معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: بلقیس لشکری استاد راهنما:  دکتر مریم بهمنیار استاد مشاور: فرزانه مباشری
چکیده
زمینه و هدف:
 شب ادراری یک مشکل اساسی در کودکان محسوب می شود که اتیولوژی و ریسک فاکتورهای مختلفی دارد.(8) هیپرکلسی یوری می تواند به عنوان یک فاکتور در بروز شب ادراری نقش داشته باشد و با درمان ان میتوان در درمان شب ادراری قدمی رو به جلو برداشت. این مطالعه با هدف تعیین شیوع هیپرکلسی یوری در شب ادراری در کودکان 5 تا 13 سال ساکن فسا انجام شده است.
مواد و روش
 این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است.در این مطالعه102 کودک (53 پسر و 49 دختر) دچار شب ادراری از بین کودکان مراجعه کننده به درمانگاه ولیعصر فسا که فقط با شکایت شب ادراری امده بودند وهیچ بیماری خاص دیگری نداشتند در سال های 92-90 به صورت رندوم انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. کودکانی که در انها ca/cr بیش تر از 2/0 بود به عنوان کودکان دچار هیپرکلسی یوری در نظر گرفته شدند. تحلیل میزان شیوع هیپرکلسی یوری در کودکان با سابقه ی خانوادگی و بدون سابقه ی خانوادگی با ازمون T-test در دو نمونه ی مستقل انجام گرفت. ارتباط هیپرکلسی یوری در دختران و پسران با ازمون مجذور کای دو مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل ها در نرم افزار spss 20 انجام شد و p-valu>0.05 از نظر اماری معنادار تلقی شد.
نتایج:
از بین 102 کودک مورد مطالعه 31 نفر نسبت ca/cr بیش از 2/0 داشتند یعنی دچار هیپر کلسی یوری بودند (p-value:0.022) و از این بین 18 نفر پسر و 13 نفر دختر بودند. یعنی 9/33  پسران و 27  از دختران دچار هیپرکلسی یوری بودند (p-value:0.014,0.020). این یافته ها در نرم افزار spss20  از نظر اماری معنادار تلقی نشدند وتفاوت اماری معناداری نیز بین دختران و پسران یافت نشد.
نتیجه گیری:
در جامعه ی اماری که طی مطالعه ی خود انتخاب کرده بودیم 4/30از کودکان دچار شب ادراری به هیپرکلسی یوری نیز مبتلا بودند. در حالیکه در مطالعه ی انجام شده در سال 2010 ،12  از کودکان دچار شب ادراری به هیپرکلسی یوری نیز مبتلا بودند.(7) به این ترتیب تا حدودی احتمال ان میرود که هیپر کلسی یوری و شب ادراری با هم مرتبط باشند. 
کلمات کلیدی:
 هیپرکلسی یوری اطفال، شب ادراری، بی اختیاری ادراری شبانه.

Prevalence of Hypercalciuria among Children (aged 5-13)  with Nocturnal Enuresis; A Single Center Study in Fasa, 2012-2014.

Advisor: Farzane mobasheri Supervisor: Dr.Maryam Bahmanyar Student:Belghaies Lashkari 

Abstract

Background & Objective:

 Nocturnal enuresis is one of the most important problems among children and it has different risk factors and etiologies8. Hypercalciuria can affect nocturnal enuresis and it can also help to cure it. This study tries to determine incidence of hypercalciuria in children with nocturnal enuresis aged 5-13 years old, who lived in Fasa. 

Materials & Methods:

 This study is a descriptive- analytical one. The participants of the study consisted of 102 children who went to Fasa Hospital (53 males and 49 females) and their complaints were just about nocturnal enuresis. This study was done from 2012 to 2014. The participants whom Ca/Cr was more than 0.2 were identified as participants who had hypercalciuria.Prevalence of hypercalciuria among participants with and without family background was determined by t-test at two independent samples. The relationship between  prevalence of hypercalciuria among males and females  were considered by chi-square test. In order to achieve the goals of this study in seeking the relationship among variables in this specific context, the data gathered, were analyzed by SPSS software.

Results:

 The participants of the study were 102 children. Ca/Cr value of 31 participants was more than 0.2 and it means that they had hypercalciuria (18 males, 13 females) (p-value˃0.05). It means that 33.9 percent of males and 27 percent of females had hypercalciuria (p-value˃0.05). Using SPSS 20 software these results were not statistically significant and there was not a statistically significant difference among participants.

Conclusion:

This study showed that a higher percentage (30.4) of the children with nocturnal enuresis had hypercalciuria. In the study in2010, 12 percentages of the children with nocturnal enuresis had hypercalciuria,7 so it seems that there is a relationship between nocturnal enuresis and hypercalciuria.

