معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:سینا سهم الدینی
    استاد راهنما: دکتر محمد حسین لهراسب استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:

پسوریازیس یک بیماری شایع مزمن التهابی پوستی است که با ناخوشی های جدی ای همراهی دارد از جمله: آریت پسوریازیسی، کیفیت زندگی کاهش یافته، افسردگی، بدخیمی، و بیماری های قلبی-عروقی. مطالعات قبلی نشان داده اند که بیماران مبتلا به پسوریازیس در مقایسه با جامعه عادی، شانس بیشتری برای بروز سندرم متابولیک و بیماری های قلبی-عروقی دارند.طبیعت التهابی مزمن پسوریازیس را عامل و ریسک فاکتور مستقلی برای بیماری های قلبی-عروقی می دانند. فهمیدن رابطه ی بین این ها برای درمان و مدیریت پسوریازیس و ناخوشی های همراهش مهم است. در این مطالعه هدف ما مقایسه ی اجزای سندرم متابولیک در بیماران پسوریازیس با گروه کنترل سالم است.

مواد و روش:

این مطالعه به صورت یک بررسی موردی-شاهدی با 50 مورد بیمار مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست حمزه، فسا، ایران و 50 مورد همسان شده در گروه کنترل انجام شده است. دور کمر، فشار خون، قند خون ناشتا و چربی خون شامل سطح تری گلیسرید و HDL در دو گروه اندازه گیری شده است.

نتایج:

دور کمر به صورت معنی داری در گروه کنترل بیشتر بود (P-Value: 0.016).فشار خون اندکی در گروه بیماران بیشتر بود ولی معنی دار نبود.(P-Value: 0.248) تفاوت معنی داری بین سطح قند خون ناشتا (P-Value: 1.600) و تری گلیسرید (P-Value: 0.668) دو گروه مشاهده نشد.سطح HDL در بیماران پایین تر بود ولی اختلاف معنی دار نبود. (P-Value: 0.542)

نتیجه گیری:

شیوع سندرم متابولیک در ایرانیان مبتلا به پسوریازیس تفاوتی نسبت به گروه کنترل متناظر نداشت.

کلمات کلیدی:

پسوریازیس، چربی خون، قند خون ناشتا، فشار خون، دور کمر، سندرم متابولیک

 


Evaluating the prevalence of metabolic syndrome in psoriatic patients in Fasa city in year 1393

Advisor:  Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr. Mohammad Hossein Lohrasb Student: Sina Sahmeddini

Abstract

Background & Objective:

Psoriasis is a common chronic inflammatory dermatosis that is associated with serious comorbidities, including psoriatic arthritis, reduced quality of life, depression, malignancy, and cardiovascular comorbidities. Previous studies have demonstrated that patients with psoriasis have an increased incidence of metabolic syndrome and cardiovascular disease compared with the general population. The chronic inflammatory nature of psoriasis has been suggested to be a contributing and potentially independent risk factor for the development of cardiovascular comorbidities. Understanding the interrelationship between these conditions is important for the management of psoriasis and the associated comorbidities. In this study, we compared the components of metabolic syndrome in psoriatic patients with non-affected persons.

 Materials & Methods:

This study was conducted as a case–control assay involving 50 patients with approved diagnosis of psoriasis attending the Dermatology Outpatient Department at Hamzeh Clinic, Fasa, Iran and 50 matched healthy individuals as a control group. The waist circumference, blood pressure, fasting blood sugar and lipid profile, including serum level of triglyceride, cholesterol, and high-density lipoprotein (HDL), were assessed in both groups.

 Results:

Waist circumference was higher in the control group significantly (P-Value: 0.009). BP was slightly higher in the patients without any significance (P-Value: 0.248). There were no significant differences between serum levels of triglyceride (P-Value: 0.541) and FBS (P-Value: 0.603) in two groups. HDL levels were lower in patients with psoriasis diagnosis but the differences were not significant (P-value = 0.083).

Conclusion:

The prevalence of metabolic syndrome in Iranian patients with psoriasis did not differ compared with control-matched subjects.

Key words:

Psoriasis, lipids profile, fasting blood sugar, blood pressure, metabolic syndrome, waist circumference

پیوست ها:

291-94.pdf حجم فایل:297.29 کیلوبایت