معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:زینب بی زوال
    استاد راهنما: دکتر قاسم نیکفر استاد مشاور: 

چکیده

زمینه و هدف:

میزان مرگ ومیر نوزادان و کودکان از مهمترین شاخصهای توسعه بهداشتی در جهان است. بدون شک اولین قدم درراه ارتقاء سطح این شاخص شناسایی علت مرگ ومیر آن است. طبق آمار جهانی تعداد مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال 6/7میلیون در سال 2010 گزارش شده که احتمال این مرگ ومیر در کشورهای درحال توسعه 10برابر کشورهای توسعه یافته است. ازآنجا که علت مرگ ومیر در مناطق محروم نسبت به مراکز استان ها نیازمند توجه بیشتری است و با توجه به عدم انجام مطالعه مشابه در شهرستان فسا این مطالعه با هدف بررسی شایعترین علت مرگ میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال در دو بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) و شریعتی شهرستان فسا طراحی گردید.

مواد و روش:

این پژوهش یک مطالعه مقطعی - توصیفی است. جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه شامل تمام نوزادان و کودکان زیر پنج سال فوت شده در بیمارستان های ولیعصر(عج) و دکتر علی شریعتی شهرستان فسا از ابتدای فروردین 1380 تا پایان اسفند ماه 1393 می باشد. و اطلاعات مورد نیاز شامل علت مرگ ، جنس ، سن ، وزن هنگام تولد ، سن حاملگی ، تاریخ فوت ، ساعت فوت ، سن مادر ، نوع زایمان و مسافت محل سکونت تا بیمارستان ازپرونده ها استخراج شد .

نتایج:

در این مطالعه 333 پرونده مربوط به نوزادان و کودکان زیر پنج سال فوت شده مورد بررسی و تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از کل افراد مورد مطالعه 226 نفر(1/68 درصد) در گروه سنی صفر تا یک ماه ، 67 نفر(2/20 درصد) در گروه سنی یک ماه تا دو سال و 39 نفر(7/11 درصد) در گروه سنی دو تا پنج سال بودند. شایع ترین علت نهایی فوت به ترتیب فراوانی مربوط به نارسی و RDS با تعداد 147 مورد (44 درصد) ، آنومالی های مادزادی 48 مورد (4/14درصد) ،عفونت 46 مورد (8/13 درصد) ، حوادث 29 مورد (7/8 درصد) ، بدخیمی 3 مورد (9/0 درصد) و سایر علل 60 مورد (18 درصد) بوده است.

نتیجه گیری:

مقایسه مطالعات مشابه انجام شده با تحقیق حاضر نشان دهنده شیوع بالای RDS و مرگ ومیر ناشی از آن در این منطقه نسبت به سایر کشور ها می باشد . همچنین میزان مرگ میر به علت عفونت دراین مطالعه در مقایسه با سایر مطالعات از درصد بالایی برخوردار است که نیازمند راهکارهای مؤثر در جهت کاهش هر چه بیشتر این مساله مهم می باشد.

کلمات کلیدی:

مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، نوزادان، سندرم زجر تنفسی.

 


Evaluation of the most common mortality causes of neonates, infants and children under five years old in Valiasr and SHariati hospitals of Fasa city between 2001-2014

Advisor:  Supervisor: Dr GHasem Nikfar Student: Zeinab Bizaval

Abstract

Background & Objective:

Neonate, infant and children mortality rate is one of the most important and sensitive indicators of socioeconomic and health status of community. As the world statistics children mortality rate is about 7/6 milions in 2010 and mortality rate in developing country is decuple in compression to developed country. Current study was done with the aim of Evaluation of the most common mortality causes of neonates, infants and children under five years old in Valiasr and SHariati hospitals of Fasa city between 2001-2014.

 Materials & Methods:

this is a cross sectional study on all cases of deaths under 5years old which occurred in valiasr and shariati hospitals. We extacted information from files which include : causes of death, age, sex, birth weight, gestationl age, date and hour of death, mother age, kind of delivery and distance of home from hospital.

 Results:

from 333 death, 226 cases (68/1%) were neonate , 67 ones (20/2 %) were brtween 1 moth to 2 years old, 39 ones (11/7%) weae between 2 -5 years old. Most common causes of death were prematurity and RDS (44%), congenital anomalies (14/4%), infection (13/8%), trauma (8/7%), malignancy (0/9 %) ana others (18 %).

Conclusion:

This study shows high mortality rate due to RDS. Also, rate of death due to infection had more prenalence in compression to oyher studies. So effective solutions for decreasing this important problem.

Key words:

respiratory distress syndrome, neonate, mortality rate of children under 5 years old.

پیوست ها:

317-94.pdf حجم فایل:273.94 کیلوبایت