معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:احسان دهبزرگی
    استاد راهنما: دکتر آروین هدایتی استاد مشاور: پژمان باقری

چکیده

زمینه و هدف:

سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد مخدر یكی از نگرانیهای مهم جامعه ایرانی می باشد که پیامدهای مختلفی برای جامعه به بار می آورد. یكی از پیامدهای آن ایجاد علائم روانپزشكی است كه تفكیك آن را از اختلالات شایع روانپزشكی مشكل می سازد. از طرف دیگر وجود علائم روانپزشكی بعنوان یكی از عوامل موثر در تداوم سوء مصرف و وابستگی مواد محسوب می گردد . مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی سو مصرف مواد در افرادی که با تشخیص ابتلا به بیماری روانی در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینای شیراز در طی سال 1393 بستری بوده اند انجام شده است .

مواد و روش:

این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی است که در آن بیماران بستری شده در سال 1393 از هردو جنس مرد و زن در بخش های بستری بیمارستان اعصاب و روان ابن سینای شهرستان شیراز به صورت بازبینی پرونده آن ها (document review) مورد بررسی قرار گرفته اند . ابزار پژوهش شامل یک چک لیست جمعیت شناختی ( شامل جنس ، وضعیت تاهل ، میزان سواد و وضعیت سکونت درشهر یا روستا ، سابقه سؤمصرف مواد ، آخرین تشخیص روانپزشکی بیمار و ماده مصرفی اخیر توسط بیمار بر اساس آزمایش سم شناسی ادرار) براساس سوابق مندرج در پرونده برای هر یک از بیماران بوده است .

نتایج:

از میان جمعیت مورد بررسی( 309 نفر)، 208 نفر (3/67درصد) مرد و101نفر (7/32درصد) زن بوده اند . جواب آزمایش سم شناسی ادراری 116نفر برای یکی از مواد مخدر مثبت بوده است . فراوانی سکونت در مناطق شهری به میزان 8/8درصد از مناطق روستایی بیشتر است. 114نفر(9/36درصد) تحصیلات کمتر از دیپلم ،160نفر (8/51درصد) دیپلم و 35نفر (3/11درصد)از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بوده اند. 125نفر(5/40درصد)مجرد،87نفر (2/28درصد)متاهل،82 نفر (5/26درصد)مطلقه و 15نفر (9/4درصد) در وضعیت متارکه بوده اند. 44نفر (2/14درصد) کارمند،74نفر(9/23درصد)شغل آزاد،191 نفر(8/61درصد)بیکار بوده اند.بیشترین اختلالات مربوط به افسردگی با 8/28درصد و سپس اختلال ناشی از مصرف مواد با 2/25درصد می باشد.بین متغیرهای جنس،محل سکونت،شغل،سطح تحصیلات،سابقه سو مصرف و نتیجه آزمایش ادراری مثبت با اختلال روانپزشکی ارتباط معنا دار وجود داشته است . (05/0< P)نتایج به دست آمده از بررسی سابقه سؤ مصرف مواد و آزمایش سم شناسی ادراری نشان میدهد در مبتلایان تمامی اختلالات بیشترین فراوانی مصرف مربوط به گروه اپیوییدها به جز مبتلایان به اختلال وابسته به مواد که بیشترین فراوانی مصرف در آنها مربوط به مصرف یکی ار مواد مخدر گروه آمفتامین و سپس گروه کانابیس می باشد .

