معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:فتانه محمدی
    استاد راهنما: دکتر آروین هدایتی استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

اختلال استرس پس از سانحه یک اختلال مرتبط با واقعه آسیب زا و استرس است . که در واقع مجموعه ای از اثرات جسمانی، شناختی و رفتاری یک آسیب روانی است که به دنبال تجربه یا مشاهده واقعه آسیب زا یا استرس شدید ایجاد می شود.پرستاران استرس های زیادی را در محیط بیمارستان تجربه می کنند و مستعد ابتلا به PTSDمی باشند. آنچه در پرستاران اهمیت دارد تفاوت های شخصیتی آنان است که در نحوه تعامل با بیماران و شیوه مقابله با عوامل استرس زا تاثیر گذار است

مواد و روش:

این مطالعه مقطعی در سال 1393در دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شده است.شرکت کنندگان در این طرح شامل 100پرستار شاغل در بیمارستان ولی عصر فسا بودند. در این مطالعه دو پرسشنامه PCL-Cوسرشت و منش شخصیت (TCL-125 ( کلونیجرمورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس امتیازات PCL-C پرستاران به دو دسته دارای علایم PTSD و فاقد آن تقسیم شدند،و بر اساس پرسشنامه سرشت و منش شخصیت کلونیجر ابعاد سرشت و منش در دو گروه مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج:

در این مطالعه 100 پرستار شرکت داشتندکه 76(87.4)زن و مابقی مرد و 49(56)متاهل و مابقی مجرد بودند میانگین سنی شرکت کنندگان 4.24 ±28سال و دامنه سنی بین 21و 42 سال بود و شیوع PTSD41 %بدست آمده است شیوعPTSD با سن ،وضعیت تاهل ،میزان تحصیلات و جنس رابطه ای نداشت ولی با دو ویژگی آسیب پرهیزی و خودراهبردی ارتباط معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری:

شیوع PTSD در مطالعه ما در مقایسه با مطالعات گذشته بسیار بالا بودکه بین شیوع PTSD و ویژگی آسیب پرهیزی ارتباط معنادار مثبتی و ویژگی خودراهبردی ارتباط معنادار منفی وجود داشت و این دو ویژگی می توانند بروز علایم اختلال استرس پس از سانحه را پیش بینی کنند. با توجه به اینکه پرستاران یکی از اجزاء اصلی سیستم های بهداشتی درمانی و دارای اثر زیاد بر کیفیت مراقبت های بالینی می باشندباید عوامل خطرزای که با افزایش احتمال وقوع این اختلال همراه هستند شناسایی شوند ومهارت های مقابله ای نیز جهت جلوگیری از بروز علایم این اختلال در این افراد افزایش داده شود.

کلمات کلیدی:

PTSD، ویژگی های شخصیتی، پرسشنامه سرشت و منش کلونیجر ، پرسشنامه PCL-C، پرستاران.

 


The prevalence of post-traumatic stress disorder and its relationship with personality traits of nurses working in Vali asr Teaching Hospital Fasa 2014

Advisor:  Farzane Mobasheri Supervisor: Dr. Arvin Hedayati Student: Fattaneh Mohammadi

Abstract

Background & Objective:

Post traumatic stress disorder has been described as the complex somatic,cognitive,affective,and behavioral affect of psychological trauma.It first recognized in war Veterans and violenc victims.But then proved to occure in other stressful condition too.Nurses experience most stresses in hospital setting and prone to developing PTSD.Nurses personality is important in how to intract with patient and coping style with stress.Character is a set of personality traits which can be categorized people.Personality traits influence on professional behavior and coping pattern related.

 Materials & Methods:

This cross-sectional study was conducted in 2015 at Fasa Univesity of Medical Science,The participant in this study included100 nurses working in Vali Asr Hospital .In this study PCL-C and TCLquestionnaires used ,and according to score of PCL-C nurses regarded PTSD or not and character and dimention of personality has been study in two group.

 Results:

Among 100 participants there were 76(%87.4)female and others male,49(%56)married and other single.Mean ages was 28±4.24year old between 21to 42 years.we found prevalence of PTSD to be 41% in our study.prevalence of PTSD did not correlate with age,marital status,and gender but there was relashionship between PTSD and harm avoidance and self directance

Conclusion:

We found that prevalence of PTSD were very high in our study group comparing with previos studies.between PTSD and harm avoidace there was a significant positive correlation and with self directance was negative correlation.These two feature can predict PTSD symptoms.Given that Nurses are one of the main component of the health care system and has a great affect on their quality of clinical care.Risk factors that are associated with an increased risk of this disorder are identified and the necessary skills in order to prevent the symptom of the disorder to be increased in these individ

Key words:

PTSD,Personality traits, The temperament and character inventory(TCI),pcl-c questionnaire,nurses.

پیوست ها:

296-94.pdf حجم فایل:265.10 کیلوبایت