معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: محمد رضا معتضدیان استاد راهنما:  دکتر احمد رضا پرهیزگار استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 آکنه ولگاریس عمومی ترین اختلال واحدهای پیلوسباسه می باشد که می تواند ناتوانی روانی قابل توجه را به همراه داشته باشد .فاکتورهای تغذیه ای مانند روی می توانند به طور پیچیده ای در پاتوژنز اختلالات التهابی مانند آکنه ولگاریس دخالت داشته باشند.این مطالعه به منظور ارزیابی سطح روی سرم در مبتلایان به آکنه ولگاریس و مقایسه آن با گروه کنترل سالم بنا نهاده شده است.

مواد و روش

  این مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده و به صورت مورد-شاهد می باشدکه درآن به بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه و مقایسه آن با افراد سالم مراجعه کننده به درمانگاه حمزه فسا در سال 1392پرداخته شده است.پس از کسب رضایت 30 فرد مبتلا به آکنه ولگاریس مورد مطالعه قرار گرفتند و سطح سرمی روی مبتلایان بوسیله روش کالرومتریک اندازه گیری شده و با گروه کنترل شامل 35 فرد سالم هم سن و هم جنس مقایسه شد .

نتایج:

 متوسط سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه و گروه کنترل 6/37±42/92 و 4/43±3/101 بود . از گروه مبتلا 13 زن (3/43%) و17 مرد(7/56%) بودند و در گروه کنترل 14 زن ( 40%) و 21 مرد (60%) بودند .میانگین سنی بیماران 4/4± 4/21 و برای گروه کنترل 25/3± 59/22 سال بود. میانگین مدت ابتلا به آکنه در گروه بیماران 2/7 ± 3/16 ماه بود.

نتیجه گیری:

  متوسط سطح سرمی روی در گروه مبتلایان به آکنه پایین تر بود هر چند از نظر آماری قابل توجه نبود .(P=.321)به نظر می رسد کاهش نسبی  سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه احتمالاً بتواند نشان دهنده نقش این عنصر در پاتوژنز آکنه ولگاریس باشد.

 


Comparison of Serum Level of Zinc in Acne Patients and Healthy Control group

Advisor:  Supervisor:Dr. Ahmadreza Parhizkar Student: Mohammadreza Motazedian 

Abstract

Background & Objective:

 Acne vulgaris is a chronic inflammatory disease of pilosebaceous follicles. It is one of the  most important skin disorders during adolescence. Zinc is one of the most important trace elements in the body that has major role in health conditions. The main objective of this study was to measure serum levels and its possible relation ship with disease severity in patients with acne vulgaris and healthy control group

Materials & Methods:

30 consecutive patients with acne vulgaris referred to hamze hospital in 1392 were evaluated. serum zinc level was measured by calerimetric .

Results:

 Mean serum zinc of  acne patients  in this study was 92.42±37.6 µg/dl and in the healthy control group 106.78±22/2  µg/dl. Mean age of the patients is 24.4±4.4 and mean age of control group 22.59±3.25 years. There was no significant correlation between serum zinc and acne history or severity (p = 0.32)  .

Conclusion:

 The results of this study suggest that further evaluation of other contributing factors such as decreased inflammatory responses with aging is needed as there was no link between serum zinc level and acne severity .

 

 

 

 

 

پیوست ها:

243-92.pdf حجم فایل:299.35 کیلوبایت