معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: سبحان ثابت     استاد راهنما:  دکتر سهراب نجفی پور
استاد مشاور:

چکیده

زمینه و هدف:

  در ایران مصرف کنندگان مواد مخدر مخصوصا مصرف کنندگان تزریقی جزو گروه های پرخطر از نظر ابتلا به عفونت HIV و HCV محسوب می شوند. با توجه به نقش کلیدی اقدامات پیشگیرانه در کنترل این دو بیماری، پایش مکرر آن ها در گروه های پرخطر ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع این دو عفونت در مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز MMT فسا و ارتباطشان با برخی رفتارهای پرخطر می باشد.

مواد و روش:

 این مطالعه یک بررسی مقطعی است که بر روی 252 نفر از مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های MMT شهر فسا در ماه های خرداد و تیر سال 1394 و طی 7 هفته با اخذ نمونه ی خون وریدی و تکمیل چک لیستی شامل رفتار های پر خطر و ریسک فاکتور های عفونت HIV و HCV، همچنین بررسی نمونه های خون از نظر Anti-HIV Antibody و Anti-HCV Antibody به روش الیزا صورت گرفته است. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS آنالیز گردید و P-Value های پایین تر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

نتایج:

 از بین 252 فرد مورد آزمایش 30 نفر (9/11%) HCVمثبت و 9 نفر (6/3%) HIV مثبت بودند که میزان شیوع HIV و HCV در افراد با سابقه تزریق به ترتیب 2/19% و 50% و در افراد فاقد سابقه تزریق به ترتیب 8/1% و 5/7% بود. همچنین شیوع HCV در افراد با سابقه مثبت از نظر تزریق مواد مخدر (001/0 P<)، تزریق مواد مخدر با وسایل مشترک (001/0 >P) و سابقه زندان یا بازداشت (001/0 P<)، و شیوع HIV افرادی با سابقه تزریق مواد مخدر(001/0 P<)، سابقه تزریق مواد مخدر با وسایل مشترک (001/0 P<)، سابقه زندان یا بازداشت (008/0 P=) و سابقه رابطه جنسی بدون کاندوم خارج از خانواده (047/0 P=) به طور معنا داری بالاتر بود.

نتیجه گیری:

 با توجه به شیوع قابل توجه این دو عفونت در فسا در مصرف کنندگان مواد مخدر به خصوص مصرف کنندگان تزریقی و احتمال عدم آگاهی برخی از افراد از ابتلا خود، ضمن انجام اقداماتی جهت آگاهی بخشی و کاهش آسیب، ضرورت پایش و بیماریابی گسترده تر احساس میگردد.

کلمات کلیدی:

میزان شیوع-HIV–HCV- مصرف کنندگان مواد مخدر-درمان نگهدارنده متادون


Prevalence of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Hepatitis C in drug abusers referring to methadone clinics at Fasa city in 2014

 

  SupervisorDr. Sohrab Najafipur
Student: Sobhan Sabet

Abstract

Background & Objective:

In Iran, drug users especially intravenous drug users are considered among high-risk groups for HIV and HCV infection. Given the key role of preventive measures to control these diseases, ongoing surveillance is essential in high-risk groups. The aim of this study is to determine the prevalence of these infections in drug users admitted to MMT centers in Fasa and their relation with some risky behaviors among them.

 Materials & Methods:

This study is a cross-sectional study performed on 252 drug users admitted to MMT clinics in Fasa during 7 weeks in the months of June and July 2015 with venous blood sampling, completing a check list of high risk behaviors and risk factors for HIV and HCV infection, and testing blood samples for Anti-HIV Antibody and Anti-HCV Antibody titer with ELISA kit. The data was analyzed using SPSS and P-values less than 0.05 were considered as significant.

 Results:

Of the 252 subjects, 30 (11.9%) were HCV positive and 9 (3.6%) were HIV positive. The prevalence of HIV and HCV in individuals with a history of injection was 19.2% and 50%, respectively and in individuals without a history of injection was 1.8% and 7.5%, respectively. As well as in those with a positive history of injecting drug use (P <0.001), history of injecting drug use with shared equipment (P <0.001) ,and history of imprisonment or detention (P <0.001), the prevalence of HCV, and in people with a history of injecting drug use (P <0.001), a history of injecting drug use with shared equipment (P <0.001), history of imprisonment or detention (P =0.008) and a history of unprotected extra-marital sex (P =0.047) HIV prevalence was significantly higher.

Conclusion:

Given the notble prevalence of these diseases in Fasa city in drug users, particularly injecting drug users and probable lack of awareness of some patients about their disease, while taking measures to raise awareness and reduce harm, is feeling the need to more widespread surveillance and screening. 

Key words:

Prevalence – HIV – HCV – Drug users – Methadone maintenance treatment

Prevalence of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Hepatitis C in drug abusers referring to methadone clinics at Fasa city in 2014

پیوست ها:

307-94.pdf حجم فایل:301.41 کیلوبایت