معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:یاسین جاری مورجان
    استاد راهنما: دکتر علی خانی جیحونی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:

پوکی استخوان (استئوپروز) شایعترین بیماری متابولیک استخوان بوده و تظاهرات آن شامل کاهش مواد معدنی و بافت زمینه ای استخوان است. این بیماری می تواند عوارض و علائم ثانویه به همراه داشته باشد. با توجه به شیوع پوکی استخوان به خصوص در زنان و عوارض ناشی از آن، مطالعه ای با هدف بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان ها و خشکی دهان در زنان مبتلا به پوکی استخوان طراحی شد.

مواد و روش:

یک مطالعه به صورت مورد شاهدی با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد در بین 85 زن دارای پوکی استخوان و 85 زن فاقد پوکی استخوان در مراکز درمانی شهرستان فسا انجام شد. این پرسشنامه محتوی اطلاعات دموگرافیک و سوالات مربوط به خشکی دهان و همچنین اطلاعاتی در مورد دندان های افتاده بود. اطلاعات پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج:

طبق یافته ها بین پوکی استخوان و خشکی دهان ارتباط معناداری مشاهده گردیدp<0.001) .(اما اختلاف معناداری بین اطلاعات دموگرافیک در دوگروه مورد و شاهد مشاهده نگردید. همچنین ارتباط معناداری بین سن و تعداد دندان های از دست رفته به دست آمد(021/0p= ) اما بین سایر اطلاعات دموگرافیک با تعداد دندان های افتاده و خشکی دهان در گروه زنان دارای پوکی استخوان یافت نشد. علاوه بر آن اختلاف معنی داری بین تعداد دندان های از دست رفته در دو گروه مورد و شاهد به دست نیامد.

نتیجه گیری:

نتایج این تحقیق نشان داد که در گروه زنان دارای پوکی استخوان، خشکی دهان وجود دارد. همچنین سن افراد را می توان از ریسک فاکتورهای افتادن دندان برشمرد به طوری که با افزایش سن تعداد دندان های افتاده بیشتر می شود اما پوکی استخوان را نمی توان از ریسک فاکتورهای افتادن دندان در نظر گرفت.

کلمات کلیدی:

پوکی استخوان، خشکی دهان، افتادن دندان، یائسگی.

 


Advisor:  Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr Ali Khani Jeyhuni Student: Yasin Jari Murjan

Abstract

Background & Objective:

Osteoporosis is the most common metabolic bone disease and protests include decreased bone mineral and underlying tissue. This condition can cause complications and secondary symptoms. Given the prevalence of osteoporosis, especially in women and its complications, a study to evaluate the association of osteoporosis with tooth loss and dry mouth in patients with osteoporosis was designed.

 Materials & Methods:

A case-control study using a standardized questionnaire among 85 women with osteoporosis and 85 women without osteoporosis was corruption in city centers. The questionnaire consisted of demographic information and questions related to xerostomia and also information about teeth had fallen. All questionnaires were analyzed using SPSS19 software.

 Results:

The findings were significant relationship between osteoporosis and dry mouth. (p<0.001) But no significant difference was observed between the two groups and demographic information. A significant correlation between demographic data with the number of missing teeth and mouth dryness in women with osteoporosis were not found. In addition, a significant difference between the number of teeth lost in the two groups was not found.

Conclusion:

The results showed that in women with osteoporosis, there is a dry mouth. The age can be considered risk factors for tooth loss so that more disabled with age, but osteoporosis teeth can not be considered risk factors for tooth loss.

Key words:

Radiographers, Radiation protection, Knowledge, practice

پیوست ها:

315-94.pdf حجم فایل:291.00 کیلوبایت