معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: سیده فریدا احمدنژاد استاد راهنما:  دکتر کوهپایه استاد مشاور: دکتر اکراهی
چکیده
زمینه و هدف:

  این موضوع به خوبی مشخص شده است که عادت نسخه نویسی بدون استدلال و غیرمنطقی پزشکان منجر به درمان ناکامل و غیرمؤثر و باعث تشدید ، یا به طول انجامیدن بیماری و به وجود آمدن آسیب و فشار به بیمار می گردد. در حال حاضر در بسیاری از دانشکده های پزشکی ، آموزش مدونی در مورد اصول صحیح نسخه نویسی به خصوص در مورد بیماری های شایع وجود ندارد. در این راستا توانایی دانشجویان پزشکی در شرف فارغ التحصیلی دانشکده علوم پزشکی فسا در سال 1392در تشخیص ، درمان و نوشتن نسخه های مناسب و اصولی برای چند حالت بالینی شایع مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش

این مطالعه مقطعی ، توانایی نسخه نویسی برای 10 بیماری شایع و رعایت اصول نسخه نویسی در 41 نفر از دانشجویان پزشکی در شرف فارغ التحصیلی از طریق برگزاری یک امتحان بالینی ساختاردار عینی (OSCE)مورد بررسی قرار گرفت. 

نتایج:

 در هر ایستگاه به طور متوسط 57/1 اقدام انجام گرفت که 68 درصد این اقدامات درست بودند. میانگین کل تعداد داروها در هر نسخه 8/ 1 بوده که در این میان 70 درصد صحیح بوده است. برای داروهایی که به طور صحیح تجویز شده بودند، به طور میانگین در هر نسخه 59 درصد مقادیر داروها صحیح بود. در مورد طول درمان ـ اشاره به این که درمان برای چه مدت به بیمار توصیه شده ـ بر حسب داروهای صحیح موجود در هر نسخه به طور متوسط به 44 درصد طول درمان ها درست اشاره شده بود. میانگین نمره کل شرکت کنندگان در همه ایستگاه ها 4 / 56 از 100 نمره بوده است. به طور میانگین دانشجویان برای هر نسخه4 /1 توصیه غیردارویی درست و 29 /0 توصیه غیردارویی نادرست انجام دادند و درکل 7 /82 درصد توصیه های غیردارویی درست بوده است. از نظر آماری ارتباط معنی داری بین توانایی نسخه نویسی دانشجویان با جنس ، سن ، وضعیت تأهل ، نمره علوم پایه و نمره اینترنتی به دست نیامد ولی بین توانایی نسخه نویسی اینترن ها با معدل درسی ارتباط معنی داری وجود داشت(0005/0=).

نتیجه گیری:

 بیش از نیمی از دانشجویان از نظر توانایی نسخه نویسی در وضعیت متوسط قرار داشتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بیش از یک سوم نسخه هایی که توسط دانشجویان نوشته شده بود ،از لحاظ محتوا اشتباه و نادرست است و تنها حدود 5 درصد از نسخه های نوشته شده توسط این دانشجویان کاملاً صحیح و بدون اشتباه است. به نظر می رسد تنها آموزش داروشناسی به طریقه سنتی و عمدتاً در کلاس های تئوری پاسخ گو نخواهد بود. برگزاری آموزش عملی تجویز داروها نظیر الگوی سازمان جهانی بهداشت در دانشکده های پزشکی پیشنهاد می شود. 

کلمات کلیدی:

  نسخه نویسی ، روش OSCE، دانشجویان بالینی


study of the quality of drug  prescription among  medical students of  Fasa medical university on April 2013

Advisor: Dr Ekrahi, Farzanehmobasheri Supervisor: Dr Kohpayeh Student: eyedeh farida Ahmad-Nejad

Abstract

Background & Objective:

 It is well known that no reasoning or irrational prescribing habits of physicians led to incomplete and ineffective treatment and worsening or prolonging the illness or injury and stress to the patient. Now in many medical schools there is not the educational principles of good prescribing , specially about common diseases. In this context, the ability of medical students near graduation Fasa University of Medical Sciences to diagnose, treat and write prescriptions for common principles to a clinical state was assesed .

Materials & Methods:

 In this cross-sectional study,the ability for 10 common prescription and prescription principles of the 41 medical students nearing gradulation, by holding an objective structured clinical examination (OSCE), was studied.

Results:

 At each station,the average was 1.57 , which is 68% of the actions ,was true. Total average   was 1.8 per prescription, 70% of them are correct. For drugs that were prescribed correctly, on average, per prescription, 59% of the  amount of medication was correct.duration of treatment , in terms of correct drugs per priscription, on average , 44 percent of the treatment was correct. Average score of all participants ,at all stations, the percentage score is 56.4%. on average, students ,in any copy,1.4 of non-drug recommendations was correct, and 29% of non-drug recommendations was not correct.and in total ,82.7% of non pharmaceutical advice was correct. Statistically,ther was not a significant relationship between age , marital status ,sex, grades and  the ability of students to write prescriptions .

Conclusion:

 More than half of the students were in middle status. In general it can be concluded that over a third version that was written by the students, the content is wrong. And only about 5% of the prescriptions written by these students is quite unmistakable. It seems that only ,the traditional way of teaching pharmacology and mostly in theory classes will not be accountable. Medications prescribed practical training in medical schools such as the Worled health Organization model is proposed.

Key words:

 prescriptive method, OSCE, clinical students

 

 

 

 

پیوست ها:

251-92.pdf حجم فایل:308.75 کیلوبایت