نتیجه گیری:

بیش از 60 در صد بیماران سابقه مصرف مواد داشته و بیش از یک سوم بیماران بستری در روزهای اخیر قبل از بستری شدن از یکی از مواد مخدر استفاده نموده اند که باعث مثبت شدن نتیجه آزمایش سم شناسی آنها شده است. میزان بالای سو مصرف مواد در مبتلایان به بیماری های روانی را می توان نشانگر ارتباط بالای سو مصرف مواد و ابتلا به یک اختلال روانی دانست و میزان بالای مصرف در روزهای قبل از بستری شدن، سو مصرف را به عنوان یک عامل مهم برای تشدید علایم بیماری مطرح می نماید ، به گونه ای که سبب شده است بیمار یا اطرافیان او برای بستری نمودن او اقدام نمایند. میزان بالای سو مصرف گروه مواد مخدر آمفتامین متافتامینی و گروه کانابیس در میان بیماران بستری شده با اختلال ناشی از سو مصرف مواد نشانگر نقش مهم سو مصرف این دو گروه ماده مخدر در ایجاد اختلالات حاد روانی می باشد .

کلمات کلیدی:

اپیدمیولوژی، همبودی سوء مصرف مواد مخدر ، اختلال روانپزشکی

 


An epidemiologic study of comorbidity of drug abuse and psychiatric disorders in patients which were admitted at Ibn Sina Hospital in Shiraz in 2013-14

Advisor:  Pejman Bagheri Supervisor: Dr.Arvin Hedaiati Student: Ehsan Dehbozorgi

Abstract

Background & Objective:

Drug abuse and drug dependence is a major concern of the Iranian society and has different consequences. One of the consequences is psychiatric symptoms that made it difficult to distinguish it from common psychiatric disorders. On the other hand, psychiatric symptoms is considered as one of the factors contributing to the continued drug abuse and drug dependence. This study aimed to investigate the prevalence of substance abuse in patient that are admitted with a diagnosis of mental illness in Ibn Sina psychiatric Hospital of Shiraz in 1393.

 Materials & Methods:

This cross - sectional will be In which both male and female patients in 1393 in the city of Shiraz, Ibn Sina psychiatric hospital to review their records (document review) will be examined. Instruments included a Check list of demographics (including sex, marital status, level of education and living conditions in the city or village and the patient's history of drug abuse, last psychiatric diagnosis and current consumption by the patient based on urine toxicology testing) based on the records contained in file for each of the patients.

 Results:

Of the population of 309 people, 208 of them (67.3 percent) were male and 101 (32.7percent) were women.116 urine toxicology test results were positive for one drug abuse. Patient in urban areas, has a small amount (8/8 percent more) of the more rural areas. 114 of patients (36.9percent) had less than high school education, 160 (51.8 percent) diploma and 35 (11.3 percent) had university education. 125 of them (40.5%) were single, 87 patients (28.2 percent) were married, 82 (26.5 percent) divorced and 15of them(9/4 percent) were in a state of separation. 44of patients (14.2%)were employees, 74 (23.9 percent)were self employed, 191 (61.8%) were unemployed. Most incident among disorders were Major depression disorder with 28.8 percent and Substance Induced mood disorder with 25.2 percent of all patients. Between gender, location, marital status, education level, history of substance abuse and positive urine test result there have been significant relation by psychiatric disorders associated.(P<0.05) The results of the study of due to history of drug abuse and urine toxicology testing shows opioid is the most common substance abused in all disorders Except in drug Induced mood disorders which most of them had amphetamines and cannabis abuse .

Conclusion:

More than 60 percent of patients had a history of substance abuse and more than a third of patients in recent days prior to the hospitalization had abused of one of the drugs that caused the urine toxicology test results positive. High rates of substance abuse Among people with mental illness shows the relationship between substance abuse and having a mental disorder And High levels of abuse in the days prior to hospitalization Shows that drug Abuse is an important factor for the disease exacerbations, In a way that makes the patients to be admitted or those around them to take action for his or her admission. High rates of drug abuse amphetamines, methamphetamine and cannabis among hospitalized patients With diagnosis of substance abuse mood disorder shows the important role of the these two groups of drug abuse in causing acute psychiatric disorders.

Key words:

epidemiology, comorbidity of substance abuse, psychiatric disorders.

پیوست ها:

310-94.pdf حجم فایل:281.01 کیلوبایت