معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: مریم زینلی
    استاد راهنما: دکتر غلامعباس ولی زاده 
استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده جهرمی

 

چکیده
زمینه و هدف:

انفارکتوس حاد قلبی (MI) نکروز غیر قابل بازگشت ماهیچه های قلبی است که در اثر ایسکمی طول کشیده اتفاق می افتد. هدف, کاهش مدت زمان ایسکمی به کمتر از 120 دقیقه می باشدو زمان طلایی برای جلوگیری از عوارض 60 دقیقه ی اول بعد از شروع ایسکمی است. چندین بازه زمانی مهم و قابل توجه در درمان انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعهST وجود دارد. اولین بازه زمان بین شروع انسداد عروق تا ایجاد علائم است. دومین بازه از شروع علائم تا تماس با اورزانس و سومین بازه از زمانی که با اورژانس تماس گرفته شده تا رسیدن تیم پزشکی و شروع درمان می باشد. تاخیر در این بازه های زمانی باعث نکروز میوکارد شده و نتیجه ی بدی بر جا می گذارد.هدف ما در این مطالعه بررسی مدت زمانی است که فرد علائمش آغاز میشود و به اطرافیان یا اورژانس اطلاع می دهدتا زمانی که به بیمارستان رسانده می شود واقدامات مناسب برای وی انجام می گیرد و همچنین بررسی تاخیرها و علل آنهاست.

مواد و روش:

بررسی بیماران به صورت تمام شماری بیماران مبتلا به سکته قلبی با صعود قطعه ST می باشدکه از فروردین تا آذر ماه 1393 به اتفاقات بیمارستان ولی عصر مراجعه کرده اند.در بیمارانی که با اورژانس به بیمارستان رسانده شدند مدت زمان تماس با اورژانس تا تزریق ترومبولیز و در بیمارانی که با اتومبیل شخصی مراجعه کردندمدت زمان بین بستری یا گرفته شدن نوار قلب و تزریق دارو اندازه گیری شده.

اطلاعات مورد بررسی شامل سن,سطح تحصیلات,شغل,محل سکونت,زمان شروع علائم,زمان تماس با اورژانس ,زمان انتقال به بیمارستان( که توسط پژوهشگر از بیمار یا همراه بیمار در زمان شرح حال گرفتن سوال می شود)وزمان دستور دارو ,زمان داده شدن ترومبولیز,سابقه ی مصرف دارو و مواد مخدر,سابقه خانوادگی MIوIHD,علائم همراه و یافته های الکتروگرافی فرد و میزان افت قطعهST بعد از دارو می باشد.

نتایج:

 در 107 بیمار مورد مطالعه 56 نفر به وسیله ی اورژانس و 51 نفر با وسیله نقلیه شخصی به بیمارستان رسانده شدند.میانگین سن افراد مورد مطالعه 62.5 سال است.میانگین مدت زمان تماس با اورژانس تا تزریق 113 دقیقه و میانگین مدت زمان بستری تا تزریق دارو 68دقیقه, مدت زمان بین تماس با اورژانس تا بستری 61 دقیقه بود.

نتیجه گیری:

 با توجه به مدت زمان طولانی تماس با اورژانس تا تزریق داروی فیبرینولیز سیستم اورژانس شهری باید در صدد کاهش این زمان برآید و با گرفتن نوارقلب در محل حادثه وآموزش پرسنل اورژانس و آسان سازی فرستادن نوار قلب مشکوک برای پزشک مقیم به رسیدن به این هدف کمک کند.

کلمات کلیدی:

سکته قلبی با صعود قطعه ST – ترومبولیز- تماس تا تزریق

 


Call-to- needle times for Thrombolysis in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) in patients referring to FasaVali _asr Hospital in 2014-2015

Advisor: Mohammad Mehdi Naghizadeh Jahromi SupervisorGholam Abbas Valizadeh Student: Maryam Zeinali

 

Abstract

Background & Objective:

STEMI usually occurs when coronary blood flow decreases abruptly after a thrombotic occlusion of a coronary artery previously affected by atherosclerosis. The door-to-needle-time (DTN) is considered a standard time for scheduling thrombolysis for acute STEMI and this time can be reduced by minimizing the delay in starting thrombolytic treatment once the patient has reached to the hospital.The STEMI systems goal is to maintain a network of transportation and destination hospitals so that the total ischemic time is kept to less than 120 minutes.For patients transported to a non–PCI-capable hospital where a fibrinolytic is to be administered, the hospital door–to-needle time should be 30 minutes or less. And call to needle time should be less than 39 minutes. We want to estimate call to needle time in patients reffering to Vali-asr hospital, Fasa, Iran

 Materials & Methods:

This study was designed and conducted as a case series essay which involved 107 patients with approved STEMI diagnosis receiving STK at Vali-asr hospital ER-Fasa-Iran in year 2014-2015. Our patients were diagnosed by a cardiologist.

For each patient presenting to the hospital with a diagnosis of acute myocardial infarction we recorded the times of onset of symptoms, first call for help, and arrival of an ambulance, arrival at hospital, taking EKG, decision and start of thrombolytic treatment. We also recorded the time intervals between actions. We reviewed case notes for each patient to determine the thrombolytic response.

 Results:

 A total of 107 patients were direct STEMI patients with 56 arriving by emergency medical services (EMS) and 1.8% of them arrive in less than standard CNT( <39 min), (p=0.001). The median call-to-needle time was113 minutes,door-to-needle time was 68 minutes, call-to-door time was 61 min, door-to-decision was 54 min and decision-to-needle was 13 min.

Conclusion:

Even though, our records were close to those of approved global records, we are still far from the gold standards, which need more hard work. Strategies to reduce CTN time should be region-specific, and should include attempts to reduce DTN and to enhance ambulance-hospital communication.

Key words:

STEMI, call to needle time, door to needle time, fibrinolytic, EMS

 

 

پیوست ها:

299-94.pdf حجم فایل:373.95 کیلوبایت