معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:علی عباس نژاد جهان آباد
    استاد راهنما: دکتر غلامحسن حدادی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:

انجام آزمونهای رادیولوژی برای تشخیص انواع بیماریها کاربرد دارد ولی خطرات بالقوهای برای بیماران و نیز پرتوکاران شاغل در بخشهای رادیولوژی به همراه دارد که در صورت رعایت تدابیر حفاظتی، این خطارات به حداقل ممکن کاهش می یابد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرتوكاران و كاركنان از اصول حفاظت در برابر اشعه و رعایت استانداردهای حفاظتی و ارتباط آن با دز دریافتی در مراكز تصویربرداری پزشكی بیمارستانهای شهرستان فسا می باشد.

مواد و روش:

یک مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه 33 سوالی که در بین همه 50 پرتوکار شاغل در مراکز رادیولوژی شهرستان فسا تکمیل گردید، انجام شد. این پرسشنامه محتوی اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در رابطه با میزان آگاهی و عملکرد پرتوکاران رادیولوژی و آنژیوگرافی در مورد حفاظت پرتویی بود. همچنین بررسی شاخص های خونی افراد پرتو کار با یک گروه غیرپرتوکار با استفاده از CBC و بررسی ارتباط آن با میزان آگاهی انجام شد. اطلاعات پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج:

نرخ مشارکت پرتوکاران 100 درصد بود و میانگین امتیاز مربوط به آگاهی و عملکرد پرتوکاران در زمینه حفاظت در برابر پرتوها به ترتیب36/42 و 54/48 درصد بود. بین میزان دوز دریافتی و میزان آگاهی رابطه معنی داری وجود نداشت همچنین بین سن، جنس و سابقه کار پرتوکاران و میزان آگاهی و عملکرد آنها رابطه معنی دار وجود نداشت اما بین میزان آگاهی آنها بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود داشت. به علاوه در گروه مورد مطالعه میزان WBC نیز نسبت به گروه شاهد کمتر بود و رابطه معنی داری با میزان آگاهی پرتوکاران داشت.

نتیجه گیری:

نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش میزان تحصیلات و مدرک تحصیلی میزان آگاهی افزایش می یابد و متعاقب آن در بلند مدت باعث کاهش عوارض برخورد با پرتو می شود. برای بالا بردن سطح آگاهی پرتوکاران بهتر است دوره های بازآموزی حاوی دستورالعمل های جدید مربوط به حفاظت در برابر پرتوها را برگزار نمود.

کلمات کلیدی:

پرتوکاران رادیولوژی، حفاظت در برابر پرتوها، آگاهی، عملکرد

 


Consideration the Knowledge And Operation of radiographers and medical imaging centers staff about the principles of radiation protection and regarding protected standard in medical imaging centers of hospitals of medical university of Fasa

Advisor:  Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr. Gholamhasan Hadadi Student: Ali Abbasnezhad Jahanabadi

Abstract

Background & Objective:

Radiology tests for the diagnosis of diseases of the potential risks to patients and the need for radiation workers but working in radiology that if compliance with safeguards, these memories may be reduced to a minimum. The aim of this study was to consideration the Knowledge of radiographers and medical imaging centers staff about the principles of radiation protection and regarding protected standard in medical imaging centers of hospitsal of medical university of Fasa at 1394.

 Materials & Methods:

A cross-sectional descriptive study using a 33-item questionnaire that among all 50 Radiation worker was employed in the radiology department of the city of Fasa was completed. The questionnaire consisted of demographic information and questions about the level of knowledge of radiation protection in the radiology staff. Radiation worker who also blood indices were compared with a group non-Radiation worker using CBC and blood index was done with the knowledge. All completed questionnaires using SPSS19 software were analyzed.

 Results:

Workers participation rate was 100% and the mean and standard deviation scores of knowledge, attitude and practice in the field of radiation protection workers, respectively, 36/42, 4/62 and 54/48. There was a significant relationship between the dose and the amount of knowledge, attitude and practice but between age, gender, work experience and knowledge workers, there was no significant relationship. Also according to the degree of their knowledge, there were statistically significant differences. In addition, the study group compared to the control group was lower WBC count and a meaningful relationship with the knowledge of the workers.

Conclusion:

The results showed that by increasing the level of education and qualification levels are reduced dose radiation workers and in the long run to reduce the side effects of radiation treatment. To raise awareness workshops radiographers should contain new guidelines on radiation protection held.

Key words:

Radiographers, Radiation protection, Knowledge, practice.

پیوست ها:

305-94.pdf حجم فایل:298.50 کیلوبایت