معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:زهرا مصطفوی
    استاد راهنما: دکتر علی حسینی پور استاد مشاور: پژمان باقری

چکیده

زمینه و هدف:

تسکین درد بعد از عمل امری بسیار مهم است. پاراستامول مسکنی غیر اپیوییدی با عوارض کم می باشد.در این مطالعه تاثیر ضد دردی و عوارض جانبی پاراستامول و مپریدین در مادرانی که تحت عمل سزارین الکتیو قرار گرفته اند مقایسه شده است.

مواد و روش:

این کارآزمایی بالینی دو سو کور بر روی 68 مادر که تحت عمل سزارین الکتیو و بی هوشی جنرال قرار گرفته بودند انجام شد. بیماران به روش تصادفی سازی ساده به دو گروه تقسیم شدند. پس از به هوش آمدن بیماران در اتاق ریکاوری به گروه کنترل، یک گرم پاراستامول وریدی و به گروه مداخله، بیست و پنج میلی گرم مپریدین وریدی تزریق گردید. 2 و6ساعت پس از عمل شدت درد بیماران توسط VAS (visual analoge scale) اندازه گیری شد. همچنین فشار خون سیستولی و دیاستولی، تعداد نبض، میزان درخواست مسکن اضافی و شدت تهوع و استفراغ توسط بیماران نیز در2 و 6 ساعت بعد از عمل ثبت شد . پس از تکمیل تمام پرسشنامه ها توسط بیماران، یافته ها در محیط SPSS ورژن 18 با سطح معنی داری <05/0 تحلیل شدند. جهت مقایسه ی متغیرهای کمی در دو گروه درمانی ازt-test استفاده شد و شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) برای هر متغیر محاسبه شد.

نتایج:

طبق نتایج به دست آمده از VASدر2 ساعت بعد از عمل شدت درد دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (06/0=P). در6 ساعت بعد از عمل شدت درد در گروه مداخله بطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود )001/0=P). هیچ کدام از مادرانی که پاراستامول دریافت کرده بودند عوارض جانبی (شامل تهوع و استفراغ ، افت چشمگیر فشارخون و نبض) رانشان ندادند، درحالی که شیوع این عوارض در گروه مداخله چشمگیر بود.

نتیجه گیری:

تاثیر ضد دردی مپریدین به طور معناداری بیشتر از پاراستامول می باشد. اما عوارضی مانند افت فشار خون، افت نبض و تهوع و استفراغ در بیمارانی که مپریدین دریافت می کنند رخ می دهد.در حالی که این عوارض در موارد مصرف پاراستامول دیده نمی شود .با توجه به قابل تحمل بودن عوارض مپریدین توسط درمان علامتی تجویز مپریدین در بیماران بعد از سزارین منطقی تر به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

پاراستامول، درد بعد از سزارین، مپریدین

 


Comparison between effect of meperidine and paracetamol o nausea, vomiting, blood pressure, pulse rate and frequency of additional analgesic request after cesarean section in Valiasr hospital of Fasa in 2014

Advisor:  Pejman Bagheri Supervisor: Dr Ali Hoseinipour Student: Zahra Mostafavi

Abstract

Background & Objective:

Effective postoperative pain control is very important. Paracetamol is a non-opioid analgesic drug with less side effects. At this study, we compare analgesic effect and side effects of paracetamol and meperidine on postoperative cesarean.

 Materials & Methods:

This double blind randomized clinical trial was conducted on 68 pregnant undergoing elective cesarean section under general Anesthesia. They were randomly divided into two equal groups. The first group received 1g intravenous Paracetamol, and the 2nd group received 25 mg intravenous meperidine after they became alert in recovery room. Patients’ pain assessment based on Visul Analogue Scales was done 2 and 6 hour after operation. Also diastolic and systolic blood pressure, pulse rate, frequency of additional analgesic request and the presence or absence of nausea and vomiting and its severity was recorded.all data analyzed in SPSS 18.

 Results:

as recorded by the VAS score, the reduction in pain was significantly greater in the pethidine group at 6 houre after operation (P<0.001) and in 2th hours after operation there is not significant diffrence in pain score between tow groups (p=0.6). None of the women in the paracetamol group had adverse effects (nausea and vomitig, decrease blood pressure and pulse rate), as compared the women receiving meperidine that most of them experience those.

Conclusion:

effect of pain reduction for intravenous meperidine was significantly greater than intravenous paracetamole but paracetamol had fewer maternal adverse effects.

Key words:

meperidine, paracetamol, post cesarean delivery pain.

پیوست ها:

313-94.pdf حجم فایل:416.03 کیلوبایت