معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:مریم برزکار
    استاد راهنما: دکتر صفیه کوهنورد استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:

اختلالات افسردگی,استرس و اضطراب(DAS)در زنان نسبت به مردان شیوع بیشتری دارد.حدود 20% زنان حامله دچار افسردگی حول زایمان هستند که معمولا نادیده گرفته میشودو این موضوع می تواند اثرات سوء برای مادر در دوران خاملگی و پس از زایمان و عوارضی برای جنین و مشکلاتی در رشد و تکامل فرزند داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی اختلالات DASدر دوران نوجوانی در همزبانی با بارداری در مقایسه با زنان بالغ باردار می می باشد که به دلیل حساسیت دوران نوجوانی و تغییرات هورمونی و روانی دوران بارداری شایان توجه می باشد.

مواد و روش:

در این مطالعه از روش جمع آوری اطلاعات به روشcross-sectional به روش پرسشنامه استفاده شده است.مراجعه کنندگان در سه ماهه سوم بارداری که از لحاظ جسمی سالم سالم بودند به دو گروه بالای 19 سال و کمتر از آن تقسیم شدند و به صورت داوطلبانه پرسشنامه DAS21 را تکمیل کردند.

نتایج:

داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Pearson Chi-Square Tests استفاده شده است.افسردگی,اضطراب و استرس در دو گروه زنان باردار بالغ و نوجوان بالغ بررسی شد که نتایج بیانگر میزان بالا تری از اضطراب در نوجوانان باردار بود.هم چنین افسردگی و استرس در هر دو گروه رابطه معناداری با فقدان حمایت عاطفی همسر داشت.

نتیجه گیری:

از مطالعه حاضر چنین بر می آید که اضطراب در زنان باردار زیر 19 سال به طرز معنی داری بالاتر است که می تواند به دلیل حساسیت این دوران و همزمانی آن با بارداری باشد.هم چنین در هر گروه زنانی که در رابطه با شوهر خود دچار مشکل بودند در ریسک بالاتری برای ابتلا به افسردگی و استرس قرار داشتند.

کلمات کلیدی:

زنان باردار بالغ, زنان باردار نوجوان, اضطراب, افسردگی, استرس, باردراری.

 


A Case-Control study of Depression, Anxiety and Stress in pregnant adolescent women in comparison with adult pregnant women coming to Vali Asr Gyneocology clinic, Fasa in 2015

Advisor:  Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr Safieh Koohnavard Student: Maryam Barzkar

Abstract

Background & Objective:

Depression, anxiety and stress are more common in women. About 20 percent of pregnant women experience antenatal depression that is neglected. It can have adverse side effects on the mother during pregnancy and postnatal period and even on the fetus and development of the child. The aim of this study was to evaluate DAS disorders in adolescent pregnant women in comparison with adult pregnant women. Due to hormonal changes and emotional sensitivity of adolescence, paying attention to mental health in pregnancy is necessary.

 Materials & Methods:

This cross-sectional survey carried out with 100 pregnant women referred to outpatient department of Vali Asr hospital,Fasa, Iran; who had no considerable medical problem. We divided them into adult and adolescent groups with cut point of nineteen years of old. We chose the participants randomly and filled the questionnaires voluntarily, and they could leave the study anytime they wanted.

 Results:

The data was analyzed using Statistical Package of Social Sciences (SPSS) software, version 21 (SPSS, Chicago, IL, USA). Differences between variables were determined using a t-test and chi-square test. The significance level was set as P-value < 0.05.

Conclusion:

Anxiety level in pregnant adolescent women was higher and the difference was significant (P-Value: 0.049).Stress was also higher in women who had problem with their husbands in both adults and adolescents (P-Value: .012).Although, Depression showed significant change in women with poor husband support. (P-Value: .039)

Key words:

Adolescent pregnant women, adult pregnant women, depression, anxiety, stress.

پیوست ها:

294-94.pdf حجم فایل:295.05 کیلوبایت