در کل بیمارستان در زمینه آموزش تشخیص،سیر و درمان بیماری 38/77 %، در زمینه آموزش تغذیه بیمارستانی و داروها 69/73 %، در زمینه آموزش اقدامات تشخیصی و درمانی 79/71 % و میانگین کلی آموزش به بیمار 28/74 % بودند. در زمینه انتخاب بهترین روش آموزش به بیمار به عقیده بیماران کل بیمارستان صحبت رو در روی کادر درمانی با آنها (36 %) و اختصاص دادن اتاق های مشاوره در بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی (28 %) به ترتیب در اولویت قرار داشتند.

نتیجه گیری:

  میانگین های ذکر شده در میان دانشجویان و پرستاران در همه زمینه ها تفاوت معنی دار آماری داشت و در میانگین کلی 002/0=p محاسبه شد. دانشجویان در زمینه تغذیه بیمارستانی و داروها و پرستاران در زمینه تشخیص،سیر و درمان بیماری و همچنین اقدامات تشخیصی و درمانی میانگین های پایین تری نسبت به آمار کل بیمارستان نشان دادند.

 


Assessment of the patient education among hospitalized cases in Vali-asr hospital in Fasa,July 2013

Advisor:  Supervisor:  Dr.Mohammad Ekrahi Student: Seyed Reza Moussavi    

Abstract

Background & Objective:

  Patient education is a process which make opportunities for patients and their family to increase their knowledge about healthiness, to be more expert for doing health tasks, and to help themselves for adapting to new conditions..

Materials & Methods:

 In this study, two types of questionnaires are used for both Instructor personnel (nurses and intern & extern medical students) and patients ( patients relatives).Eight wards (CCU, Post.CCU, Neurology & infectious, Internal, Men surgery, Women surgery, OB & Gyn, and Pediatrics & neonates) are assessed in this research.133 cases from personnel and 166 cases from patients attended.

Results:

  Patient education averages ( personnel function) in parts "Diagnosis, progress, and treatment", "Hospital nutrition and medications", "Diagnostic and therapeutic workups", and Total patient education ( average of three mentioned parts) were 77/38 %, 73/69 %, 71/79 %, 74/28 %. Patients chose face to face education by personnel(36%), and considering consultation rooms for patient in hospital and other health centers(28%) as the best ways     for the patient education.

Conclusion:

There were statistically significant differences between nurses and students in all parts of  the  patient education. In Total patient education average p=0/002 between nurses and medical students. Nurses averages in Diagnostic & therapeutic workups and Diagnosis, progress, and treatment and Medical students average in Hospital nutrition and medications were below the total average of each part in hospital personnel.

 

 

 

 

 

پیوست ها:

242-92.pdf حجم فایل:224.52 کیلوبایت