معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: راحله زراوشان استاد راهنما: دکتر رویا کوکبی استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 توده های لگنی یکی از علل مهم جراحی های زنان می باشند. این عمل های جراحی هزینه ی زیادی را به سیستم بهداشت و درمان کشور وارد می آورند در حالی که برخی از این اعمال جراحی ضروری نیستند . هدفازاینمطالعهتعیین فراوانی انواع کیست های تخمدانی در نمونه های لاپاراتومی مربوط به کیست تخمدان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر فسا در طی سال های 90-91 می باشد.

مواد و روش ها:

تمام بیماران مبتلا به کیست تخمدان که طی سال های 90-91 در بیمارستان ولیعصر فسا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار میگیرند.

نتایج:

 تعداد 130 بیمار که به دلیل کیست تخمدان تحت عمل جراحی لاپاراتومی قرار گرفتند، مورد مطالعه قرار گرفتند.میانگین سنی بیماران 31.6 و انحراف از معیار آن 12 بود. جوان ترین بیمار 14 سال داشت و مسن ترین آن ها 76 سال داشت. در زمان مطالعه 36 نفر از بیماران معادل 5/27 درصد از آنان عمل جراحی همزمان داشتند. در میان اعمال جراحی همزمان انجام شده فراوان ترین عمل اپندکتومی (Appendectomy) بوده که16 مورد از کل اعمال جراحی همزمان را تشکیل می داد. 54 نفر از بیماران دارای کیست نئوپلاستیک بودند. فراوان ترین کیست نئوپلاستیک را کیست های Serosal cystبا فراوانی(20%)26 تشکیل می دادند. از طرفی 76 نفر از بیماران مبتلا به کیست غیر نئوپلاستیک بودند که در میان آن ها شایع ترین کیست Corpus luteumبا فراوانی (5/41%)54 بود. از لحاظ علائم بالینی مشاهده شده در بین بیماران فراوان ترین علامت، درد شکمی بود.

نتیجه گیری:

 به نظر میرسد تعداد کیست هایی که نیاز به جراحی ندارند بیشتر از آنهایی است که نیاز به جراحی دارند.

کلمات کلیدی:

 کیست های تخمدانی، لاپاراتومی ,تخمک گذاری


prevalence of types of ovarian cysts in laparatomy operation in patients admitted in fasa-valiasr hospital at
1390-91

Advisor:  Supervisor: Dr.Roya kokabi Student: Raheleh zaraveshan  

Abstract

Background & Objective:

 tumoral mass of pervic is the first cause surgery in women. While these surgical procedures are expensive, sometimes most of these procedures are not necessary.the goal of present study is to investigate the prevalence of different types of ovarian cysts in women undergo laparotomy surgery.

Materials & Methods:

 All patients suffered from ovarian cyst and underwent laparatomy surgery in Valiasr hospital of fasa were studied.

Results:

 130 patient with ovarian cyst were underwent laparatomy surgery. The mean (SD) of them was 36.1 (12) ranged from 14 to 76. 36 patient had other surgical procedure besides the laparatomy. Appendectomy was the most frequent procedure with a prevalence of %. 54 of the patients suffered from neoplastic cysts and 76 of them suffered from non neoplastic cysts. The most prevalent type of neoplastic and non neoplastic cyst among the patients was Serosal cyst and Corpus luteum, respectively. the most common clinical sign among the patients wasabdominal pain.

Conclusion:

It seems that most of the surgical procedures which are conducted for treatment of the ovarian cysts are not necessary.

Key words:

 varian cysts, Laparatomy ,ovulation

 

 

 

 

پیوست ها:

259-93-.pdf حجم فایل:251.17 کیلوبایت