معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:علیرضا صفری
    استاد راهنما: دکتر فرهود نیکویی استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

عفونت مزمن هپاتیت B یكی از عمده ترین مشكلات بهداشتی در جهان است. ایران از نظر میزان شیوع عفونت مزمن هپاتیت B جزء كشورهای مزواندمیك (2% تا 7%) محسوب می شود. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت بیماران HBsAg مثبت در شهرستان فسا در بین سال های1380 تا 1392 بوده است.

مواد و روش:

در این مطالعه که به روش توصیفی – مقطعی انجام شده است، داده های مربوط به 208 پرونده موجود از بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت B در واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شهرستان فسا مورد بررسی قرار گرفت به طوری که داده های موجود مربوط به پرونده این بیماران در بین سال های 1380 تا 1392 به صورت تمام شماری جمع آوری و داده های مورد نیاز در زمینه جنس، سن، محل سکونت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، وضعیت واکسیناسیون و نحوه ابتلا استخراج شده است و سرانجام یافته های توصیفی (همچون فراوانی، درصد و میانگین) برای آنالیز داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج:

در این مطالعه مشخص شد که میزان ابتلا به تفکیک در دریافت کنندگان فرآورده خونی 3/6% و در معتادان تزریقی 7/31% می باشد. توزیع فراوانی هپاتیت B در بازه سنی 21 تا 30 سال زیاد بوده و در جنس مذکر2/83% و در جنس مونث 8/16% بوده است.

نتیجه گیری:

نزدیک به 2 الی 7 درصد افراد کشور ایران به نوعی با این بیماری درگیر هستند. یافته های این مطالعه بیشترین میزان انتقال بیماری را در معتادان تزریقی نشان می دهد پس یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری می تواند توزیع سرنگ یکبار مصرف به صورت رایگان به این افراد باشد. از نظر جنس مردان و از نظر سنی گروه های سنی 21 تا 30 ساله بیشترین موارد ابتلا را داشتند. پس واکسیناسیون بخصوص در گروه های در معرض خطر و آموزش بهداشت در مدارس و دانشگاه ها در پیشگیری از انتشار بیماری در جامعه نقش بسزایی خواهد داشت.

کلمات کلیدی:

هپاتیت B، HBsAg+، اپیدمیولوژی، معتادان تزریقی، شهرستان فسا

 


Epidemiological study of HBsAg positive patients in Fasa in the years 2001-2013

Advisor:  Farzane Mobasheri Supervisor: Dr Farhood Nikouee Student: Alireza Safari

Abstract

Background & Objective:

Chronic Hepatitis B virus infection is one of the major health problems over the world. In respect to the degree of chronic Hepatitis B prevalence, Islamic Republic of Iran is considered among mesoendemic countries ( 2% to 7%). The aim of the present study is to determine the status of positive HbsAg patients in Fasa from 1380 to 1392.

 Materials & Methods:

the present cross – sectional study is conducted according to the data available in CDC of Fasa health care centers so that all the data in the files of all the positive HBsAg patients in the years 2001-2013 was collected (208 Files). and all the required information regarding sex, age, place of residence, marital status, degrees of education, vaccination status and the type of is extracted.

 Results:

In the present study 208 recorded files in the CDC of Fasa health care centers were evaluated. The overall degree of chronic Hepatitis B virus infection was estimated about 0.007 % in Fasa population; 6.3 % in recipients of blood products and 31.7 % in intraveneous drug users. The chronic prevalence of Hepatitis B virus in the age range of 21 to 30 years old was high and was 83.2 % in males and 16.4 % in females.

Conclusion:

The study found that the prevalence of hepatitis B in the city of corruption is far less than the national average (2 to 3 percent). In this way the city can be viewed corruption as one of Hypoendemic. The findings show the highest rate of infection intraveneous drug users after one of the most important ways to prevent the distribution of disposable syringes can be free to the people. While all sex and age groups are at risk of infection but among men (83.2%) and 21 to 30 year old age group had the most cases. After vaccination, especially in high-risk groups and health education in schools and universities have an important role in preventing the spread of disease in the community.

Key words:

Hepatitis B, HBsAg+,Epimediology , intraveneous drug users, Fasa

پیوست ها:

288-94.pdf حجم فایل:346.94 کیلوبایت