معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:ایمان فرقانی
    استاد راهنما: دکتر علی خانی جیحونی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده، فرزانه مباشری، دکتر پوپک محقق، دکتر سید منصور کشفی

چکیده

زمینه و هدف:

پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن با افزایش درد، ناتوانی، کاهش کیفیت زندگی و مرگ و میر یک مسأله مهم بهداشتی در جهان محسوب می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهرستان فسا انجام گرفت.

مواد و روش:

مطالعه حاضر، مطالعه ی توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 300 نفر از افراد مراجعه کننده (150 نفر مبتلا به پوکی استخوان و 150 نفر غیر مبتلا) به مرکز سنجش تراکم استخوان شهرستان فسا صورت گرفت و ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲ ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺷد. ﭘﺮسشنامه ی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻮﺍﻻﻓﻮ 41 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺻﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪ. لازم بذکر است که کسب نمره بالاتر نشان دهنده پایین تر بودن کیفیت زندگی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری 19 SPSS و آزمون های آماری مجذور خی و ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ تجزیه و تحلیل شد و p<0/05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

نتایج:

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﻤﺮﻩ ﻱ کلی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ در بیماران مبتلا به پوکی استخوان و غیر مبتلا به ترتیب 34/2±96/23 و 84/4±78/11 محاسبه شد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻱ ﺣﻴﻄﻪ های مختلف کیفیت زندگی ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ پوکی استخوان در تمام حیطه ها ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ (05/0> P).

نتیجه گیری:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ تأثیر ﭘﻮﮐﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ بیماران، به نظر می رسد پیشگیری و درمان زود هنگام این بیماری کیفیت زندگی افراد مبتلا را ارتقاء بخشد.

کلمات کلیدی:

ﭘﻮﮐﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ، ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ، تراکم معدنی استخوان

 


Quality of life in patients with osteoporosis compared to healthy subjects referring to bone densitometry Fasa

Advisor:  Mohammad Mehdi Naghizade, Farzane Mobasheri, Dr.Poupak Mohaghegh, Dr.Seyed Mansour Kashfi Supervisor: Dr Ali Khani Jeihooni Student: Iman Forghani Fasaei

Abstract

Background & Objective:

Osteoporosis and related fractures with increased pain, disability, reduced quality of life and mortality is a health problem in the world. Therefore, this study aimed to assess quality of life for people with osteoporosis, compared with healthy people of Fasa were referred to the bone densitometry.

 Materials & Methods:

A descriptive cross sectional study was conducted on 300 patients referred (150 patients with osteoporosis and 150 healthy subjects) to the center of the city of Fasa referred bone densitometry center and bone mineral density was measured subjects. The Qualeffo-41 questionnaire which its validity and reliability have been confirmed in Iran, to determine quality of life and was reported on a scale of 100. It should be noted that earn higher scores indicate lower quality of life. Data were analyzed by SPSS 19 software using the t-test and Chi square statistics.

 Results:

The mean total score of quality of life in patients with osteoporosis and healthy subjects, was respectively 23/96± 2/34 and 11/78±4/84. Comparing the different aspects of quality of life in patients with osteoporosis and healthy subjects, showed a statistical difference between the two groups in the total aspect of quality of life.

Conclusion:

Due to the impact of osteoporosis on quality of life, prevention and early treatment of this disease seems to enhance the quality of life of patients.

Key words:

Osteoporosis, Quality of life, Bone mineral density.

پیوست ها:

1395-321.pdf حجم فایل:230.94 کیلوبایت