معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: پریا جهان بین
    استاد راهنما:  دکتر آروین هدایتی استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

 نارسایی مزمن كلیه، اختلال پیشرونده و برگشتناپذیر عملكرد كلیه است كه در طی پنج سال اخیر با سرعت هشت درصد در سال افزایش یافته است. هر چند به واسطه همودیالیز، طول عمر بیماران كلیوی افزایش یافته است اما بیماری بر زندگی آنها تأثیر گذاشته و در مراحل پیشرفته سبب اختلال در وضعیت عملكردی فرد و تغییرات در كیفیت زندگی آنان می شود.مطالعات نشان داده است که دعا و نگرش مذهبی تاثیر مثبتی در بهبود سلامت معنوی بیماران تحت همودیالیز داشته است.

مواد و روش:

 این پژوهش یک مطالعه تحلیلی -توصیفی است.در این مطالعه 51 بیمار دیالیزی مورد بررسی قرار گرفت جامعه پژوهش را تمامی بیماران تحت همودیالیز شهرستان فسا در سال 1394 تشکیل می دهند که به روش تمام شماری انتخاب می شوند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل 3 پرسشنامه ی نگرش مذهبی ، کیفیت زندگی و درک فرد از بیماری خود می باشند که بین بیماران توزیع و پس از تکمیل پرسشنامه ها ، اطلاعات استخراج گردید.

نتایج:

 این مطالعه نشان داده که نگرش مذهبی با درک فرد از بیماری خود هیچ ارتباطی نداشته است.این مطالعه همچنین نشان داد که از بعد نگرش مذهبی،تمامی ابعاد کیفیت زندگی و درک فرد از بیماری خود در مرد و زن تفاوتی وجود نداشته است. همچنین از جهت مقایسه نگرش مذهبی و درک فرد از بیماری خود در شهر و روستا تفاوتی دیده نشد در حالیکه در مقایسه تمام ابعاد کیفیت زندگی در محل سکونت در شهر و روستا ، کیفیت و سلامت کلی با زندگی در شهر و روستا رابطه معکوس داشته استو کیفیت زندگی در روستا بهتر بوده است.این مطالعه همچنین نشان داد که نگرش مذهبی با سن و طیف سنی بیماران ارتباطی نداشته است در حالیکه با توجه به نتایج سن افراد در رابطه با بعد سلامت روان ، بعد سلامت محیط و بعد کیفیت و سلامت کلی،رابطه معکوس داشته است.همچنین بیشتر افراد عوامل محیطی و بیماری های جسمی را عامل نارسایی کلیوی خود دانسته اند.این مطالعه نشان داد که نگرش مذهبی و کیفیت زندگی با هم رابطه معکوس دارد.لازم به ذکر است که در این پژوهش میانگین نمره نگرش مذهبی و کیفیت زندگی و درک فرد از بیماری خود بین گروه های شغلی و سطح تحصیلات اختلاف معناداری نداشت.

نتیجه گیری:

 در بیماران تحت همودیالیز نشان داده که نگرش مذهبی با درک فرد از بیماری خود هیچ ارتباطی نداشته است.این مطالعه همچنین نشان داد که نگرش مذهبی و کیفیت زندگی با هم رابطه معکوس دارد.

کلمات کلیدی:

 نگرش مذهبی،کیفیت زندگی،درک فرد،همودیالیز


Therelationship of religious attitude and illness perception in patients under hemodialysis in Fasa

 

Advisor: farzaneh mobasheri
Supervisor Dr Arvin Hedayati
Student:Paria jahanbin

 

Abstract

Background & Objective:

Chronic renal failure is the progressive and irreversible of kidney function that during the last five years has increased at the rate of eight percent per year.However, due to hemodialysis, hemodyalis patient’s life expectancy has increased, but the disease has affected their lives and in advanced stages impaired performance and also their quality of life.Studies have shown that prayer and religious attitude have a positive effect on improving spiritual health in hemodialysis patients.

 Materials & Methods:

 This is a cross-sectional analytical study. In this study we evaluated 51 patients undergoing dialysis.The group of study included all patients undergoing hemodialysis in fasa in 1394.The tools for data collection including 3 questionnaire of religious attitude, quality of life and their perceptions of illness that distribute among patients and after completing the questionnaires, data were extracted.

 Results:

This study shows that religious attitudes have no relationship to perceptions of their disease. This study also showed that from religious attitudes dimension ,there is no difference between the quality of life and perceptions of disease in men and women. Also, to compare the religious attitudes and perceptions of their disease ,there is no difference between urban and rural areas, while to compare all aspects of quality of life in urban and rural areas ,overall health and quality of life in urban and rural areas generally have an inverse relationship. This study also showed that religious attitudes was not associated with age and age spectrum, while according to this results, age had inverse relationship in relation to mental health, environmental health, the quality and overall health dimension.Most of them, mention the environmental factors and physical illness as the cause of their renal failure. This study showed that religious attitudes and quality of life are in a inverse relationship too .Its should be consider that, in this study the mean score of religious attitude, the quality of life and perception of illness , was not significant between occupational groups and levels of education.


 

Conclusion:

This study shows that religious attitudes have no relationship to perceptions of their disease and religious attitudes and quality of life have an inverse relationship.

Key words:

Religious attitude, Perception, Quality of life, Hemodialysis.

پیوست ها:

301-94.pdf حجم فایل:355.46 کیلوبایت