معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:الهه نیرویی
    استاد راهنما: دکتر سید علاء کاظمینی استاد مشاور: دکتر علیرضا توسلی، فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

SWS یک یافته غیر طبیعی در اندوسکوپی دئودنوم بیماران است که علل مختلفی ممکن است داشته باشد.لنفانژکتازی روده ای،التهاب مزمن غیر اختصاصی دئودنوم وژیاردیازیس از علل مطرح شده برای این الگو می باشد.در سال های اخیر مطالعات محدودی روی تشخیص های این الگو وفراوانی آنهاانجام گرفته است. با توجه به اینکه در بررسی های موردی این منطقه نتایج پاتولوژی متفاوتی گزارش شده در این مطالعه هدف بررسی تشخیص های الگوی SWS و فراوانی هر یک از تشخیص ها می باشد.

مواد و روش:

این مطالعه یک مطالعه مقطعی بررسی بیماران می باشد که در آن 3085 بیمار که در مدت 6 ماه در آن هاUGIE انجام شد مورد بررسی قرار گرفتند.از این تعداد 51 بیمار دارای الگوی SWS بودند.از دئودنوم بیماران دارای این الگو نمونه برداری و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شد.تشخیص هربیمار،مثبت یا منفی بودن HP وعلائم بالینی ثبت و با نرم افزار SPSS وتست های آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

نتایج:

51 بیمار از 3085 بیمار دارای این الگو بودند.بنابراین فراوانی این الگو در UGIE در این منطقه6/1% بود.از 51 نمونه بیماران دارای الگوی SWS ،در 48 نمونه امکان بررسی پاتولوژی وجود داشت. از 48 بیمار با میانگین سنی 8/17 ± 6/44،37 نفر زن و11 نفر مرد بودند.تشخیص های بیماران 15 نفر(1/31%)IL،14 نفر(9/29%)NSPC،7 نفر(6/14%) Minute IL،6 نفر(5/12%)IL+CNSD،4 نفر(3/8%)CNSD و2 نفر(2/4%)LCD گزارش گردید.50 درصد بیماران HP مثبت و 50% منفی گزارش شدند.درد شکم و سوء هاضمه(دیسپپسی) شایع ترین علائم بیماران این الگو بود.

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج پاتولوژی موجود وتشخیص های گزارش شده به نظر می رسد نمونه برداری روتین از این الگو برای بیمار مفید است چرا که با توجه به تشخیص های متفاوت این الگو درمان ها نیز متناسب با تشخیص مورد نظر متفاوت می باشد.

کلمات کلیدی:

الگوی نقاط سفید پراکنده (SWS)، لنفانژکتازی روده ای، التهاب غیر اختصاصی دئودنوم، ژیاردیازیس.

 


Evaluation Of Frequency Of Differential Diagnosis Of Scattered White Spots Pattern In Duodenal Endoscopy Of Patients In Fasa From December 2015 To June 2016

Advisor:  Dr Alireza Tavasoli, Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr Seyed Ala Kazemeini Student: Elahe Nirooei

Abstract

Background & Objective:

SWS is an abnormal finding in the duodenal endoscopy of patiens that may have different causes. Intestinal lyphangiectasia , chronic non specific duodenitis and giardiasis are known to be the etiologies of this pattern. In recent years few researches was done on this pattern and it`s differential diagnosis. There is different pathological results in evaluating cases in this geographical area, so the aim of this research is to evaluate the diagnosis of SWS and also frequency of each diagnosis.

 Materials & Methods:

This is a case series study that 3085 patients who were undergone UGIE was evaluated. 51 of this patients had SWS pattern.Biopsy was taken from duodenum of these patients and sent for pathology.Diagnosis, positive or negative HP and chief complaint of each patient was recorded and analyzed by SPSS software and other statistical tests.

 Results:

51 of 3085 patients had SWS pattern, therefore the frequency of this pattern in UGIE was1.6%. From 51 patients , pathological evaluation of 48 was possible. From total of 48 with mean age of 44.6 ± 17.8 , 37 were women and 11 were men. 15 patient (31.1%) were diagnosed IL,14 (31.1%) NSPC,7 (14.6%) minute IL ,6 (12.5%) IL + CNSD, 4 (8.3%) CNSD and 2 (4.2%) LCD respectively.

Conclusion:

Due to pathological examination results and reported diagnosis, routine biopsy from this pattern seems to be beneficial and helpful for patients where as different diagnosis of this pattern has different treatments also.

Key words:

scattered white spots(SWS), intestinal lyphangiectasis ,chronic non specific duodenitis, giardiasis

پیوست ها:

1395-338.pdf حجم فایل:393.11 کیلوبایت