معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:محمد ذاکری
    استاد راهنما: دکتر علی خانی جیحونی استاد مشاور: دکتر افسانه قاسمی- فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

عادت قلیان كشیدن در بین جوانان رو به گسترش است و توجه بیشتر به این مسأله ضرورت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به عوامل مرتبط با مصرف قلیان در دانشجویان دانشگاه های شهرستان فسا بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود.

مواد و روش:

مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش كار به این ترتیب بود كه پس از تهیه پرسشنامه خودساخته و بررسی روایی و پایایی آن، 157 دانشجویان دانشگاه های سطح شهر فسا بودند انتخاب شدند و پرسشنامه ها را تكمیل كردند. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS وآزمون های x2 و من ویتنی تحلیل گردید.

نتایج:

80 درصد دانشجویان برای ترك استعمال قلیان برنامه ریزی كرده بودند. با اینكه دانشجویان اعتقاد داشتند كه ترك قلیان میتواند از بسیاری از بیماری ها پیشگیری كند؛ اما اعتیادآور نبودن، رفع اضطراب و خستگی و محروم شدن از ارتباط با دوستان قلیانی، مهمترین اعتقادات آنان برای ادامه مصرف قلیان بود. خانواده و سپس جامعه از دانشجویان انتظار داشتند كه این عادت را ترك كنند. دانشجویان باور داشتند كه موانعی مانند عدم توانایی نه گفتن به تعارف دوستان، ناتوانی در مقابله با وسوسه كشیدن قلیان و سختی صرف نظركردن از قلیان در محیطهای تفریحی دوستانه، ترك مصرف قلیان را مشكل میكند.

نتیجه گیری:

در طراحی مداخلات جهت ترك قلیان باید بر حذف نگرش های مثبت به قلیان و پرورش مهارتهای نه گفتن، آرام سازی و مقابله با وسوسه های كشیدن قلیان متمركز شد همچنین با فراهم کردن فضای خانواده می توان افراد را از استعمال قلیان دور ساخت.

کلمات کلیدی:

قلیان، دانشجو، نگرش، كنترل رفتاری درك شده، هنجارهای انتزاعی

 


The survey of Factors associated with smoking hookah among students in the city of Fasa based on the theory of planned behavior

Advisor:  Dr Afsaneh Ghasemi,Farzane Mobasheri Supervisor: Dr Ali Khani Student: Mohammad Zakeri

Abstract

Background & Objective:

Smoking hookah habit among young is rising and it is necessary to be more considerate to this problem. This study aimed to determine the attitude, subjective norms and perceived behavioral control of mail students about hookah smoking cessation in 2015.

 Materials & Methods:

This study was a descriptive-analytical type. After designing and assessing validity and reliability of questionnaires, 157 male students hookah smoker who were residence in the dormitories of Universitys of fasa were selected by multi-stage sampling method and filled out questionnaires. The data collected were analyzed by SPSS software and the Chi-Square and Mann- whitny tests.

 Results:

The results showed that 80% of subjects planned to quit and had no plans. Although students had believed that hookah smoking cessation can prevent many diseases, beliefs such as not addictive of hookah, reducing anxiety and fatigue after hookah smoking and being deprived of relation with friends smoke hookah were their major beliefs to continue hookah smoking. Family and community had expected that students to quit hookah smoking. Students had believed that barriers such as not able to saying 'no' against their friends’ offers, overcoming hookah smoking temptations and not hookah smoking in the recreational and friendly environments, make it more difficult to stop.

Conclusion:

In designing interventions for smoking hookah cessation among college students can be focused on eliminating positive attitudes about hookah and developing skills to say 'no', relaxation and coping with smoking hookah temptations.

Key words:

hookah, college students, attitude, subjective norms and perceived behavioral control.

پیوست ها:

318-94.pdf حجم فایل:378.53 کیلوبایت