معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:مرضیه بصیر
    استاد راهنما: دکتر احسان بهرامعلی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:

بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر زنان و مردان در سراسر جهان می باشد. به طور کلی عوامل خطر در زنان در مقایسه با مردان از شیوع بالاتری برخوردار است. تاریخچه حاملگی و فرزند آوری عامل مهم تعیین کننده خطر در زنان است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین تعداد حاملگی و مرگ و میر قلبی عروفی پس از حذف اثر عوامل اصلی مخدوش کننده رابطه است.

مواد و روش:

این مطالعه با استفاده از داده های زنان در مطالعه هم گروهی گلستان، در شمال شرق ایران (2003-2008) انجام شده است. مدل رگرسیون لگاریتمی برای محاسبه خطر نسبی مرگ و میر قلبی و سکته مغزی در ارتباط با تعداد حاملگی (از 0 تا 14 و بیشتر از15) استفاده شد.

نتایج:

میانگین سن شرکت کنندگان در پایان پیگیری4/8 ± 2/60 و تعداد حاملگی (تعداد حاملگی) از 0 تا 22 و به طور متوسط3/3 ± 5/7 بود. در مدت متوسط 8/7 سال پیگیری میزان مرگ و میر قلبی در زنان با سه حاملگی پایین ترین بوده که به عنوان گروه مرجع در نظر گرفته شد. نسبت به این گروه ، خطر نسبی مرگ و میر قلبی درگروه صفر و بیشتر از 8 حاملگی ،به صورت یک الگوی (J-shaped) افزایش یافته بود. بالاترین خطر در زنان با بیش از 15 حاملگی 222/3 (1.612-6.438 CI95%:) و سپس زنان بدون حاملگی 722/2 (CI95%: 1.612 -6.438) مشاهده شد. در تحلیل زیر گروها، پس از حذف اثرات مخدوشگر سن، فشار خون بالا، دیابت، شاخص توده بدن، سیگار، فعالیت بدنی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی، الگوی فوق در زنان با سن کمتر از 60 سال، BMI کمتر از30، غیر دیابتی وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین همچنان دیده شد.

نتیجه گیری:

تعداد حاملگی با مرگ و میر قلبی ،پس از کنار گذاشتن عوامل خطر کلاسیک و عوامل اجتماعی و اقتصادی، به صورت J شکل در ارتباط است.

کلمات کلیدی:

قلب و عروق، تعداد بارداری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، دیابت، شاخص توده بدن

 


The association between number of pregnancies and risk of cardiovascular mortality among women in Golestan province, Iran

Advisor:  Mohhamad Mehdi Naghizade Supervisor: Dr Ehsan Bahramali Student: Marziyeh Basir

Abstract

Background & Objective:

cardiovascular (CV) diseases are the leading cause of death among women and men worldwide. In general women have a higher prevalence of traditional risk factors as compared with men, with the exception of tobacco use. Child bearing history is an important determinant of risk in women. The purpose of this study is to determine the association between gravidity and CV mortality after adjusting for major possible confounders.

 Materials & Methods:

This study analyzes the data from women of the Golestan Cohort Study, a large study that is conducted in North-East of Iran (2003-2008). We used a regression model with logarithmic link function to calculate the relative risk of CV mortality and stroke motality for each gravidity groups (categorized into 0- 14, and ≥15 pregnancies).

 Results:

The mean age of participant at the end of follow up were 60.2(SD=8.4). Number of pregnancies (gravidity) ranged from 0 to 22 with an average of 7.5(SD=3.3). During an average of 7.8 years follow up CV mortality rate was the lowest in women with three pregnancies, making it as the reference group. Compared to reference group, the relative risk of CV mortality was increased in 0 and more than 8 pregnancies in a J-shaped pattern. The highest risk were seen in women with more than 15 pregnancies (RR=3.222, CI: 1.612-6.438), followed by 0 pregnancy (RR=2.7222, CI: 1.612 -6.438). In subgroup analysis, after adjustment for age, hypertension, diabetes mellitus, body mass index, waist hip ratio, smoking, physical activity and socioeconomic status, the J-shaped pattern was evident in women with age <60, BMI<30, non diabetic and low socioeconomic status.

Conclusion:

Gravidity was associated with CV mortality rate in a J-shaped fashion, even after accounting for classic and socioeconomic risk factors.

Key words:

cardiovascular, mortality, gravidity, socioeconomic, BMI, diabetes mellitus

پیوست ها:

298-94.pdf حجم فایل:370.86 کیلوبایت