معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:عاطفه زارع شیبانی
    استاد راهنما: دکتر رویا کوکبی استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

از مشکلات مهم پس از اپی زیوتومی درد پرینه است که در روز اول پس از زایمان شدید تر است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تأثیر استفاده از شیاف دیکلوفناک و کرم لیدوکائین-پریلوکائین (کرم XYLA) بر میزان کاهش درد پس از اپی زیوتومی در زایمان طبیعی بود.

مواد و روش:

در یک مطالعه کارآزمایی بالینی 85 زن که در بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان فسا تحت اپی زیوتومی مدیولترال قرار گرفته بودند به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول 150 میلی گرم شیاف دیکلوفناک (42 نفر) و گروه دوم کرم لیدوکائین-پریلوکائین (کرم XYLA) (43 نفر) دریافت کردند. میزان شدت درد بیماران بلافاصله پس از اپی زیوتومی، 6، 12 و 24 ساعت پس از آن با استفاده از مقیاس VAS سنجیده و بین دو گروه مقایسه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و p.value کمتر از 05/0 به عنوان معنادار در نظر گرفته شد.

نتایج:

در ارزیابی اول شدت درد، میانگین شدت درد در گروه دیکلوفناک 09/5 و در گروه XYLA برابر 58/4 بود (p=0.39). در ساعت 6 این میزان در گروه دیکلوفناک 8/2 و در گروه XYLA 9/2 بود (p=0.97). در این مطالعه اختلاف معناداری از نظر میزان درد بین دو گروه در ساعات 12 (p=0.58) و 24 (p=0.84) مشاهده نشد.

نتیجه گیری:

از نتایج این مطالعه نتیجه می شود که شیاف دیکلوفناک و کرم لیدوکائین-پریلوکائین اثرات کاهش درد مشابهی بر درد پس از اپی زیوتومی دارند.

کلمات کلیدی:

اپی زیوتومی، شیاف دیکلوفناک، کرم لیدوکائین-پریلوکائین.

 


Comparison of the effect between Diclofenac suppositories & Lidocaine-prilocaine cream (XYLA cream) on pain reduction after episiotomy in NVD

Advisor:  Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr.Roya kokabi Student: Atefeh Zare Sheibani

Abstract

Background & Objective:

One of the most important problems after episiotomy is perineal pain which is more severe on the first day of postpartum period. The aim of this study was to compare the analgesic effects of indomethacin suppository and lidocaine cream in the management of post‑episiotomy pain.

 Materials & Methods:

In a randomized, controlled trial, 85 women who had mediolateral episiotomy received 100 mg diclofenac suppository (n = 42) or Lidocaine – prilocaine cream (XYLA cream) (n = 43) in the postpartum period in Vali Asr Hospital (Iran). The mean severity of post-episiotomy pain was assessed immediately after episiotomy and at 6, 12, and 24 h after the delivery, and compared in the two groups. The visual analog scale (VAS) was used for pain recording and data were analyzed with SPSS software, and significance was defined as P < 0.05.

 Results:

With the first complaint of pain, the mean intensity of pain was 5.09 in the diclofenac group and 4.58 in the XYLA group, and the difference was not significant (P = 0.39). Six hours after birth, it was 2.8 in the diclofenac group and 2.9 in the XYLA group, and there was not a significant difference between the two groups (P = 0.97). No significant difference was found between the two groups at 12 h after birth [1.57 vs. 1.95; P = 0.58]. Also, the difference was not significant at 24 h after birth [0.88 vs. 0.83; P = 0.84].

Conclusion:

It was concluded from the study that diclofenac suppository and Lidocaine – prilocaine cream have similar efficacy on episiotomy pain relief on the first day of postpartum period.

Key words:

episiotomy, Diclofenac suppositories, Lidocaine-prilocaine cream.

پیوست ها:

1395-333.pdf حجم فایل:298.40 کیلوبایت