معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:شقایق حبیبی
    استاد راهنما: دکتر مریم مقبول استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

سرطان پوست یکی از شایع ترین سرطان ها در تمام دنیا است كه مهم ترین عامل ایجاد کننده آن امواج ماورا بنفش خورشید است. کارسینوم سلول بازال، کارسینوم سلول سنگفرشی و ملانوم بدخیم از انواع سرطان های پوست هستند که شناخت اپیدمیولوژی این نوع سرطان ها در برنامه ریزی موفق جهت پیشگیری یا درمان به موقع آن بسیار تاثیرگذار است.

مواد و روش:

این مطالعه ی مقطعی گذشته نگر روی 372 بیمار که بین سالهای 1382 تا 1391 در بیمارستان ولی عصر فسا سرطان پوست برای آنها تشخیص داده شده، انجام شده است. ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماران با آمار توصیفی و ارتباط بین متغیرهای کیفی با آزمون مجذور کای بررسی شد. تحلیل ها در نرم افزار SPSS و رسم نمودارها در محیط EXCEL انجام شد.

نتایج:

در مطالعه ی حاضر میانگین سنی بیماران 65 سال و دامنه ی سنی آنها از 15 سالگی تا 96 سالگی بود. از میان این بیماران 66% مردان و مابقی زنان بوده اند. شایع ترین نوع سرطان، کارسینوم سلول بازال (76%) و بعد از آن کارسینوم سلول سنگفرشی (5/14%) بوده و ملانوم بدخیم (2/3%) کمترین سهم را داشت. شایع ترین محل درگیری در بدن ناحیه ی صورت با 3/79% فراوانی بوده که به میزان بیشتری در تماس مستقیم با نور خورشید بوده است.

نتیجه گیری:

کارسینوم سلول بازال شایع ترین نوع سرطان پوست و کارسینوم سلول سنگفرشی و ملانوم بدخیم در مرتبه های بعدی از نظر شیوع قرار می گیرند. میزان فراوانی سرطان های پوست به وضوح با تماس مستقیم نورخورشید با سطح پوست ارتباط دارد. از این رو بررسی اتیولوژی و آموزش مردم جهت کاهش فراوانی این سرطان ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

اپیدمیولوژی، سرطان پوست، کارسینوم سلول بازال، کارسینوم سلول سنگفرشی، ملانوم بدخیم.

 


Epidemiological study of skin cancer diagnosed in Valiasr hospital of fasa between 1382 and 1391

Advisor:  Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr Maryam Maghbool Student: Shaghayegh Habibi

Abstract

Background & Objective:

Skin cancer is one of the most common forms of cancers in the world. Ultraviolet radiation is the most important risk factor for skin cancer. Basal cell carcinoma, Squamous cell carcinoma and Malignant melanoma are some types of skin cancer and their epidemiology is very important in prevention and threatment.

 Materials & Methods:

Data obtained between 1382 and 1391 from a descriptive cross-sectional study in 372 patients that skin cancer diagnosed in valiasr hospital of fasa. Age, sex, city, type of skin cancer and site of lesions in the body were evaluated and compared. Descriptive statistics and chi_square test were used to assess epidemiological characteristics.

 Results:

The mean age (mean±standard deviation) of patients was 65±15 years (15-96 yrs) and most of them (66%) were males. The most common pathologic types of skin cancer were basal cell carcinoma (76%), squamous cell carcinoma (14.5%) and Malignant melanoma (3.2%) and the most frequent site of tumor expression was face (61.2%).

Conclusion:

The most common skin cancer was basal cell carcinoma. Squamous cell carcinoma and malignant melanoma were less common skin cancers. It was more common on the face due to more sunlight exposure. Special education and screening program for detection of this disease at an earlier stage is recommended.

Key words:

Epidemiology,Skin cancer, Basal cell carcinoma, Squamous cell carcinoma, Malignant melanoma.

پیوست ها:

309-94.pdf حجم فایل:218.01 کیلوبایت