معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:مریم بهشتی
    استاد راهنما: دکتر محمد حسین لهراسب استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

ت آتوپیک یک بیماری خارش¬دار، مزمن و عود¬کننده است که در نوزادان و شیرخواران شایع¬تر است. درمان بیماری مصرف نرم کننده¬ها، کورتیکواستروئیدهای موضعی و همچنین اجتناب و پرهیز از محرک هاست، اما عوارض ناشی از کورتیکواستروئیدهای موضعی مصرف آن را محدود کرده است. داروی دیگری که به تازگی مورد استفاده قرار گرفته است تاکرولیموس است با توجه به اینکه این داروی جدید عوارض کورتیکواستروئیدها را ندارد برآنیم که اثر دو داروی هیدروکورتیزون و تاکرولیموس را با هم مقایسه کنیم.

مواد و روش:

این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده روی 51 نفر از کودکان محدوده سنی 2 تا 24 ماهه مبتلا به درماتیت آتوپیک (با درگیری صورت) مراجعه¬کننده به کلینیک پوست درمانگاه حمزه در شهرستان فسا انجام شد. انتخاب بیماران مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انجام گرفت بیماران در 2 گروه مقایسه 25 نفره تقسیم شدند. روش درمان در گروه درمان با هیدروکورتیزول به این صورت بود که والدین کودکان روزانه یک بار لایه نازکی از پماد هیدوکورتیزون 1/0٪ را روی ضایعات صورت کودک می¬زدند. در گروه درمان با تاکرولیموس نیز والدین روزانه یک بار لایه¬ای نازک از پماد تاکرولیموس 03/0 % را روی ضایعات صورت کودک بیمار خود می¬زدند. پس از گذشت مدت زمان لازم بیماران توسط متخصص پوست ویزیت شدند و اطلاعات هر بیمار جداگانه ثبت شد.

نتایج:

در كل 51 كودك وارد مطالعه شدند كه 28 نفر (54%) پسر و مابقی دختر بودند. طیف سنی كودكان مورد مطالعه 24-2 ماه و میانگین سنی آن ها 5/5 ± 0/9 ماه بود. همچنین طیف دوره درمان از 7 روز تا 45 روز با میانگین 30/6± 31/22 روز بود. در این مطالعه مقایسه اثر درمانی دو داروی هیدروکورتیزون و تاکرولیموس به صورت کلی نشان می¬دهد که داروی تاکرولیموس به صورت معناداری در درمان موفقیت بیشتری داشته است.

نتیجه گیری:

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، داروی تاکرولیموس در درمان ضایعات صورت شیرخواران مبتلا به درماتیت آتوپیک مؤثرتر از داروی هیدروکورتیزون بوده است.

کلمات کلیدی:

درماتیت آتوپیک، تاکرولیموس، هیدروکورتیزون.

 


Investigation of efficacy of tacrolimus0.03% ointment compared with that of hydrocortisone 1% ointment on the face of 2_24 months old infants with atopic dermatitis referring to hamze infirmary

Advisor:  Farzane Mobasheri Supervisor: Dr.mohammad Hosein Lohrasb Student: Maryam Beheshti

Abstract

Background & Objective:

Atopic dermatitis is a pruritic diseases, chronic and relapsing, more common in newborns and infants. emollients, topical corticosteroids, and avoidance of irritating factors are the mainstay of its treatment, but fair of side effects has limited the use of topical corticosteroids. Another drug that has recently been used tacrolimus is due to the fact that the new drug has no side effects of corticosteroids and tacrolimus believe that the effect of the drug compared to hydrocortisone.

 Materials & Methods:

In this study randomized, controlled ,clinical trial 51 infants with atopic dermatitis (face involvement) referring to dermatology clinic in Hamze infirmary in Fasa were randomly allocated in two groups (tacrolimus 0/03% and hydrocortisone 1%) . parents patients applied thin layer of ointment once daily to all affected areas for specified time. After specified time patients were visited by a dermatologist and information for each patient were recorded.

 Results:

A total of 51 children were enrolled, 28 patients (54%) were male and the rest were female. Patients were 2-24 months old and their mean age was 5/5 ± 9/0 months. The course of treatment ranged from 7 days to 45 days with an average of 30/6 ± 31/22. In this study ,compare the efficacy of two drugs generally indicate that tacrolimus ointment has been significantly more successful treatment.

Conclusion:

The results of this study showed that tacrolimus 0/03% ointment is more effective than hydrocortisone in the treatment of face lesions of atopic dermatitis in infants.

Key words:

Atopic dermatitis, Hydrocortisone, Tacrolimus.

پیوست ها:

287-94.pdf حجم فایل:358.72 کیلوبایت