معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: محبوبه بهمنی استاد راهنما:  دکتر صفیه کوهنورد استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

باکتریوری بدون علامت یکی از مشکلات شایع بارداری است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت حاملگی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا می باشد.

مواد و روش

 این مطالعه مقطعی بر روی زنان باردار 40-16 ساله انجام گردید. زنان باردار در طی مراقبت های بارداری از نظر دیابت حاملگی بررسی و در دو گروه مبتلا به دیابت حاملگی و سالم از نظر باکتریوری بدون علامت مقایسه شدند. دیابت حاملگی با استفاده از آزمون تحمل گلوکز بررسی گردید. نمونه های ادرار صبحگاهی ناشتا به صورت نمونه میانه ادرار استریل تهیه و از لحاظ آزمایش های کامل ادرار و کشت بررسی شد.

نتایج:

 در طی این مطالعه، 334 زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت حاملگی به ترتیب 4/24و 3/27درصد بود( P>0.05). شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار سالم در گروه های سنی پایین تر، بیشتر بود ولی در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین بروز باکتریوری بدون علامت و سابقه عفونت های ادراری رابطه ای وجود نداشت. اشرشیاکولی شایع ترین عامل ایجاد بیماری در 2/76 و 2/70 درصد در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت حاملگی بود.

نتیجه گیری:

 باکتریوری بدون علامت، مشکل شایعی در جامعه ما تلقی می گردد و گر چه شیوع این بیماری در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی تفاوتی با زنان باردار سالم نداشت ولی با توجه به شیوع بالای بیماری، جهت پیش گیری از عوارض آن، غربالگری زنان باردار با کشت ادرار پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی:

 دیابت حاملگی، باکتریوری بدون علامت، بارداری


The Prevalence of Asymptomatic Bacteruria between the Pregnant Women with Gestational Diabetes and control group that was referred to  Vali-asr hospital of Fasa during April to September 2013

Advisor:  Supervisor: r. Safiyeh Kohnavard   Student: Mahbobeh Bahmani

Abstract

Background & Objective:

 Asymptomatic bacteriuria is common in pregnant women. The aim of this study was todetermine the prevalence of asymptomatic bacteruria in pregnant women with and without gestationaldiabetes

Materials & Methods:

 In this case-control study, pregnant women aged 16-40 years attended to Vali-asrhospital in Fasa were studied and the prevalence of asymptomatic bacteruria was compared in pregnant women with and without gestational diabetes. They were screened for gestational diabetes mellitus, using glucose challenge test. Asymptomatic bacteruria was determined using microscopic examination and culture of a clean midstream voided urine specimen

Results:

 172 pregnant women were enrolled in each group. The prevalence of asymptomatic bacteruria was 27.3% and 24.4% in pregnant women with and without gestational diabetes (P > 0.05). Therate of asymptomatic bacteruria was higher in lower age group in non diabetic patients, but it was notdifferent significantly in pregnant women with gestational diabetes. There was not significant relationship between history of urinary tract infection and asymptomatic bacteruria (P > 0.05).The most common cause of asymptomatic bacteruria was E.Coli in both groups (76.2% in non diabetic and 70.2% inpregnant women with gestational diabetes).

Conclusion:

 Asymptomatic bacteriuria considered as a  major health problem in this region and though its prevalence was not higher in diabetic pregnant women than non diabetic ones but considering its high prevalence, screening for asymptomatic bacteruria during pregnancy seems to be essential.

Key words:

 Asymptomatic bacteruria, Gestational diabetes, Pregnancy.

 

 

 

 

پیوست ها:

255-92.pdf حجم فایل:243.54 کیلوبایت