معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:سحر جهانگیری
    استاد راهنما: دکتر صفیه کوهنورد استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

باتوجه به نقش مهم و اساسی خواب در سلامت و عملکرد اجتماعی فرد و تغییرالگوی خواب به عنوان یکی از شایع ترین علایم اختلال ملال قبل از قاعدگی, این مطالعه به منظور بررسی فروانی اختلالات خواب و ارتباط آن با اختلال ملال قبل از قاعدگی انجام شد.

مواد و روش:

در مطالعه حاضر که از دسته مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد نمونه ای شامل 160 نفر از زنان 14تا45 ساله ی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان ولی عصر فسا به صورت تصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. در این مطالعه از دو پرسشنامه استاندارد بررسی کلی خواب و پرسشنامه ی اختلال ملال قبل از قاعدگی که براساس مرجع روانپزشکی تنظیم شده بود, استفاده گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش نوزدهم و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج:

تحلیل پرسشنامه ها و آمار توصیفی نشان داد که 16.2% از زنان مبتلا به اختلال ملال قبل از قاعدگی بودند و 92.3% این زنان دارای اختلال خواب بودند. این مطالعه نشان داد که اختلال در به خواب رفتن و احساس غمگینی و اضطراب با شیوع 69.2% دارای بیشترین فراوانی و خروپف و وقفه ی تنفسی با شیوع 3% دارای کم ترین فراوانی است.

نتیجه گیری:

مشکلات و اختلال خواب در زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی شایع است و این می تواند زندگی فردی و اجتماعی زنان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی:

خواب، زنان، اختلال ملال پیش از قاعدگی.

 


Prevalence of premenstrual dysphoric disorder and its association with sleep disorders among women referred to outpatient Department of Valiasr hospital of Fasa in 2016

Advisor:  Farzaneh mobasheri Supervisor: Dr safieh kouhnvard Student: Sahar Jahangiri

Abstract

Background & Objective:

As sleep has a important and critical role in health and social function and also, changes in women ''s sleep patterns is one of the most commen symptoms of premenstrual dysphoric disorder, this study was conducted to investigate the frequency of premenstrual dysphoric disorder and its association with sleep disorders among womens referred to Valiasr hospital of Fasa in 2016.

 Materials & Methods:

In this cross-sectional study, a sample of 160 woman from 14 to 45 years old referred to outpatient Departmentm of Valiasr hospital of Fasa were randomly selected and questioned. In this study, two standard Questionary were used to evalute sleep disorder and premenstrual dysphoric disorder.The collected data was analyzed by using SPSS19 softwar and chi-square test.

 Results:

Analysis of questionnaires and descriptive statistics showed that 16.2 percent of participants had premenstrual dysphoric disorder and 92.3% of them had sleep disorder. This study showed that difficulty in falling asleep and feeling of sadness and anxiety with 69% had hieghest frequency and snoring with 3% had lowest frequency.

Conclusion:

Sleep disorders are common in women with premenstrual dysphoric disorder and the individual and social life can greatly affect women.

Key words:

sleep, women, premenstrual dysphoric disorder.

پیوست ها:

1395-331.pdf حجم فایل:220.61 کیلوبایت