معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:پریسا کاملی
    استاد راهنما: دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: دکتر عزیز ا... دهقان

چکیده

زمینه و هدف:

پنومونی اکتسابی از جامعه شیوع و پتانسیل تهدیدکنندگی حیات بالایی دارد. سیستم های امتیازدهی متعددی برای پیش بینی شدت پنومونی ابداع شده است. شاخص شدت پنومونی(Pneumonia Severity Index یا PSI) یک مدل استاندارد با معیار های دقیق است که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی شدت پنومونی در بیماران بستری شده در بخش بزرگسالان بود.

مواد و روش:

در این مطالعه، پرونده های 170 بیمار بزرگسال مبتلا به پنومونی، با استفاده از سیستم نمره دهی شاخص شدت پنومونی مورد بررسی قرار گرفت و در گروه های پنجگانه دسته بندی شدند.داده های به دست آمده شده توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش بیست و دوم و با استفاده از شاخص های پراکندگی مرکزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج:

میانگین امتیاز شدت پنومونی 62/24 ± 32/56 با دامنه ی 141-9 به دست آمد که بر اساس آن 124 بیمار (4/73درصد) در گروه یک و دو ؛ 33 نفر (5/19درصد) در گروه سه و 12 نفر (1/7درصد) در گروه چهار قرار گرفتند. هیچ یک از بیماران بستری، امتیاز لازم برای قرار گیری در گروه پنج را کسب نکردند.

نتیجه گیری:

بیش از 90 درصد بیماران مورد مطالعه که در بیمارستان بستری بودند؛ با در نظر گرفتن این سیستم امتیاز دهی می توانستند به صورت سرپایی درمان شوند. به نظر میرسد هنگام پذیرش بیماران در بخش اورژانس، پزشکان و کارآموزان می بایست دقت بیشتری در تعیین محل درمان بیماران مبتلا به پنومونی براساس شدت پنومونی در الگوی PSI داشته باشند.

کلمات کلیدی:

پنومونی اکتسابی از جامعه، شاخص شدت پنومونی، بخش عفونی، بیماران بستری.

 


Assessment of Pneumonia Severity Index in Patients with Community-Acquired Pneumonia Admitted to Shariati Hospital, Fasa, Iran

Advisor:  Dr Azizollah Dehqhan Supervisor: Dr Mohammad Ekrahi Student: Parisa Kameli

Abstract

Background & Objective:

The prevalence of community-acquired pneumonia and a high potential for life threatening. Several scoring systems have been developed to predict the severity of pneumonia. Pneumonia severity index (Pneumonia Severity Index or PSI) is a standard model with accurate criteria to be used widely. The aim of this study was to evaluate the severity of pneumonia in patients admitted to adult.

 Materials & Methods:

We conducted a descriptive, retrograde study on 170 patients`s files with CAP; who were admitted to the infectious diseases ward of Shariati Hospital (Fasa, Iran) during 7 months. We assessed our patients based on PSI scoring system and classified them into five risk classes.Data obtained by the SPSS statistical software twenty-second version and analyzed by using the chi-square test .

 Results:

The mean PSI score in this study was 56.32 ± 24.62 (range: 9-141). According to the calculated scores for each patient, 124 patients (73.4%) belonged to class I and II, 33 (19.5%) to class III, 12 (7.1%) to class IV, and 0 (0%) to class V.

Conclusion:

More than 90 percent of patients admitted to the infectious diseases ward were fine enough to be managed as outpatients.It seems that physicians in emergency departments should pay more attention to PSI scoring system to determine the kind and site of care.

Key words:

Community-acquired pneumonia, Pneumonia severity index, Infectious diseases ward, admitted patient.

پیوست ها:

1395-340.pdf حجم فایل:306.85 کیلوبایت