Key words:

 Children Hypercalciuria, Nocturnal Enuresis,spot urin test

 

 

 

 

دانشجو: بلقیس لشکری

استاد راهنما: دکتر مریم بهمنیار

استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

شب ادراری یک مشکل اساسی در کودکان محسوب می شود که اتیولوژی و ریسک فاکتورهای مختلفی دارد.(8) هیپرکلسی یوری می تواند به عنوان یک فاکتور در بروز شب ادراری نقش داشته باشد و با درمان ان میتوان در درمان شب ادراری قدمی رو به جلو برداشت. این مطالعه با هدف تعیین شیوع هیپرکلسی یوری در شب ادراری در کودکان 5 تا 13 سال ساکن فسا انجام شده است.

مواد و روش

این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است.در این مطالعه102 کودک (53 پسر و 49 دختر) دچار شب ادراری از بین کودکان مراجعه کننده به درمانگاه ولیعصر فسا که فقط با شکایت شب ادراری امده بودند وهیچ بیماری خاص دیگری نداشتند در سال های 92-90 به صورت رندوم انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. کودکانی که در انهاca/cr بیش تر از 2/0 بود به عنوان کودکان دچار هیپرکلسی یوری در نظر گرفته شدند. تحلیل میزان شیوع هیپرکلسی یوری در کودکان با سابقه ی خانوادگی و بدون سابقه ی خانوادگی با ازمونT-test در دو نمونه ی مستقل انجام گرفت. ارتباط هیپرکلسی یوری در دختران و پسران با ازمون مجذور کای دو مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل ها در نرم افزارspss 20 انجام شد وp-valu>0.05 از نظر اماری معنادار تلقی شد.

نتایج:

از بین 102 کودک مورد مطالعه 31 نفر نسبتca/cr بیش از 2/0 داشتند یعنی دچار هیپر کلسی یوری بودند(p-value:0.022) و از این بین 18 نفر پسر و 13 نفر دختر بودند. یعنی 9/33  پسران و 27  از دختران دچار هیپرکلسی یوری بودند(p-value:0.014,0.020). این یافته ها در نرم افزار spss20  از نظر اماری معنادار تلقی نشدند وتفاوت اماری معناداری نیز بین دختران و پسران یافت نشد.

نتیجه گیری:

در جامعه ی اماری که طی مطالعه ی خود انتخاب کرده بودیم 4/30از کودکان دچار شب ادراری به هیپرکلسی یوری نیز مبتلا بودند. در حالیکه در مطالعه ی انجام شده در سال 2010 ،12  از کودکان دچار شب ادراری به هیپرکلسی یوری نیز مبتلا بودند.(7)به این ترتیب تا حدودی احتمال ان میرود که هیپر کلسی یوری و شب ادراری با هم مرتبط باشند.

کلمات کلیدی:

هیپرکلسی یوری اطفال، شب ادراری، بی اختیاری ادراری شبانه.


Prevalence of Hypercalciuria among Children (aged 5-13)  with Nocturnal Enuresis; A Single Center Study in Fasa, 2012-2014.

Advisor: Farzane mobasheri

Supervisor: Dr.Maryam Bahmanyar

Student:Belghaies Lashkari 

Abstract

Background & Objective:

 Nocturnal enuresis is one of the most important problems among children and it has different risk factors and etiologies8. Hypercalciuria can affect nocturnal enuresis and it can also help to cure it. This study tries to determine incidence of hypercalciuria in children with nocturnal enuresis aged 5-13 years old, who lived in Fasa. 

Materials & Methods:

 This study is a descriptive- analytical one. The participants of the study consisted of 102 children who went to Fasa Hospital (53 males and 49 females) and their complaints were just about nocturnal enuresis. This study was done from 2012 to 2014. The participants whom Ca/Cr was more than 0.2 were identified as participants who had hypercalciuria.Prevalence of hypercalciuria among participants with and without family background was determined by t-test at two independent samples. The relationship between  prevalence of hypercalciuria among males and females  were considered by chi-square test. In order to achieve the goals of this study in seeking the relationship among variables in this specific context, the data gathered, were analyzed by SPSS software.

Results:

 The participants of the study were 102 children. Ca/Cr value of 31 participants was more than 0.2 and it means that they had hypercalciuria (18 males, 13 females) (p-value˃0.05). It means that 33.9 percent of males and 27 percent of females had hypercalciuria (p-value˃0.05). Using SPSS 20 software these results were not statistically significant and there was not a statistically significant difference among participants.

Conclusion:

This study showed that a higher percentage (30.4) of the children with nocturnal enuresis had hypercalciuria. In the study in2010, 12 percentages of the children with nocturnal enuresis had hypercalciuria,7 so it seems that there is a relationship between nocturnal enuresis and hypercalciuria.

Key words:

 Children Hypercalciuria, Nocturnal Enuresis,spot urin test

 

 

 

 

 

پیوست ها:

285-94.pdf حجم فایل:472.13 کیلوبایت