معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:سارا رمضان پور
    استاد راهنما: دکتر کیومرث ایزدپناه استاد مشاور: خانم حیدرزاده

چکیده

زمینه و هدف:

بزرگ شدن خوش خیم پروستات، شایع ترین تومور خوش خیم در مردان می باشد که میزان بروز آن وابسته به سن است. بزرگی پروستات باعث انسداد خروجی مثانه شده و به نوبه خود، منجر به بروز علائم دستگاه ادراری تحتانی (LUTS) می شود. دو روش درمانی عمده جهت درمان آن، شامل روش دارویی و روش جراحی می باشد. عمل جراحی درون مجرایی پروستات Trans urethral resection of prostate (TURP) بعنوان یکی از روش های درمانی شایع در هایپر پلازی خوش خیم پروستات است، که به عنوان استاندارد طلایی درمان این بیماری محسوب می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان افت هموگلوبین بعد از عمل جراحی درون مجرایی پروستات (TURP) در بیماران دارای بزرگی خوشخیم پروستات با فشار خون بالا و مقایسه آن با بیماران دارای فشار خون طبیعی است.

مواد و روش:

گروه شاهد و مورد در این مطالعه شامل 40 نفر از بیمارانی هستند که با علائم بزرگی خوشخیم پروستات و بر اساس معیارهای مشخص داشتن علایم دستگاه ادراری تحتانیLower urinary tract syndrome (LUTS) به درمانگاه بیمارستان ولیعصر (عج) فسا در سال 1392 مراجعه کرده‌اند. نمونه ها به دو گروه بیماران با بزرگی خوشخیم پروستات با فشار خون بالا (20 نفر) و با فشار خون نرمال (20 نفر) تقسیم شدند و به صورت بررسی مقدماتی طی یک سال مورد بررسی قرار گرفتند. طراحی مطالعه بر اساس اندازه‌گیری هموگلوبین بوده که یکبار قبل از عمل و سپس روزانه از بیمار بر اساس شرایط عمل انجام شد و هموگلوبین روز دوم پس از عمل بیمار به عنوان معیار افت هموگلوبین در نظر گرفته شد.

نتایج:

میانگین سن افراد دارای فشار خون بالا 67.2 و میانگین سن، در افراد با فشار خون نرمال 64.1 اندازه گیری شد. میزان افت کراتینین در دو گروه به یک میزان مشاهده شد. میزان کراتینین قبل از عمل، در دو گروه بدون تفاوت بود. طول مدت بستری در بیماران با فشار خون بالا بیشتر دیده شد. همچنین علایم ادراری و میزان افت هموگلوبین در گروه با فشار خون بالا بیشتر مشاهده شد. در صورتیکه میزان هموگلوبین قبل از عمل در بیماران با فشار خون بالا و فشار خون نرمال، تفاوتی نداشت.

نتیجه گیری:

سن بعنوان یکی از ریسک فاکتورهای ابتلا افراد به هایپر پلازی خوش خیم پروستات می باشد به گونه ای که فراوانی و شیوع این بیماری در سنین بالای80 سال، تا90% افزایش می یابد. همچنین طول دوره نقاهت در بیمارستان، در گروهی که دچار فشار خون بالا بودند به دلایلی از قبیل آسیب پذیری بیشتر، طولانی تر از گروه کنترل می باشد. هموگلوبین قبل از عمل در هر دو گروه بیماران شرکت کننده در این پژوهش یکسان بوده و میزان افت هموگلوبین در افراد دارای فشار خون بالا بیشتر می باشد. در این مطالعه نتیجه معنی داری از میزان افت کراتینین بعد از عمل مشاهده نشد. با توجه به هدف این مطالعه، مشخص شد، میزان افت هموگلوبین بعد از عمل درون مجرایی پروستات، در افراد دارای فشار خون بالا، بیشتر از میزان افت هموگلوبین بعد از عمل درون مجرایی پروستات، در افراد دارای فشار خون نرمال می باشد

کلمات کلیدی:

هایپر پلازی خوش خیم پروستات، جراحی پروستات از طریق پیشابراه، افت هموگلوبین

 


Comparison between effect of meperidine and paracetamol o nausea, vomiting, blood pressure, pulse rate and frequency of additional analgesic request after cesarean section in Valiasr hospital of Fasa in 2014

Advisor:  Mrs heydarzade Supervisor: Kiomars Izadpanah Student: Sara Ramezanpoor

Abstract

Background & Objective:

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the most common benign tumor in men. The incidence of BPH is age-related. Enlargement of prostate cause urine distraction and leads to lower urinary tract symptom (LUTS). There is two methods for treatment for BPH; medication and surgery. However, Transurethral resection of the prostate (TURP) method is the gold standard treatment. The aim of this research is comparison decrease level of the Hemoglobin after prostate surgery of benign prostatic hyperplasia (BPH) patients with hypertension versus without hypertension.

 Materials & Methods:

In this case-control study , 40 patients (20 with HTN and 20 without HTN) who have BPH and lower urinary tract symptoms came to the vali-asr hospital in 2013. We studied the samples in two groups that they were BPH patients with normal blood pressure and BPH patients with high blood pressure that was conducted during one year as a pilot study. This study designed based on hemoglobin measured daily and before and after the operation. hemoglobin on the second day was chosen for hemoglobin drop point in patients.

 Results:

The average age of people with hypertension was 67.2 and people with normal blood pressure were 64.1. Creatinine decrease was similar in both groups (p = 0.120). Length of hospitalization in patients with hypertension was more (p = 0.019) as well as the urinary symptom in patients with Hypertension (p=0.002). Preoperative hemoglobin amount in both group with hypertension and without hypertension did not have any difference (p = 0.246). Hemoglobin drop after operation was more common in patient with hypertension. (p<0,001).

Conclusion:

Prolong hospitalization in patients with hypertension was significantly increased. Hemoglobin before and after operation in both groups was the same but 2nd day hemoglobin drop after operation was more common in patient with hypertension. Creatinine was observed before surgery and the result shows no significant creatinine level decrease after operation.finally we conchude that Hemoglobin drop after operation was more common in patient with hypertension.

Key words:

Benign prostatic hyperplasia, Trans urethral resection of prostate , decrease of hemoglobin.

پیوست ها:

293-94.pdf حجم فایل:272.10 کیلوبایت