معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:احسان گشتاسبی زاده
    استاد راهنما: دکتر مریم بهمنیار استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:

سندرم زجر تنفسی نوزادان یکی از بیماری¬های بسیار مهم دوران نوزادی است که بیشتر در نوزادان نارس دیده می-شود. هدف از این مطالعه شناسایی فراوانی عوامل خطرساز و به نوعی طبقه بندی آن ها در سطح بومی، و همچنین در زمینه نتیجه درمانی بررسی کفایت روش درمانی و عوامل موثر بر افزایش طول مدت درمان می باشد.

مواد و روش:

در این مطالعه پرونده 100 نوزاد مبتلا به سندرم زجر تنفسی که در بخش مراقبت¬های ویژه نوزادان بیمارستان ولی-عصر (عج) فسا در سال¬های 91 و 92 بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت و برای هر پرونده یک چک لیست تکمیل شد. پس از جمع¬آوری اطلاعات داده¬ها در نرم افزار SPSS نسخه 20 و به صورت میانگین(انحراف معیار) و تعداد(درصد) بیان شدند و بررسی ارتباط بین متغیرها با آزمون¬های T test و Chi-square انجام شد.

نتایج:

در این مطالعه 51% از نوزادان دختر بودند. در 76% از موارد زایمان سزارین صورت گرفته بود. 23% از نوزادان مبتلا چندقلو بوده¬اند. 18% از مادران نوزادان مبتلا دچار پره اکلامپسی بودند و 14% دچار پارگی غشای آمنیوتیک بودند و تنها 11% مبتلا به دیابت بودند. میانگین سن مادران 28.5 سال بود. در 78% از بستری ها بهبودی حاصل شده و 12% به مراکز بالاتر اعزام شده بودند. بین سن حاملگی و وزن تولد با مدت زمان بستری رابطه معکوس و منطقی وجود داشت. (P-value <0.001)

نتیجه گیری:

با توجه به نتیجه به دست آمده در این مطالعه سزارین، چند قلویی، سن کم حاملگی، پارگی غشای آمنیوتیک، دیابت مادر، پره اکلامپسی و سن بالای مادر بیشترین فراوانی را در میان عوامل خطرساز این بیماری دارا می باشند. وزن کم و سن حاملگی کم در افزایش طول مدت بستری موثرند.

کلمات کلیدی:

سندرم زجر تنفسی، نوزاد نارس، بخش مراقبت های ویژه، پره اکلامپسی، پارگی غشای آمنیوتیک

 


Prevalence of Risk Factors and management results of RDS in newborns admitted in VAH of Fasa in 2013-2014

Advisor:  Mohammad Mehdi Naghi zadeh Supervisor: Dr Maryam Bahmanyar Student: Ehsan Goshtasbi-zadeh

Abstract

Background & Objective:

Respiratory distress syndrome(RDS) of newborn is an important disease among pre-term infants and since managing the RDC need special care and expansive equipment and trained staff, therefore knowing the risk factors and proper management for it will helps a lot, at least economy-wise.

 Materials & Methods:

In this study, medical records of 100 newborns who were admitted with diagnosis of RDS in NICU of Vali-Asr Hospital (VAH) in one year were retrospectively reviewed. Results were analyzed by Chi-square and logistic Regression Test.

 Results:

51% of the newborns were girls. In 76% of deliveries Caesarean Section (CS) was used. 18% of mothers had preeclampsia and 14% of them had Prolonged rupture of membrane (PROM) and only 11% had GDM. Average maternal age was 2805. As a result of managements 78% of patients were cured while 12% of them sent to upper centers. There was a logic relationship between lower GA and Bwt with longer period of admission.

Conclusion:

The data confirm that CS, lower GA and Bwt, twining, PROM, Preeclampsia, GDM and advanced maternal age are the common risk factors for RDS while ruling out sex as a risk factor. Low birth weight and low GA can prolonge the admission period in patients.

Key words:

Respiratory distress syndrome, pre-term infant, preeclampsia, maternal age, PROM.

پیوست ها:

312-94.pdf حجم فایل:263.63 کیلوبایت