معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: وحیدرضا قادری استاد راهنما:  دکتر مهرداد محمد حسینی استاد مشاور: دکتر سید جواد سیادتان  
چکیده
زمینه و هدف:

زخم پای دیابتی یکی از عوارض مهم نوروپاتی دیابتی است که می تواند باعث ناتوانی ،قطع اندام و حتی مرگ شود. تشخیص پای دیابتی یکی از معضلات پزشکی است زیرا در دو سوم از موارد بیماران به دلیل نقص ایمنی علائم التهاب را حتی به  صورت زخم های عمیق نشان نمی دهند.بنابراین استفاده از وسیله ای که  بتواند عوارض پای دیابتی در مراحل اولیه تشخیص دهد و بین موارد عفونت ساده و استئومیلیت تفاوت قائل شود  بسیار ضروری به نظر می رسد. باتوجه به اینکه در شهرستان فسا معمولا در مراحل ابتدایی تنها از X ray   برای تشخیص عوارض پای دیابتی استفاده می شود. بر آن شدیم مطالعه ای طراحی کنیم که یافته های X-ray (اشعه ایکس)وMRI   را بررسی نموده و میزان فراوانی عوارض پای دیابتی برای اولین بار در شهرستان فسا مورد بررسی قرار دهیم.

 مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی از فروردین 91 لغایت تیر 92  انجام شد به این صورت که پس از تعیین تمامی بیماران دیابتی مبتلا به زخم پا در سطح شهرستان، اطلاعات مربوط به عکس ساده و MRIآنها مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج صورت (میانگین ±اانحراف معیار ) یا به صورت فراوانی(درصد) بیان شد.جهت مقایسه متغیر ها(سلولیت، استئومیلیت ، تاندونیت ، تغیرات کورتکس ، آمپوتاسیون قبلی) در دو گروه زنان و مردان ،و دو گروه  استفاده کننده انسولین و  دارو  از تست Chi square (کای دو) استفاده شد. و ازIndependent sample T test جهت ارتباط بین طول مدت ابتلا به دیابت و متغییر ها(عوارض پای دیابتیک) استفاده شد .P<0.05 معنا دار تلقی می شد .

نتایج:

  در این مطالعه که روی 40 بیمارپای دیابتیک  انجام شد ،میانگین سنی افراد(14.04 . ±53.12)بود که 24 نفر (60%) آنان زنان و 16 نفر(40%) مردان بودند. میانگین زمان ابتلا به بیماری دیابت در این افراد 6.44±12.45 سال بوده است که حداقل و حداکثر مدت ابتلا به بیماری دیابت در این افراد به ترتیب 1 و 25 سال بوده است.عوارض ایجاد شده در این افراد به این صورت بود که همه افراد مبتلا سلولیت داشتند 40نفر (100%)،در حالیکه فراوانی بقیه عوارض شامل استومیلیت 19نفر (47%)،تاندونیت 11نفر (26.9%)، تغیرات کورتکس 15 نفر ( 37.5%) بود . بین عوارض و زمان ابتلا به دیابت رابطه معناداری وجود نداشت P>0.05 . استئومیلیت به طور معنا داری در زنان بالاتر از مردان  بود (P=0.028).26 بیمار (61.9%) یافته های نرمال در  X rayداشتند وتنها 12 نفر (26.6% (تغییراتی به صورت بافت نرم در X rayخود نشان داده بودند و 2 نفر تغییرات اسکلروتیک (4.8%) داشتند .

نتیجه گیری:

  نتایج مطالعه نشان می دهدMRI بر خلاف X- rayدر ابتدای بیماری پای دیابتیک می تواند بسیاری از عوارض و میزان گسترش آن را پیش گویی کند وبا توجه به شیوع زیاد عوارض پای دیابتی به خصوص عارضه استئومیلیت در منطفه فسا توصیه می شود پزشکان در کنار عکس ساده ،ازMRIجهت تشخیص دقیقتر عوارض استفاده کنند.

کلمات کلیدی:

  پای دیابتیک، MRI ،X Ray ، استئومیلیت ، عوارض، فسا

 

 

 

 

پیوست ها:

246-92.pdf حجم فایل:309.01 کیلوبایت