معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:مریم خدیو
    استاد راهنما: دکتر مریم مقبول استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

سرطان های دستگاه ادراری تناسلی طیف وسیعی از سرطان ها را شامل می شوند که شایع ترین آن ها سرطان های مثانه و پروستات هستند. شناخت اپیدمیولوژی و روند فراوانی این سرطان ها در برنامه ریزی موفق بسیار تاثیر گذار است.با توجه به نبود اطلاعات در این زمینه مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی این سرطان ها در شهرستان فسا از سال 1382 تا 1391 صورت گرفته است.

مواد و روش:

این مطالعه به روش بررسی بیمار روی 117 بیمارکه سرطان دستگاه ادراری تناسلی در بیمارستان ولیعصر فسا بین سال های 1382 تا 1391 در آنها تشخیص داده شده انجام شده است. ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماران با آمار توصیفی و ارتباط بین متغیرهای کیفی با آزمون مجذور کای بررسی شد.

نتایج:

در مطالعه حاضر میانگین سنی بیماران 62.23 سال و دامنه سنی آنها 14-91 سالگی بود. 70.1% بیماران، مرد و مابقی خانم ها بودند.شایع ترین مکان برای ایجاد سرطان ، مثانه (59.8%) و بعد از آن پروستات(14.5%) بود و بیضه برای ایجاد این سرطان کمترین سهم را داشت(3.4%).میانگین سن تشخیص در مردان نسبت به زنان به طور معناداری بالاتر بود (016/0 = p).هم چنین میانگین سن تشخیص در مناطق روستایی 6 سال بالاتر از مناطق شهری بود.

نتیجه گیری:

میزان فراوانی سرطان های دستگاه ادراری-تناسلی در حال افزایش می باشد.گر چه ممکن است نسبتی از این افزایش در اثر بهبود سیستم ثبت سرطان باشد اما احتمال افزایش میزان فراوانی این سرطان ها در سبک زندگی و سایر عوامل خطر آن وجود دارد. از این رو بررسی های اتیولوژی در مناطق مختلف ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

سرطان دستگاه ادراری تناسلی، اپیدمیولوژی

 


Epidemiologic study of diagnosed genitourinary cancers in Fasa valiasr hospital from 1382 to 1391

Advisor:  Farzane Mobasheri Supervisor: Dr Maryam Maghbul Student: Maryam Khadiv

Abstract

Background & Objective:

cancers of genitourinary system include a wide range of cancers which the most common of them is bladder and prostate cancer.Understanding the epidemiology of cancer is very impressive in successful planning.Considering the lack of informationin the context the present study is done to evaluate the epidemiology of these cancersin the city from years 1382 to 1391

 Materials & Methods:

This case series study is done for 117 patients with cancer of genitourinary system which is diagnosed for them in Valiasr hospital between years 1382 to 1391.Epidemiologic features of patients with descriptive statistics and qualitative variables were analysed with chi-square test.Analysis in SPSS software and drawing diagrams in excel is done.

 Results:

In this study ,mean age of patients was 62.23 years,and the range of their age was 14 to 91 years.70.1% of the patients were men and the rest women.The most common place for cancer,bladder(59.8%),and after that prostate (14.5%) and testis had the lowest rate.TCC had the highest frequency and SCC had the lowest rate.The mean age of diagnosis was significantly higher in men than the women.The mean age of diagnosis is 6 years more in rural areas than in urben areas,the difference was not statisticaly significant.

Conclusion:

The frequency of genitourinary cancers is on the rise.Although the proportion of this increase may be due to improvements in cancer registration system but the possibility of increasing the frequency of cancers due to life style and risk factors exist so the etiology studies in different areas is necessary.

Key words:

Genitourinary cancer, Epidemiology

پیوست ها:

292-94.pdf حجم فایل:293.69 کیلوبایت