معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:فرزین بابایی
    استاد راهنما: دکتر فرهود نیکویی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:

سالک یكی از بیماری های مشترك میان انسان و دام است. با توجه به اینكه عوارض ناشی از این بیماری و روشهای از بین بردن اسکار زخم های آن در آینده هزینه های گزافی را به خانواده ها تحمیل می نماید و از نظرروانی نیز صدمات خاص خود را به همراه دارد و همچنین با نظر به اینکه تا كنون بررسی اپیدمیولوژی بیماری لیشمانیوز پوستی در این شهرستان انجام نشده است،این مطالعه در شهرستان زرین دشت انجام شد.

مواد و روش:

این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی از طریق دسترسی به فرم اطلاعات 266 بیمار که از فروردین 90 تا اسفند92 به شبکه بهداشت زرین دشت مراجعه نموده اند انجام گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه19 انجام گردید. مقایسه میانگین سن و محل زخم ومقایسه میانگین سن و تعداد زخم در زیرگروههای مطالعه با استفاده از آزمونهای ناپارامتری من-ویتنی و کروسکال والیس انجام شد. مقایسه محل تکثیر پشه و محل سکونت و مقایسه جنسیت و محل سکونت در زیر گروههای جمعیتی با استفاده از آزمون کای دو انجام شد. در تمام تحلیل ها سطح معناداری کمتر از 0.05 درنظر گرفته شد.

نتایج:

فراوانی این بیماری در سال 90 با 37.7 درصد موارد بیشترین میزان ابتلا در این سالها را شامل می شود. 58.3 درصد از مبتلایان مونث، و41.7 درصد از مبتلایان مذکر بودند. 49.2 درصد از مبتلایان در فصل پاییز، 27.1 درصد در فصل تابستان، 13.9درصد در فصل زمستان،و9.8 درصد در فصل بهار مبتلا شده اند. بخش مرکزی شهرستان زرین دشت با 65 درصد از مبتلایان، در مقایسه با بخش ایزدخواست بیشترین آمار ابتلا را داشته است . همچنین مناطق روستایی با 53 درصد آمار دریافتی، در مقایسه با 47 درصد آمار مناطق شهری، بیشتر در معرض خطر سالک می باشند. گروه سنی 5-0 سال 66.2 % از مبتلایان را به خود اختصاص داده است و میانگین سن مبتلایان 9.98 سال می باشد. میانگین تعداد زخم در گروههای سنی مختلف مقایسه شد اما اختلاف معنی داری یافت نشد) 0.077 = p (. میانگین تعداد زخم ها در فصول مختلف مقایسه شد و اختلاف معنا داری وجود نداشت. ارتباط بین محل تکثیر پشه و محل زندگی مورد بررسی قرار گرفت و این ارتباط در مورد کود ودام و آب راکد معنی دار شد اما در سایر موارد ارتباط معنا داری یافت نشد .در مورد ارتباط سن افراد با محل ضایعه مشخص گردید که میانگین سنی افرادی که ضایعه در صورت داشتند 6.28 سال وضایعه در دست 13.02 سال بوده است. اما در سایر محل های ایجاد زخم ارتباط معنا داری وجود نداشت. مقایسه بین جنس و محل زخم صورت گرفت که اختلاف معنی داری یافت نشد.

نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه بیانگر این است که اپیدمیولوژی بیماری سالک در منطقه زرین دشت تقریبا با مختصات همه گیری شناسی این بیماری در کل کشور تطابق دارد. لذا بایستی دستورالعمل های پیشگیرانه مشابهی با آنچه که در دستورالعمل های کشوری وجود دارد در منطقه اجرا و نتایج به طور مستمر مورد پایش قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

لیشمانیوز پوستی، سالک، شهرستان زرین دشت، اپیدمیولوژی

 


The Epidemiological Survey of Cutaneous Leishmaniasis in the Zarrin Dasht County during 2011-2013

Advisor:  Mohammad Mehdi Naghi Zadeh Supervisor: Dr Farhood Nikouee Student: Farzin Babaee

Abstract

Background & Objective:

Leishmaniasis is one of zoonotic disease. Since complications of the disease and ways to eliminate scars of wound in the future imposes an enormous cost to families and psychologically it shows its own damages, also since the investigation of epidemiology of cutaneous leishmaniasis is not performed in this county, this study is performed.

 Materials & Methods:

this descriptive cross-sectional study performed through access to information of 266 Patient referred to Zarrin Dasht Health Center from farvardin 1390 to esfand 1392. Data analysis performed by using SPSS software -version 19. Compare the association among average of age and lesion location, and compare the association among average of age and number of lesions performed using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Compare the association among the proliferation location of mosquitoes and place of residence, compare the association among gender and place of residence performed using Chi-square test. In all analysis significant level considered less than 0.05.

 Results:

58.3 percent of patients were female and 41.7 percent of patients were male. 49.2 percent of patients in autumn season, 27.1 percent in summer season, 13.9 percent in winter season and 9.8 percent in spring season were caught. Furthermore rural zones by 53 percent of receivable statistics are more at risk of leishmaniasis in comparison with 47 percent of urban zones statistics. 66.2% of patients assigned to age group of 0-5 year and the age average of patients is 9.98 year. The average number of lesions in deferent age groups where compared without any significant difference (p=0.077). There were also non-significant difference among average number of lesions and seasons. The association among the proliferation location of mosquitoes and place of residence were studied, there were significant association in the case of manure and still water but in other cases association was not found. Findings about the association among lesion location and patient age shows that the average age of patient with facial lesion was 6.28 years old and patient with hand lesion was 13.02 years old, but in other places there were no significant association. There was no significant difference among gender and lesion location.

Conclusion:

the findings of this study shows that Zarrin Dasht has one of the most prevalence rate of leishmaniasis in fars province, and require more control and prevention. In addition a detailed and comprehensive study of cutaneous leishmaniasis in this county is proposed.

Key words:

Cutaneous leishmaniasis, Zarrin Dasht county, Epidemiology

پیوست ها:

297-94.pdf حجم فایل:361.97 کیلوبایت