معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: بهنام منصوری  استاد راهنما:  :یاسر منصوری     استاد مشاور: دکتر پیمان ایزدپناه
چکیده
زمینه و هدف:

 یکی از مهمترین و مورد توجه ترین بیماری هایی که در قرن حاضر، سلامتی افراد جوامع مختلف را تهدید می کند، سکته قلبی (MI) می باشد. این بیماری ناشی از برهمکنش عوامل محیطی و ژنتیکی است. از واریانت های پراهمیت ژنتیکی که فرد را مستعد ابتلا به MIمی کند و در سال 2007 با روش نوین اسکن ژنوم شناسایی شده است، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی(SNP)، SDF 1-3 Aژن SDF1می باشند. تصور بر این است که این پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در هموستاز و پیام رسانی نقش دارد. بررسی این پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در جوامع مختلف ارتباط معناداری با شانس ابتلا به MIنشان داده اند. هدف مطالعه، تعیین ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی SDF 1-3 AژنSDF1  با MIمی باشد.

مواد و روش

 در این مطالعه جهت بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی با MI یک مطالعه موردی- شاهدی طراحی گردید. افراد شرکت کننده در مطالعه که بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی انتخاب شدند، شامل افراد مبتلا MI (120 نفر) و افراد سالم غیر مبتلا (120 نفر) بودند که به بیمارستان ولی عصر فسا مراجعه کرده بودند. استخراج DNA ژنومی از خون افراد مورد مطالعه صورت گرفت و همه نمونه ها برای پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی مورد مطالعه با روش PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ شدند.

از آزمون مربع کای برای مقایسه نسبت آللی و ژنوتیپی استفاده شد. همچنین آنالیز رگرسیون لجستیک با و بدون مطابقت دادن سن، جنس و BMIانجام داده شد که در آن P valueکمتر از 05/0 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد. تمامی آنالیز ها با استفاده از نرم افزار SPSSانجام شد.

نتایج:

 بعد از انجام آنالیزهای آماری، نتایج به دست آمده مربوط به SNP; SDF 1-3 A به این شرح بود: فراوانی آلل A (آلل موتانت) در افراد مبتلا به MI 5/27 % بود که از افراد کنترل که 3/18 % بود بالاتر است. آزمون رگرسیون لجستیک نسبت شانس ژنونیپ AA را در ایجاد MI ، در مقایسه با ژنوتیپ GG (OR : 8.836 , %95 CI : 1.058-73.766 , P : 0.025 ) به صورت کامل معناداری نشان داد.

نتیجه گیری:

 نتایج حاصل از بررسی های آماری SNPهای مورد مطالعه، ارتباط معناداری را بین SNP; SDF 1-3 Aبا خطر ابتلا به MIنشان داد.

کلمات کلیدی:

 پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، فاکتور یک مشتق شده از سلول های استرومال، سکته قلبی


Relationship between prevalence of  the Single Nucleotide Polymorphisms SDF1-3/A in stromal cell-derived factor-1 (SDF-1) gene with myocardial infarction among patients referred to Fasa Vali Aasr hospital

Advisor: Dr Payman Izadpanah Supervisor: Yaser Mansoori Student: Behnam Mansoori

Abstract

Background & Objective:

 One of the most important life-threatening disorders, myocardial infarction (MI) has been receiving more and more attention in the recent century. Caused by an interaction between genetics and environment, it’s a multifactorial metabolic disease. Between the genetic variants increasing the susceptibility to this disease are the SNP of SDF1 gene which have been pinpointed in 2007 using the GWA new technology. It’s believed that they are involved in hemostasis and signal transmission. Investigations made on these SNPs in different societies have shown a meaningful relation.

Materials & Methods:

To determine the relation between this SNP and MI, a case-control study was organized .Based upon the WHO criteria; the subjects were selected from the patients (120) and normal population (120) of Vali Aasr Hospital. The genomic DNA was extracted from the subjects’ blood samples and the genotypes were determined by PCR-RFLP technique.

Using SPSS software, the genotyping results were analyzed. For allelic and genotypic ratio comparison, the chi square test was implicated. The logistic regression analysis with or without age, sex, BMI is made as well (the P value < 0/05 considered as significant).

Results:

 After all statistical analyses ,the results were as follow: SDF 1-3 A : the A allele frequency (mutant allele) -   78 % -is considerably higher in case group compared with that of control group-67.5 %The logistic regression test has interpreted the odd ratio of AA genotype in compare with GG(OR: 8.836,%95 CI: 1.058-73.766,P; 0.025 )genotype as fully meaningful

Conclusion:

he results of this study reveals a meaningful correlation between SNP;SDF 1-3 A and the increased risk of developing MI.

Key words:

 MI, SNP, SDF-1

 

 

 

 

پیوست ها:

259-93.pdf حجم فایل:404.57 کیلوبایت