معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:افشین رزمجویی
    استاد راهنما: دکتر احسان بهرامعلی استاد مشاور: دکتر علیرضا عسکری، دکتر عزیز ا... دهقان

چکیده

زمینه و هدف:

استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی و بزرگترین علت ایجاد ناتوانی در میان افراد میانسال ومسن است، که با تخریب غضروف مفصلی باعث ایجاد دردهای مزمن می شود. هنوز علت اصلی این بیماری شناخته نشده اما مهمترین عامل ریسک فاکتور آن سن و چاقی است. طی چندین مطالعه در کشورهای دیگر ارتباط این بیماری با پاتولوژی های عروقی گزارش شده است. هدف ما از این مطالعه بررسی وضعیت ضخامت اینتیمای شریان کاروتید در افراد دچار استئوآرتریت زانو است.

مواد و روش:

ین مطالعه ی توصیفی تحلیلی مقطعی بروی 68 نفر از افراد میانسال ومسن مراجعه کننده به کلینیک که طبق معیارهای استئوآرتریت دچار استئوآرتریت زانو بودند انجام شد. با استفاده از سونوگرافی ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید آنها اندازه گیری شد و از بیماران نمونه خون جهت اندازه گیری سطح hs CRP گرفته شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از تست های آماری رگرسیون خطی و independent sample t-test مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

نتایج:

در این بررسی 68 بیمار با میانگین سنی 04/58 سال شرکت کرده بودند. میانگین ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در این بیماران 67/0 بود و میانگین سطح hsCRP نیز 85/1 گزارش شد. با استفاده ازتست رگرسیون خطی و با حذف عامل های مخدوش کننده ارتباط معنادار آماری ( 974/0 = p ) بین ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید و سطح hsCRP در این بیماران دیده نشد.

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج حاصل ازاین مطالعه همراهی معنی داری میان سطح hs CRP در بیماران استئوآرتریت زانو وآترواسکلروز عروقی براساس ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید دیده نشد. با توجه به نتایج این مطالعه می توان بحث گسترده تری درمورد فرضیه نقش داشتن پاتولوژی های عروقی در استئوآرتریت انجام داد.

کلمات کلیدی:

استئوآرتریت، اترواسکلروز، ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید، hs CRP .

 


Advisor:  Dr.Alireza Askari، Dr.Azizollah Dehghan Supervisor: Dr.Ehsan Bahramali Student: Afshin Razmjouei

Abstract

Background & Objective:

Osteoarthritis is the most common joint disease among middle-aged people and older is the biggest cause of disability, chronic pain can be caused by destruction of articular cartilage. The main cause of this disease is still unknown, but the most important risk factor for age and obesity. During several studies in other countries the disease was been associated with vascular injuries.The aim of this study was to investigate association between carotid artery intima-media thickness and hs CRP levels in patients with osteoarthritis of the knee.

 Materials & Methods:

In this cross-sectional study on 68 middle-aged and older patients referred to the clinic for osteoarthritis with knee osteoarthritis were selected according to the criteria. Intima-media thickness of the carotid artery using ultrasound measurements and blood sampling to measure the levels of hs CRP were measured and evaluated. Results were analyzed using by linear regression and independent sampple t-test.

 Results:

The mean age was 58.04 among participants. The average thickness of the intima-media carotid artery in this patients was 0.67 and the mean level of hs CRP was reported as 1.85. Linear regression model was used to remove confounding factors, however, a statistical correlation between carotid artery intima thickness with hs CRP levels not seen in these patients (p-value = 0.974 ).

Conclusion:

According to the results of this study, there was no significant association between hs CRP levels in patients with knee osteoarthritis and intima-media thickness of the carotid artery and atheroslerosis. The results of this study can be done a broader discussion about the hypothesis of the role of vascular pathology in osteoarthritis.

Key words:

osteoarthritis, atherosclerosis , hs CRP, intima-media thickness.

پیوست ها:

1395-325.pdf حجم فایل:219.54 کیلوبایت