معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:زینب باقر اصل
    استاد راهنما: دکتر پوپک محقق استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

بیماری مزمن کلیوی (CKD) یکی از بیماری های ناتوان کننده است، که با عوارض سیستمیک فراوانی همراه است. نارسایی مزمن کلیوی معمولا با کم خونی متوسط تا شدید ناشی از کاهش تکثیر همراه است .سطح کم خونی با شدت نارسایی کلیوی ارتباط دارد. از آنجا که اطلاعاتی از میزان انمی و وضعیت ذخایر آهن در این بیماران در سال های اخیر در دسترس نبود در همین راستا مطالعه ای با هدف بررسی فراوانی انمی و وضیعت ذخایر اهن در بیماران دیالیزی شهرستان فسا در طی سال های 1394-1395 انجام شد .

مواد و روش:

این مطالعه به صورت مقطعی بر روی تمام بیماران تحت همودیالیز در طی سال 1394 و 1395 در بیمارستان های ولیعصر و دکترشریعتی شهرستان فسا انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست حاوی اطلاعات دموگرافیک (سن و جنس) و اطلاعات بیماران تحت دیالیز که هر ماه CBC و هر سه ماهه اهن سرم ,فریتین و TIBC چک می شود که در پرونده ها است استفاده شد، برای بدست اوردن اطلاعاتی مثل سابقه مصرف سیگار و سابقه پزشکی بیمار در صورت ناقص بودن پرونده ها از خود بیمار کمک گرفته شداستفاده شد، پس ازجمع اوری اطلاعات داده های بدست امده با استفاده آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS انالیز شد.

نتایج:

طبق یافته های این مطالعه میانگین و انحراف معیار سنی این افراد 78/16 ± 64/59 بود. 65 درصد از بیمارن مرد و 35 درصد از آنها زن بودند. درصد شیوع آنمی در این بیماران 3/66 درصد و میزان شیوع آنمی فقر آهن نیز 3/52 درصد به دست آمده است. 4/38 درصد از بیماران فریتین کمتر از 200 میلی گرم بر دسی لیتر و 6/61 درصد از افراد فریتین بیش از 200 میلی گرم بر دسی لیتر داشتند. بین متغیر های دموگرافیک سن و جنس با میزان فریتین، درصد اشباع ترانسفرین و میزان هموگلوبین نیز ارتباط معناداری به دست نیامد.

نتیجه گیری:

بطور كلی با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید كه تقریباً تمامی بیماران مورد بررسی که دچار آنمی بودند اریتروپویتین دریافت میکردند و با توجه به آنكه شایعترین علت مقاومت به EPO، فقرآهن است، نیازی مبرم به بررسی وضعیت آهن این بیماران وجود دارد.

کلمات کلیدی:

آهن، آنمی، همودیالیز، فسا.

 


Prevalence of anemia and iron status in dialysis patients in Fasa city in 2015 -2016

Advisor:  Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr Poupak Mohaghegh Student: Seyedeh Zeinab Bagher Asl

Abstract

Background & Objective:

Chronic kidney disease (CKD) is a debilitating disease, which is associated with many systemic side effects. Usually with moderate to severe chronic renal failure, anemia is caused by reduced proliferation level of anemia associated with chronic renal failure intensity.

 Materials & Methods:

This cross-sectional study on all patients undergoing hemodialysis in 2015 and 2016 in the Vali asr and Shariati hospita in fasa. To collect information from the Czech list contains demographic data (age and gender) patients on dialysis and information that every month and every quarter CBC, serum iron, ferritin and TIBC Czech, which is used in cases, to obtain information such as If the patient's smoking history and medical history of the patient's own help files Shdastfadh incomplete, so data Azjm data using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were analyzed by SPSS software.

 Results:

According to this study, mean (SD) age of these patients was 59.64 ± 16.78. 65% of patients were male and 35 percent of them were women. The incidence of anemia in these patients also 66.3% and the prevalence of iron deficiency anemia percent is obtained 52.3. 4/38 percent of patients with ferritin is less than 200 milligrams per deciliter and 61.6 percent of ferritin were more than 200 milligrams per deciliter. Among the demographic variables of age, sex, ferritin, transferrin saturation and hemoglobin significant relationship was found.

Conclusion:

according to the results, it was found that almost all patients who received erythropoietin suffering anemia. Iron deficiency Anemia were the most common cause of resistance according to the EPO, is the need to evaluate iron status patients.

Key words:

Iron, anemia, hemodialysis, Fasa.

پیوست ها:

1395-334.pdf حجم فایل:322.86 کیلوبایت