معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: امین کارگر استاد راهنما:  دکتر سید علاء کاظمینی استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

  بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD )  بیانگر طیفی از حالات بالینی و آسیب شناختی است که با استئاتوز ماکرو وزیکولر در غیاب مصرف الکل مشخص می شود و در بر گیرنده طیفی از استئاتوز ساده تا بیماری هایی مثل استئاتوز هپاتیت غیرالکلی(NASH ) ، فیبروز، سیروز و در نهایت کانسر هپاتو سلولار می باشد. در مطالعات اخیر نشان داده شده در کشورهای شرقی شیوعNAFLD با تغییر شیوه زندگی در حال افزایش است، با این وجود هنوز درمان قطعی برای این بیماری مشخص نشده است. از طرفیداروی امگا-3 دارای خواصی مانند ضد التهابی و همچنین تاثیر بر روی رسپتور های PPARαو SREBP-1و ضد هایپرلیپیدمی می باشد و بنابراین در روند بهبود این بیماری می تواند کمک کننده باشد. از این رو بر آن شدیم تا تاثیر داروی امگا3 را بر روی بیماری کبد چرب غیر الکلی مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روش

 50 بیمار به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در ابتدای مطالعه اطلاعات دموگرافیک و همچنین سابقه بیماری های زمینه ای ثبت شد.بیماران در ابتدای مطالعه از نظر سن، قد،BMI ، مقدار فعالیت بدنی در هفته ونیز از نظر آزمایشات FBS ،LFT ، lipid profile مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران در گروه اول درمان اولیه شامل افزایش فعالیت بدنی، رعایت رژیم غذایی،vitE ، Liver Support ، متفورمین و در گروه دوم علاوه بر درمان گروه اول داروی امگا3 با دوز 2 گرم در روز (هر کپسول ازاین دارو حاوی 1000mg[EPA180:DHA120]است) دریافت کردند. هر دو گروه پس از 3 ماه مجددا باALT ،ASTو BMIمورد سنجش قرار می گیرند.

نتایج:

 میانگین BMIدر بیماران گروه درمان اولیه و امگا3 به ترتیب در ابتدای مطالعه 4.48±28.47 و 4.35±27.36 بود، و بعد از پایان دوره درمان به ترتیب به 3.47±27.58 و3.11±26.80 تغییر یافت. این تغییر در مقایسه بین دو گروه اختلاف معنا داری (P=0.607 ) نداشت. میانگین ALT در بیماران گروه درماناولیهوامگا3 به ترتیب در ابتدای مطالعه 31.52±74.26 و 18.82±64.75 بود، و بعد از پایان دوره درمان به ترتیب به 20.51±44.65 و14.39±41.75 تغییر یافت. این تغییر در مقایسه بین دو گروه اختلاف معنا داری (P=0.568 ) نداشت.میانگین AST در بیماران گروه درمان اولیه و امگا3 به ترتیب در ابتدای مطالعه 17.17±48.53 و 11.44±41.25 بود، و بعد از پایان دوره درمان به ترتیب به 10.59±30.34 و7.15±35.75 تغییر یافت. این تغییر در مقایسه بین دو گروه اختلاف معنا داری (P=0.876 ) نداشت.

نتیجه گیری:

 بعد از بررسی داده ها مشاهده شد. بین دو گروه درماناولیهوامگا3 اختلاف معنا داری در کاهش متغیر ها مشاهده نشد و تاثیر بیشتری در درمان اولیه همراه با امگا 3 نسبت به درمان اولیه به تنهایی مشاهده نمی شود.

 


The efficacy of Omega3 in treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Advisor:  Supervisor: Dr  Seyyed Ala Kazemeini Student: Amin Kargar

Abstract

Background & Objective:

 Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a spectrum of different condition of clinical and pathology, that is detect with macro vesicular steatosis without alcohol ingestion, and is including wide spectrum from simple steatosis to sever disease such as Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH), fibrosis, cirrhosis and even hepatocellular cancer. In recent study is finding that because of changing lifestyle in east country, the prevalence of NAFLD is increased. But there is no clear treatment for NAFLD. In the other hand detected that Omega3 has anti-inflammatory, anti-hyperlipidemia effect, and as regulator of SREBP-1 and PPARα. So we decided to analysis the efficacy of Omega3 on NAFLD.

Materials & Methods:

 The 50 patient randomized placed in two groups A (primary treatment) and B (omega3).At start of study the patient of both groups evaluated as personal data,past medical history,age,height,BMI, amount of exercise hours in a week and lab data such as TSH,lipid profile, LFT,FBS. For group A, treatment is increase activity, change their diet,Liver support drugs, vitamin E, Metformin and for group B, treatment is like group A plus omega3 2gr in day (cap 1gr BID include EPA 180:DHA 120).The patient treatment for 3 month and observe after treatment duration with ALT, AST, BMI.

Results:

  At start of study, the mean of BMI in A and B groupis respectively 28.47 ± 4.48 and 27.36 ± 4.35, and at the end of study is respectively changed to 27.58 ± 3.47 and 26.80 ± 3.11. This changing between primary treatment and omega3 group isn’t significant (P=0.607).At start of study, the mean of ALT in primary treatment and omega3 groupisrespectively 74.26 ± 31.52 and 64.75 ± 18.82, and at the end of study is respectively changed to 44.65 ± 20.51and 41.75 ± 14.39. This changing between A and B group isn’t significant (P=0.568). At start of study, the mean of AST in primary treatment and omega3 groupisrespectively 48.53 ± 17.17 and 41.25 ± 11.44, and at the end of study isrespectively changed to 30.34 ± 10.59and 35.75 ± 7.15. This changing between primary treatment and omega3 group isn’t significant (P=0.876).

Conclusion:

 After analysis of findings, detected between of primary treatment and omega3 group isn’t significant difference. And there is no more efficacy of treatment with omega3 than primary treatment.

 

 

 

 

 

پیوست ها:

245-92.pdf حجم فایل:304.53 کیلوبایت