معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:سعیده نمازی
    استاد راهنما: دکتر زهرا شیروانی استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

مشکلات روانی با وجود پیشرفتهای علمی همچنان موضوع مهمی در بهداشت زنان باردار به شمار می اید. دوران بارداری یک دوران تهدید کننده حیات است که می تواند باعث ایجاد اضطرابی بیمارگونه گردد و اضطراب نیز به عنوان یک عامل بازدارنده و مؤثر بر روند زایمان شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضرتعیین تاثیر اشناسازی زنان اول زا با محیط اتاق زایمان، کارکنان و تجهیزات ان بر اضطراب قبل از زایمان می باشد.

مواد و روش:

این مطالعه نیمه تجربی در سال 94- 1393 برروی 96 زن نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی فسا انجام شد. افراد به طور تصادفی انتخاب شده و سپس به صورت داوطلبانه به دو گروه ازمون و شاهد تقسیم شدند و میزان اضطراب انان در بازه زمانی سه ماهه سوم بارداری با تست اضطراب هامیلتون سنجیده شد. افراد در گروه ازمون در اواخر سه ماهه سوم بارداری در 4 گروه 12 نفره طی یک جلسه تئوری و عملی با فضای اتاق زایمان، کارکنان و تجهیزات ان اشنا شدند و برای گروه شاهد این مداخله صورت نگرفت. افراد دو گروه در هنگام پذیرش جهت زایمان ،مجددا مورد سنجش اضطراب قرار گرفتند.جهت تحلیل داده ها از برنامه های ازمون t-test دو نمونه مستقل و t-testزوجی و ازمون مجذور کای دو و تست دقیق فیشر و مدل رگرسیون خطی استفاده شد و میزان 0.05p < معنی دار تلقی گردید.

نتایج:

در این مطالعه 96 زن اول زا شرکت داشتند که به علت خروج 7نفر از مطالعه، انالیز برروی 59 نفر صورت گرفت. میانگین سنی شرکت کنندگان 25.7سال و دامنه سنی انها بین 16 تا 36 سال بود. طبق نتایج بدست امده، بین نمره اضطراب دو گروه در زمان زایمان تفاوتی معنا دار گزارش گردید. (0.001p < ) همچنین میانگین نمره اضطراب در گروه ازمون پس از مداخله کاهش قابل توجهی داشت (0.001p < ) درحالیکه این مقدار در گروه شاهد در زمان زایمان نسبت به سه ماهه سوم بارداری افزایش قابل توجهی نشان داد. (0.001p < )

نتیجه گیری:

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر اشناسازی زنان اول زای مراجعه کننده به مراکز درمانی فسا با کارکنان و تجهیزات و محیط اتاق زایمان بر اضطراب قبل از زایمان می باشد.طبق نتیجه نهایی مطالعه، به طور معنی داری اشنایی زنان نخست زا در سه ماهه سوم بارداری با فضای اتاق زایمان، کارکنان، وسایل و تجهیزات زایشگاه، باعث کاهش میزان اضطراب انها می شود.

کلمات کلیدی:

اضطراب، زنان اول زا، دوران بارداری، زایمان، اتاق زایمان، تست اضطراب هامیلتون

 


The effect of familiarizing the primigravid women attending fasa health centers with staff, equipments and environment of delivery room on anxiety before delivery

Advisor:  Farzaneh mobasheri Supervisor: Dr. Zahra shiravai Student: Saeideh namazi

Abstract

Background & Objective:

Inspite of scientific improvements,psychological problems are an important issue relating to pregnant women. Pregnancy period threatens the pregnant women’s lives which can cause them a feeling of sick with anxiety. This kind of anxiety is known as a deterrent factor affecting the procedure of delivery.the purpose of this study is to determine the effects of falimiarizing the primigravid women with the personal,equipment and environment of delivery room on anxiety before delivery

 Materials & Methods:

this semi-experimental study was done among a group of 96 primigravid women whi had referred to the clinics.these women were seleced at random. Then,voluntarily they were devided into two groups:experimental group and control group. After that,the amount of their anxiety over the third trimester of pregnancy was measured by Hamilton anxiety test.in the latter of third trimester of pregnancy, mothers in the experimental group were divided into four groups of twelve who were familiarized with the personal,equipment and environment of delivery room within a theorethical and practical session.But, this interference was not done. One more time the two groups were measured for their anxiety when they were admitted to hospital for delivery.in order to analyze the data,two independent samples of t-test,paired t-test,qi-square test, fisher test and the linear model of regression were applied.According to them,it was considered as a meaningful amount.(p<0.05)

 Results:

A group of 96 primigravid women were practicipated in this study. Since 7 women left the study, analysis of the data was done on 59 mothers. The women who had practicipated in the experiment were with the average age of 25.7;and their domain age ranged from 16 to 26. According to the results,there was a meaningful difference between the scores of anxiety of the two groups when delivering, (p<0.05). In addition, the average score of anxiety in the experimental group was significantly decreased after interference,while in the control one this score was increased when delivery compared with the third trimester of pregnancy, (p<0.05) .

Conclusion:

The purpose of this study is to consider the effect of familiarizing the primigravid mothers referring to clinics in Fasa with staff,equipment and environment of delivery room on anxiety before delivering. According to the final result in the study, familiarizing primigravid women during the third trimester of pregnancy with personal, equipment and environment of delivery room can decrease their anxiety.

Key words:

anxiety , primigravid women , pregnancy period , delivery , delivery room , Hamilton anxiety test.

پیوست ها:

295-94.pdf حجم فایل:287.20 کیلوبایت