معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:سید مرتضی حسینی
    استاد راهنما: دکتر فرهود نیکویی استاد مشاور: پژمان باقری

چکیده

زمینه و هدف:

هدف از این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش پزشکان، پرستاران و دانشجویان پزشکی و پرستاری در مورد توریسم درمانی و مقایسه ی آن در سن، جنس و سطوح تحصیلات متفاوت در گروه مورد مطالعه است.

مواد و روش:

جامعه ی مورد مطالعه شامل 315 نفر از پزشکان، پرستاران و دانشجویان پزشکی و پرستاری بودند که در ماه های مرداد و شهریور 1394 در بیمارستان فسا مشغول به کار بودند. مصاحبه با افراد مورد مطالعه بوسیله ی پرسشنامه 27 سوالی انجام گرفت. 12 سوال میزان آگاهی و 15 سوال نگرش شرکت کنندگان را در مورد توریسم پزشکی مورد بررسی قرار داد. پاسخ شرکت کنندگان در مصاحبه جمع آوری و توسط متخصص آماری با استفاده از نرم افزار SPSS20 تحلیل شد.

نتایج:

در مجموع نمونه ها میزان آگاهی جامعه ی مورد مطالعه درمورد توریسم پزشکی بسیار کم است بشکلی که تنها 8/9% از آنها درمورد توریسم پزشکی مطالعه داشتند 5/17% با توریست های پزشکی برخورد داشتند و 4/58% با اصطلاح توریسم پزشکی آشنایی نداشتند. نگرش جامعه ی درمانی نسبت به گسترش توریسم پزشکی در ایران بسیار خوب بود، 1/58% معتقد بودند ایران توانایی جذب توریست های پزشکی را دارد و 68%موافق ورود آنها به کشور بودند. نسبت اگاهی جامعه ی مورد مطالعه با سن، جنس و مقطع تحصیلی ارتباط معنی داری را نشان داد. میانگین سنی افرادی که درمورد توریسم پزشکی مطالعه داشتند نسبت به افرادی که هیچ مطالعه ای درمورد آن نداشتند 38/31 در برابر 92/27 بود.

نتیجه گیری:

طبق نتایج حاصل از این مطالعه میزان آگاهی پزشکان پرستاران و دانشجویان پزشکی و پرستاری درمورد توریسم درمانی بسیار کم است که این نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری برنامه های آموزشی بسیاری توسط سازمانهای مسئول است.

کلمات کلیدی:

توریسم پزشکی، توریسم درمانی، نگرش کادر درمانی.

 


Advisor:  Pezhman Bagheri Supervisor: Dr Farhoud Nikouee Student: Seyed Morteza Hosseini

Abstract

Background & Objective:

The aim of this study is to assess knowledge and attitude of physicians, nurses and medical and nursing students about medical tourism and compare it in sex, age and education levels in the study group.

 Materials & Methods:

The study population consisted of 315 members of physicians, nurses and medical and nursing students who were working in Fasa hospital in Mordad and Shahrivar 1394. The Interview to study participants was conducted by a questionnaire with 27 questions. 12 questions evaluated the knowledge and 15 questions assessed the attitude of participants about medical tourism. Replies of participants was gathered and analyzed by the statistician using software SPSS20.

 Results:

In all samples studied community awareness of health tourism is in low level. Actually, only 9.8% of them had read about medical tourism, 17.5% had faced to medical tourists and 58. 4% were not familiar with the term medical tourism. The attitude of medical society was very good towards the development of medical tourism in Iran. 58. 1% believed that Iran has the ability to attract medical tourists and 68% were in favor of entry of them into the country. Awareness of study population showed a significant relationship with age, sex and educational level. The average age of those who had studied about medical tourism was 31.38 to 27.92 in comparison to those who had not studied.

Conclusion:

According to the results of this study the knowledge of doctors, nurses, medical and nursing students about medical tourism is very low which requires planning and policy in educational lessons by responsible organizations.

Key words:

Medical Tourism, Health Tourism, Health Care Attitudes.

پیوست ها:

316-94.pdf حجم فایل:259.43 کیلوبایت