معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:زهرا حاجی زاده
    استاد راهنما: دکتر مریم مقبول استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

در دنیای امروز سرطان‌ها بخصوص در میان زنان یکی از مسائل همه گیر شناختی مهم می‌باشد و این مسئله در مورد سرطان پستان که شایعترین سرطان در بین زنان است، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. كاستن از بار این مسئله به در دسترس داشتن اطلاعاتی از وضعیت توزیع بیماری در جامعه نیازمند است. نظر به ناشناخته بودن وضعیت اپیدمیولوژیک این بدخیمی‌ها در شهرستان فسا، پژوهش حاضر روی بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) این شهرستان انجام شد.

مواد و روش:

برای انجام این مطالعه مقطعی، داده‌های ثبت شده در پرونده های موجود در مرکز آسیب‌شناسی بیمارستان ولی عصر فسا طی سال‌های 1382 لغایت 1391 جمع‌آوری‌ و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج:

در فاصله زمانی مورد مطالعه 126 مورد سرطان پستان و دستگاه تناسلی در زنان مراجعه کننده به این مرکز تشخیص داده شده که میانگین سنی آن‌ها 14±2/51 بوده و بیشترین فراوانی سرطان‌های پستان و دستگاه تناسلی در گروه سنی 59-50 سال قرار داشت. 5/63 % مراجعین شهرنشین بودند. سرطان پستان بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد و شایعترین نوع سرطان پستان infiltrating ductal carcinoma گزارش شده بود. درجه سرطان‌ها تنها در 41 مورد ثبت شده بود که از میان آنان 61% درجه 2، 8/26% درجه 1 و 2/12% درجه 3 تشخیص داده شده بود و توزیع فصلی سرطان‌ها بیانگر بیشتر بودن موارد سرطان‌های تشخیص داده شده در فصل بهار می‌باشد.

نتیجه گیری:

همانند نتایج سایر بررسی های مشابه، شایع‌ترین بدخیمی زنان دربین سرطان‌های شایع مورد بررسی ما، سرطان پستان بود. اما در میان سرطان های دستگاه تناسلی، برخلاف پژوهش‌های داخل کشور که سرطان تخمدان یا سرطان سرویکس شایعتر گزارش گردیده، در این پژوهش سرطان اندومتر فراوانی بیشتری داشت.

کلمات کلیدی:

اپیدمیولوژی، سرطان پستان، سرطان دستگاه تناسلی زنان.

 


Epidemiologic condition of breast and genital system cancers diagnosed in women referred to Fasa Vali-Asr Hospital Between 1382-1391

Advisor:  Farzane Mobasheri Supervisor: Dr Maryam maghbool Student: Zahra Hajizade

Abstract

Background & Objective:

nowadays cancers are one of the most important problems especially among women. Breast cancer has a special importance because it is the most common cancer in women. Information availability of disease distribution in community may help to solve this problem. This study was done on referred patients to Fasa Vali-Asr hospital for evaluation of epidemiolodic condition of common cancer in women.

 Materials & Methods:

For doing this cross sectional study, registered data in pathology ward of Fasa Vali-Asr hospital between 1382-91 was collected and analyzed with spss 20.

 Results:

During these 10 years 126 cases of breast and genital cancers were diagnosed in referred women. Mean age was 51.2±14 and 50-59 year old women had the most frequency. 63.5% of patients live in urban areas. Breast cancer had the most frequency and most common type of breast cancer was infiltrating ductal carcinoma. Only in 41 cases grade was registered and 61% has grade 2, 26.8% has grade 1 and 12.2% has grade3. Seasonal distribution shows that most cancers were diagnosed in spring.

Conclusion:

The most common cancer in women was breast cancer. In genital system cancers, against other similar studies in Iran that ovarian or cervical cancer has the most frequency, in our study endometrial adenocarcinoma has the most frequency.

Key words:

Epidemiology, breast cancer, female genital system cancers

پیوست ها:

1395-326.pdf حجم فایل:311.83 کیلوبایت