معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:الهام هاشمی نسب
    استاد راهنما: دکتر افسانه قاسمی استاد مشاور: پژمان باقری

چکیده

زمینه و هدف:

پارادایم جدید سلامت اشاره به این دارد که سالم بودن، وابسته به عوامل متعددی است مانند عوامل اجتماعی، میزان آگاهی و حتی ویژگیهای شخصیتی. دلیل تأکید زیاد بر این فاکتورها، این است که سلامت افراد نقش بسیار مهمی در ساختار بهداشتی و سلامتی جامعه دارد. با توجه به اینکه دانش آموزان قشر عظیمی از جامعه جوان ما را تشکیل می¬دهند که در آینده تبدیل به دانشجویان این جامعه خواهند شد، بررسی سبک زندگی به معلمان مدارس می تواند باعث ارتقاء سبک زندگی دانش آموزان شود. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در بعد سلامت کشور به خصوص در میان قشر تاثیر گذار معلمان، بر آن شدیم تا مطالعه ای با هدف بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت بر اساس مدل پندر در زنان معلم طراحی کنیم تا بتوانیم گام بلندی در جهت حفظ سلامت جسمی و روحی این قشر برداریم.

مواد و روش:

در این مطالعه مقطعی توصیفی 320 نفر از معلمان شهرستان فسا به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند که شامل معلمان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان هستند. پس از اخذ رضایت از آنها پرسش نامه مدل پندر (مدلی چند بعدی از اعمال داوطلبانه و ادراکی که به حفظ و بالا بردن سطح سلامت، خود شکوفایی و موفقیت می انجامد) مربوطه به آنها داده شد و در مورد نحوه¬ی تکمیل کردن آن توضیحات لازم داده شد و پس از تکمیل و جمع آوری وارد پایگاه داده¬های کامپیوتری شد. از نرم افزار SPSS نسخه 15 و همچنین روش های آماری تعقیبی Tukey و ANOVA جهت تحلیل داده¬ها استفاده شد.

نتایج:

به طور کلی این مطالعه برروی 320 نفر از معلمین زن شهرستان فسا انجام گرفت که میانگین سنی آنها 7±29/41 بود. بیشترین وکمترین امتیازات به ترتیب در حیطه¬های احساس مسولیت در برابر سلامت فردی و مدیریت استرس بود که امتیازهای آن¬ها به ترتیب 28/6±10/37 و 99/4±97/11 بود.

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج این مطالعه، لزوم مداخلات به خصوص با تاکید بر فعالیت بدنی و مدیریت استرس در بین معلمان ضروری می باشد.

کلمات کلیدی:

مدل پندر، ارتقا بهداشت، معلم، رفتار.

 


Advisor:  Pezhman Bagheri Supervisor: Dr.Afsaneh Ghasemi Student: Elham Hasheminasab

Abstract

Background & Objective:

The new paradigm of health implies that health depends on several factors such as social factors, the knowledge and even personality traits. Because too much emphasis on these factors is that health is a very important role in the structure of community health. According to this matter that students are one of the most important stratum of the society; the lifestyle to teachers can improve the lifestyle of students. According to this we conducted this study to assey health promoting behavior based health promotion model of female teachers in Fasa city of Iran o be able to step in to protect the physical and mental health of the people take.

 Materials & Methods:

In this descriptive study, 320 teachers were randomly Fasa city, including teachers, elementary, middle and high school After obtaining the consent of the Health Promotion Model questionnaire (multi-dimensional model of voluntary exercise and cognitive health is to maintain and increase its prosperity and success leads) were given relevant and necessary explanations on how to complete it and upon completion and collect into a computer database. SPSS version 15 software and ANOVA and Tukey post hoc statistical methods were used to analyze the data.

 Results:

Overall, this study was conducted on 320 teachers, with an average age of 41.29 ± 7. The highest and lowest points respectively in the areas of responsibility for personal health and stress management concessions respectively 37.10±6.28 and 11.97±4.99 respectively.

Conclusion:

The results of this study reveals the need for interventions, particularly with an emphasis on physical activity and managing stress among teachers.

Key words:

Model, Health Promotion, Teacher, Behavior, Pender.

پیوست ها:

319-94.pdf حجم فایل:347.76 کیلوبایت